Meldpunt Functioneren Openbaar Apotheker

In Nederland kun je ervan uit gaan dat vanuit de apotheken volgens de beroepsnormen en richtlijnen verantwoorde en veilige zorg wordt geleverd. Toch kan het voorkomen dat u zich zorgen maakt over de veiligheid van de patiënten van een apotheek. U heeft dan volgens de geldende opvattingen als zorgverlener de plicht om hiervan melding te doen.

Meldpunt

Op de uitdrukkelijke wens van haar leden heeft de KNMP daarom het ‘Meldpunt Functioneren Openbaar Apotheker’ ingericht. Het meldpunt is bedoeld voor meldingen door apothekers en andere zorgprofessionals wanneer zij zich zorgen maken over het functioneren van een (collega) openbaar apotheker.

Hierbij hoeft u geen volledig zicht te hebben op de situatie in de apotheek. Ook hoeft u niet te beoordelen of volgens de norm wordt gewerkt. Belangrijker is dat u uw zorgen tijdig meldt, voordat patiënten feitelijk schade zullen ondervinden.

Maak uw zorg rond een openbaar apotheker bekend via het formulier

Na ontvangst van uw melding

De Commissie Functioneren Openbaar Apotheker (CFOA) van de KNMP ontvangt uw melding. De CFOA beoordeelt of het signaal aanleiding geeft tot verder onderzoek. Het belangrijkste criterium daarbij is of de patiëntveiligheid in het geding kan komen of dat daarvan al sprake is.

Nader onderzoek bij een apotheek

Als de commissie constateert dat er inderdaad reden tot zorg is, ondersteunen zij de verantwoordelijke openbaar apotheker bij herstel van de situatie. Als deze daartoe niet bereid of in staat is, of als de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft, adviseert de CFOA het KNMP-bestuur over nadere maatregelen.

Sancties en beroep

Het KNMP-bestuur kan besluiten, via de Raad van Tucht, een lid te royeren indien het lid het aanzien van het beroep schaadt.
Wanneer de ernst van de melding daar aanleiding toe geeft kan het KNMP-bestuur besluiten de IGZ op de hoogte te stellen van de bevindingen van de CFOA.

De betrokken openbaar apotheker heeft het recht om tegen beslissingen van de CFOA of het KNMP-bestuur in beroep te gaan bij de Raad van Beroep.

Patiënten met klachten

Patiënten met klachten over een apotheek kunnen die problemen in eerste instantie met de eigen apotheker bespreken. Komen patiënt en apotheker er samen niet uit? Dan kan de patiënt terecht bij de klachtenfunctionaris en eventueel de Geschillencommissie. Lees meer op Apotheek.nl: klachten over uw apotheek?

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl