Herregistratie

Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet de ziekenhuisapotheker voldoen aan de in het Besluit Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie omschreven voorwaarden voor herregistratie.

Let op: door de coronacrisis worden alle lopende (her)registratieperiodes van ziekenhuisapothekers verlengd:

Alle lopende herregistratieperiodes worden met een half jaar verlengd, of langer, indien de coronacrisis voortduurt.

De specialist (ziekenhuisapotheker) kan ook eerder herregistratie aanvragen (maar niet eerder dan zijn oorspronkelijke herregistratiedatum).

Tijdens de verlengingsperiode/coronacrisis kan de specialist bij herregistratie de niet genoten verlengingsmaanden meenemen naar de nieuwe periode (daarna niet meer).

Ook nieuwe registraties gedurende de verlengingsperiode worden verlengd met een half jaar.

Ook herinschrijvingstrajecten na uitschrijving (zgn. HINU) worden verlengd met een half jaar. Eerder registratie aanvragen mag.

Bij reeds ingediende maar nog niet afgehandelde herregistratieaanvragen, wordt de verlenging bij herregistratie overgeheveld naar de nieuwe periode.

Bij herregistratie wordt over de volledige (verlengde) herregistratieperiode teruggekeken, waarbij de eis van in totaal 4160 uur relevante werkervaring en 200 uur (met invulling conform regelgeving) nascholing geldt.

 


 

Het huidige register voor ziekenhuisapothekers is ingesteld per 1 januari 2002 op grond van de Wet BIG en de toenmalige Regeling Specialisten Pharmacie. De eerste Herregistratieregeling Ziekenhuisfarmacie is op 9 maart 2003 in werking getreden. Inmiddels zijn de Regeling Specialismen Farmacie en het Besluit Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie van het Centraal College van kracht. De SRC heeft het Uitvoeringsreglement Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie vastgesteld.

Inschrijving in het register vindt telkens plaats voor een periode van vijf jaar. Eens per vijf jaar moet er een verzoek tot herregistratie worden ingediend bij de SRC. Zie:

Besluit Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie

Download

Uitvoeringsreglement Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie

Download

Regeling Specialismen Farmacie

Download

Aanvraagprocedure voor herregistratie

  • Drie maanden voor de datum van herregistratie stelt de Specialisten Registratie Commissie via PE-online de geregistreerde ziekenhuisapotheker op de hoogte van het verstrijken van de termijn van registratie en van de mogelijkheid een aanvraag voor herregistratie in te dienen, onder vermelding van de daarvoor geldende eisen. Voor het verstrijken van de registratieperiode stelt de SRC de betreffende ziekenhuisapotheker in de gelegenheid zich opnieuw te registreren.
  • De aanvraag voor herregistratie loopt via PE-online.
  • De SRC controleert of er is voldaan aan de eisen en voorwaarden en kan zonodig aanvullende informatie opvragen.
  • Na een positief besluit van de SRC ontvangt de ziekenhuisapotheker hierover bericht, met de mededeling dat er voor het (opnieuw) inschrijven in het register een door de Minister goedgekeurd bedrag betaald dient te worden. Met ingang van 2021 is dit bedrag vastgesteld op € 110 per jaar.
  • De ziekenhuisapotheker ontvangt een bewijs van (her)inschrijving in het register voor ziekenhuisapothekers.

Contact

Helpdesk Opleiding en (her)registratie ZF
Marlies Koelewijn
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 64 registratiezf@knmp.nl