Herregistratie

Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet de ziekenhuisapotheker voldoen de in het Besluit Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie omschreven voorwaarden voor herregistratie.

Het huidige register voor ziekenhuisapothekers is ingesteld per 1 januari 2002 op grond van de Wet BIG en de toenmalige Regeling Specialisten Pharmacie. De eerste Herregistratieregeling Ziekenhuisfarmacie is op 9 maart 2003 in werking getreden. Inmiddels zijn de Regeling Specialismen Farmacie en het Besluit Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie van het Centraal College van kracht. De SRC heeft het Uitvoeringsreglement Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie vastgesteld.

Inschrijving in het register vindt telkens plaats voor een periode van vijf jaar. Eens per vijf jaar moet er een verzoek tot herregistratie worden ingediend bij de SRC. Zie:

Besluit Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie

Download

Uitvoeringsreglement Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie

Download

Regeling Specialismen Farmacie

Download

Aanvraagprocedure voor herregistratie

  • Drie maanden voor de datum van herregistratie stelt de Specialisten Registratie Commissie via PE-online de geregistreerde ziekenhuisapotheker op de hoogte van het verstrijken van de termijn van registratie en van de mogelijkheid een aanvraag voor herregistratie in te dienen, onder vermelding van de daarvoor geldende eisen. Voor het verstrijken van de registratieperiode stelt de SRC de betreffende ziekenhuisapotheker in de gelegenheid zich opnieuw te registreren.
  • De aanvraag voor herregistratie loopt via PE-online.
  • De SRC controleert of er is voldaan aan de voorwaarden en kan zonodig aanvullende informatie opvragen.
  • Indien akkoord ontvangt de ziekenhuisapotheker hierover bericht, met de mededeling dat er voor het (opnieuw) inschrijven in het register een door de Minister goedgekeurd bedrag betaald dient te worden. Met ingang van 2013 is dit bedrag vastgesteld op € 100 per jaar.
  • De ziekenhuisapotheker ontvangt een bewijs van (her)inschrijving in het register voor ziekenhuisapothekers.

Contact

Helpdesk Opleiding en (her)registratie ZF
Marlies Koelewijn en Olga van der Spek
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 64 of (070) 373 71 63 registratiezf@knmp.nl