Erkenning aanvragen

Een opleidingsziekenhuisapotheek moet voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld door het Centraal College. Of een opleidingsziekenhuis aan deze eisen voldoet, wordt getoetst door de visitatiecommissie. Deze commissie is een uitvoerend orgaan van de SRC.

Een te visiteren ziekenhuis wordt voorafgaande aan een visitatie verzocht een visitatierapport aan te leveren. In dit visitatierapport wordt volgens een standaardlijst van vragen een beschrijving gegeven van onder andere de ziekenhuisorganisatie en het opleidingsklimaat binnen het ziekenhuis. Tevens moeten in het visitatierapport de contacten, taken en functies van de ziekenhuisfarmacie binnen het ziekenhuis worden beschreven.

Tijdens de visitatie zullen leden van de visitatiecommissie ter plaatse, door middel van het voeren van gesprekken met diverse betrokkenen en het bezoeken van relevante afdelingen binnen het ziekenhuis, een eindoordeel opmaken dat als advies naar de SRC wordt gestuurd. De SRC zal op basis van het visitatierapport en het oordeel van de visitatiecommissie uitspraak doen over de opleidingsbevoegdheid van de ziekenhuisapotheek.

Indien een ziekenhuis voldoet krijgt deze voor een periode van (maximaal) 5 jaar de bevoegdheid van opleidingsinstelling voor het opleiden van één of meer apothekers tot ziekenhuisapotheker.

Bekijk de formulieren voor erkenningsaanvragen Bekijk de relevante regelgeving voor visitatie/erkenning

Tarief

Voor de aanvraag tot erkenning als opleidingsinstelling wordt met ingang van 2013 een bedrag van € 8.000 ex btw in rekening gebracht.

Contact

Helpdesk Opleiding en (her)registratie ZF
Marlies Koelewijn en Saskia Heijing
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 64 of (070) 373 71 63 registratiezf@knmp.nl