Erkenning aanvragen

Een opleidingsziekenhuis(apotheek) moet voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld door het Centraal College. Dit wordt getoetst door de visitatiecommissie. Deze commissie is een uitvoerend orgaan van de SRC.

Een te visiteren ziekenhuis wordt voorafgaande aan een visitatie verzocht een visitatierapport aan te leveren. In dit visitatierapport wordt volgens een standaardlijst van vragen een beschrijving gegeven van onder andere de ziekenhuisorganisatie en het opleidingsklimaat binnen het ziekenhuis. Tevens moeten in het visitatierapport de contacten, taken en functies van de ziekenhuisfarmacie binnen het ziekenhuis worden beschreven.

Tijdens de visitatie zullen leden van de visitatiecommissie ter plaatse, door middel van het voeren van gesprekken met diverse betrokkenen en het bezoeken van relevante afdelingen binnen het ziekenhuis, een eindoordeel opmaken dat als advies naar de SRC wordt gestuurd. De SRC zal op basis van het visitatierapport en het verslag van de visitatiecommissie een besluit nemen over de opleidingsbevoegdheid.

Indien een ziekenhuis voldoet aan de erkenningseisen krijgt het voor een periode van (maximaal) 5 jaar de erkenning als opleidingsinstelling en daarmee de bevoegdheid voor het opleiden van één of meer apothekers tot ziekenhuisapotheker.

Ook de opleider en plaatsvervangend opleider worden erkend door de SRC.

Daarnaast kan de opleidingsinstelling worden erkend voor het aanbieden van één of meer differentiaties, die door de AIOS kunnen worden gevolgd.

Bekijk de formulieren voor erkenningsaanvragen Bekijk de relevante regelgeving voor visitatie/erkenning Bekijk het overzicht van erkende opleidingsinstellingen, opleidingscapaciteit en plv opleider Bekijk het overzicht van erkende aangeboden differentiaties per opleidingsinstelling

Tarief

Voor de aanvraag tot erkenning als opleidingsinstelling wordt met ingang van 2021 een bedrag van € 8.800,- (excl. btw) in rekening gebracht.

Contact

Helpdesk Opleiding en (her)registratie ZF
Marlies Koelewijn
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 64 registratiezf@knmp.nl