Centraal College specialismen farmacie

Het Centraal College specialismen farmacie is ingesteld door de KNMP en stelt conform artikel 14 van de Wet BIG regels met betrekking tot de registratie als specialist en de erkenning van opleidingsinstellingen voor een specialisme. Er zijn momenteel twee (wettelijk erkende) specialismen: de ziekenhuisfarmacie en de openbare farmacie. De titels van ziekenhuisapotheker en openbaar apotheker zijn daarmee wettelijk beschermd.

Het ontwerpen en vaststellen van regels voor specialismen (en profielen) binnen de farmacie gebeurt in de vorm van besluiten. Deze besluiten zijn van kracht na instemming door de minister van VWS en publicatie in de Staatscourant.

Samenstelling van het Centraal College

Het Centraal College (CC) bestaat uit gewone leden (met een besluitvormende stem) en adviserende leden. De gewone leden zijn (apotheker)specialisten en apothekers in opleiding tot specialist.

De samenstelling van het CC is in 2021 als volgt:

Voorzitter/specialist Openbare Farmacie Schulpen, dhr. L.N.
Specialist Ziekenhuisfarmacie

Spijker, dhr. H. (vicevoorzitter)
Burger, prof. dr. D.M. (tot 1 juli);

Vacature (vanaf 1 juli)

Westerlaken, mevr. M.M.L. van der

Specialist Openbare Farmacie

Geers, dhr. dr. H.C.J.
Roosmalen – de Feijter, mevr. E.C. van (tot 1 maart)

Peterse, mevr. E.E.M. (vanaf 1 september)

Specialist ZF/docent RUG

Kosterink, dhr. prof. dr. J.G.W. (tot 1 maart)

Specialist OF/docent RUG Vacature (vanaf 1 maart)
Specialist OF/docent UU Riezebos, dhr. dr. J. (tot 1 maart)
Specialist ZF/docent UU Garde, dhr. dr. E. van de  (vanaf 1 september)
Specialist ZF/docent RUL Gombert-Handoko, mevr. dr. K.B.
Namens AIOS-ZF

Hogenhuis, mevr. F.E.F.

Namens ApIOS (OF) mevr. L.E.L.P.M. van den Goor

Adviserende leden

Opleidingsdirecteur ZF

Hest, dhr. dr. R.M. van (tot 1 september)

Wilting, mevr.dr.I. (vanaf 1 september)

Opleidingsdirecteur OF Tan, dhr. O. (a.i.)
Namens werkgevers ZF Vacature
Namens werkgevers OF

Haarbosch, dhr. P.C.M. (tot 1 september)

Pols-Haanraads, mevr. P. (per 1 september)

Secretaris CC Vaart, dhr. dr. F.J. van de (a.i.)
Secretaris SRC-ZF Groothand, mevr. M.J.N.
Secretaris SRC-OF Geusgens, mevr. A.

Taken van het Centraal College

Zoals bepaald in de Regeling Specialismen Farmacie, gebaseerd op artikel 14 van de Wet BIG, heeft het CC tot taak:

  • Het aanwijzen van deelgebieden van de farmacie als specialisme (of profiel) en het vaststellen van criteria daarvoor;
  • Het instellen van een specialistenregister;
  • Het vaststellen van de titel die een beoefenaar van een specialisme (of profiel) mag voeren;
  • Het instellen van opleidingsregisters;
  • Het vaststellen van de eisen waaraan een opleiding tot specialist moet voldoen;
  • Het vaststellen van de eisen waaraan opleiders en opleidingsinstellingen moeten voldoen;
  • Het vaststellen van de eisen voor registratie, herregistratie en hernieuwde inschrijving in het register, en het vaststellen van de niet in de Wet BIG genoemde gronden voor doorhaling en schorsing van de inschrijving;
  • Het omschrijven van de gelijkgestelde werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 15, tweede lid, onder b, van de Wet BIG;
  • Het bij de Minister indienen van een verzoek om een specialistentitel aan te merken als wettelijk erkende specialistentitel, zoals bedoeld in artikel 14, eerste lid van de Wet BIG.

Werkwijze van het Centraal College

Vergaderdata

Het CC houdt als regel jaarlijks vier tot zes vergaderingen, waarin besluiten worden genomen over de hierboven genoemde onderwerpen. Hiertoe dient minimaal het vastgesteld quorum voor besluitvorming aanwezig te zijn. Naast deze vergaderingen vindt er overleg plaats tussen (voorzitter en secretaris van) het Centraal College en (besturen van) andere organen. Tevens kan het CC werkgroepen oprichten, waaraan naast leden van het CC ook vertegenwoordigers van andere organen deelnemen, die ten behoeve van een bepaald thema overleg voeren en rapporteren en adviseren aan het CC.

De reguliere vergaderdata van het CC in 2021 zijn: 9 februari, 14 april, 6 juli, 6 oktober en 7 december.

Visie

Het CC heeft een visie geformuleerd, die ten grondslag ligt aan zijn beleidsbepaling en besluitvorming.

Visie Centraal College specialismen farmacie

Download

Jaarplan en jaarverslag

Het CC stelt jaarlijks een jaarplan op. Na afloop van het kalenderjaar rapporteert het CC over zijn werkzaamheden door middel van een jaarverslag. 

Jaarplan 2022 Centraal College specialismen farmacie

Download

Jaarplan 2021 Centraal College specialismen farmacie 

Download

Jaarverslag 2020 Centraal College specialismen farmacie

Download

Reglement van Orde en Governance code

Het CC heeft een Reglement van Orde vastgesteld, dat nadere bepalingen over de samenstelling, werkwijze, besluitvorming en taakverdeling van het CC bevat, en een Governance code, waarin opvattingen over goed bestuur, toezicht en verantwoording zijn opgenomen.

Reglement van Orde Centraal College specialismen farmacie

Download

Governance code Centraal College specialismen farmacie

Download

Contact Centraal College

Secretaris a.i.: Frans van de Vaart |  Secretariaat: Marion Koopal | (070) 373 71 20 |

Bekijk de regelingen en besluiten voor openbaar apothekers Bekijk de regelingen en besluiten voor ziekenhuisapothekers

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl