Commissies

Bekijk het overzicht met de commissies voor ziekenhuisapothekers.

Centraal College (CC)

Het Centraal College stelt conform artikel 14 van de Wet BIG regels met betrekking tot de eisen die gesteld worden aan de inschrijving als specialist en aan de erkenning van opleidingsinstellingen voor een specialisme. De taak van het Centraal College is het ontwerpen en vaststellen van de wettelijke kaders voor specialismen binnen de farmacie. Dit gebeurt in de vorm van besluiten. Deze besluiten zijn van kracht na goedkeuring door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Voorzitter Centraal College:
Frans van de Vaart

Secretaris Centraal College:
Marcelle Groothand

Contact Centraal College

(070) 373 72 91 |

Jaarverslag Centraal College specialismen farmacie 2016

Download

Reglement van Orde Centraal College specialismen farmacie

Download

Specialisten Registratie Commissie (SRC)

Met ingang van 2012 bestaat de SRC uit twee kamers: één voor de ziekenhuisfarmacie en één voor de openbare farmacie. De SRC is een privaatrechtelijk vormgegeven deeltijd-ZBO met publiekrechtelijke taken. Op besluiten van de SRC is de AWB van toepassing. De titel van ziekenhuisapotheker is wettelijk erkend in de zin van artikel 14 van de Wet BIG. De samenstelling van de SRC Ziekenhuisfarmacie in 2017 is als volgt:

 • Hoeven, dhr. R.T.M., van der, voorzitter
 • Burger, dhr. prof. dr. D.M., plv. voorzitter
 • Bethlehem, mevr. C. (tot 1 maart 2017)
 • Cox, mevr. J.M. (per 1 maart 2017)
 • Derijks, dhr. dr. L.J.J.
 • Horst, dhr. dr. P.G.J. ter
 • Koch, mevr. dr. B.C.P.
 • Veer, dhr. N.E. van ‘t
 • Westerlaken, mevr. M.M.L., van der
 • Groothand, mevr. M.J.N., adviserend lid, secretaris, tevens secretaris Centraal College

Conform de Regeling Specialismen Farmacie heeft de SRC-ZF tot taak

 • Het openen of sluiten van een register als bedoeld in artikel 10 onder c of e, nadat het CC heeft besloten tot het instellen respectievelijk intrekken ervan;
 • Het inschrijven van een apotheker in een specialistenregister en het doorhalen van de inschrijving;
 • Het opnieuw, al dan niet aansluitend, al dan niet op grond van gelijkgestelde werkzaamheden, inschrijven van een apotheker in een specialistenregister en het doorhalen van de inschrijving;
 • Het inschrijven van de apotheker in een opleidingsregister en het wijzigen of doorhalen van de inschrijving;
 • Het afgeven van een opleidingstitel indien een apotheker de opleiding tot specialist in Nederland met goed gevolg heeft voltooid;
 • Het erkennen van beroepskwalificaties;
 • Het al dan niet hernieuwd erkennen van een opleider, opleidingsinstelling en het wijzigen, schorsen of intrekken van de erkenning;
 • Het houden van toezicht op de naleving van een besluit van het CC door een opleider, opleidingsinstelling, of apotheker in opleiding;
 • Het opstellen van uitvoeringsregelingen op basis van besluiten van het CC en het opstellen van beleidsregels inzake de opleiding en/of herregistratie en/of hernieuwde inschrijving van specialisten.
 • Het houden van toezicht op het specialistenregister

Zie ook:

Regeling Specialismen Farmacie

Download

Reglement van Orde van de SRC

Download

Vergaderagenda 2017 (onder voorbehoud)

 • 17 januari
 • 16 maart
 • 19 mei
 • 4 juli
 • 5 september
 • 31 oktober
 • 13 december

Te behandelen stukken s.v.p. uiterlijk 2 weken voor de vergaderdatum indienen bij de secretaris. Nagekomen stukken worden pas in de daaropvolgende vergadering in behandeling genomen.

Contact SRC-ZF

Marlies Koelewijn (Secretariaat) | (070) 373 71 64 | m.koelewijn@knmp.nl
Marcelle Groothand (Secretaris) | (070) 373 72 91 | m.groothand@knmp.nl

Jaarverslagen

Wilt u ouder jaarverslag inzien? Neem dan contact op met .


Adviescommissie

Secretaris: Mevr. mr. B.M. Leferink
p/a KNMP afd. Juridische Zaken
Postbus 30460
2500 GL Den Haag

Taken

Taken van de Adviescommissie staan omschreven in de Regeling Specialismen Farmacie.

Download

Reglement van orde Adviescommissie

Download

Visitatiecommissie van de SRC (2017)

 • Veer, dhr. N.E. van ‘t, voorzitter
 • Duisenberg- van Essenberg, mevr. M.
 • Geloof, mevr. W. van ‘t
 • Hermens, dr. W.A.J.J.
 • Janssen, mevr.dr. M.J.A.
 • Meenks, dhr. S.D.
 • Reij mevr. E.M.L. van
 • Schimmel, mevr.dr. K.J.M.
 • Steeg, mevr. K. van (per 1 april 2016)
 • Veldkamp, mevr.dr. A.I.
 • Verweij, dhr. S.L.
 • Westerman, mevr. dr. E.M.

Taken

De taken van de Visitatiecommissie van de SRC staan in: 'Uitvoeringsreglement Voorschriften voor visitatie, visitatiecommissies en erkenning van opleiders en opleidingsinstellingen'

Download

Commissie van Deskundigen NVZA

Accreditatieverzoeken lopen via PE-online.

Contact

Dhr. V.J. Brenninkmeijer (Voorzitter/secretaris) | E-mail: v.brenninkmeijer@onsnet.nu

Contact

Helpdesk Opleiding en (her)registratie ZF
Marlies Koelewijn
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 64 inforegistratie@knmp.nl