Opleiding en (her)registratie

Binnen 'Opleiding en (her)registratie' is alle informatie te vinden over bij- en nascholing (PE-online), accreditatie en de opleidingen en herregistratie voor openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers en industrieapothekers.

Onderwerpen binnen Opleiding en (her)registratie

Accreditatie aanvragen

Aanbieders van bij- en nascholing kunnen accreditatie voor de aangeboden activiteiten aanvragen. Lees waar uw accreditatie-aanvraag aan moet voldoen en wat de criteria zijn voor de aangeboden scholing.

Lees verder

BIG-register

Op 1 januari 2012 is voor onder andere apothekers de regeling voor periodieke registratie Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) ingevoerd. Dit betekent dat apothekers die op die datum ingeschreven zijn in het BIG-register over vijf jaar moeten herregistreren. Tot nu toe kende de Wet BIG nog geen herregistratie voor apothekers, en was een inschrijving onbeperkt geldig.

Lees verder

Buitenlandse diplomahouders

Apothekers met een buitenlands (niet-Nederlands) apothekersdiploma kunnen in Nederland hun diploma laten erkennen bij het agentschap CIBG van het ministerie van VWS. Voor diploma’s binnen de Europese zone (EER) gelden andere procedures dan voor diploma’s van buiten Europa | Pharmacists with a non-Dutch diploma who wish to work in The Netherlands as a pharmacist need the approval of the Dutch authorities.

Lees verder

Opleiding Farmacie

Via de 3-jarige masteropleiding Farmacie worden studenten opgeleid tot apotheker. Een zorgprofessional met farmaceutische deskundigheid op het gebied van productzorg, farmaceutische patiëntenzorg en medicatiebeleid en daarnaast deskundige op het gebied van kwaliteitszorg, onderzoek, educatie en innovatie binnen de farmacie.

Lees verder

Apothekersassistenten

Een goed opgeleide en kundige apothekersassistent is van essentieel belang voor het verlenen van goede farmaceutische zorg. Hier vindt u informatie over het competentieprofiel, opleidingen, stageplaatsen, (her)registratie en accreditatie van bij- en nascholing voor apothekersassistenten.

Lees verder

Industrieapothekers

Industrie-apothekers kunnen zich laten inschrijven in het register van industrie-apothekers van de KNMP. Dit is een privaatrechtelijk register en geen specialistenregister in de zin van artikel 14 van de Wet BIG. Een registratie in dit register vrijwaart de apotheker dus niet van herregistratie in het BIG-register. Industrieapothekers moeten voor inschrijving in het KNMP-register aan bepaalde criteria voldoen.

Lees verder

Intervisiecoaches

Deze apothekers staan klaar om intervisiegroepen van collega’s te begeleiden als coach. Wilt u contact opnemen? Gebruik het e-mailadres dat genoemd staat in het profiel.

Lees verder

Openbaar apothekers

Alleen apothekers ingeschreven in het specialistenregister mogen zich openbaar apotheker noemen. Daarvoor moeten zij een opleiding van twee jaar volgen.

Lees verder

PE-online

Via PE-online heeft u altijd een compleet en actueel overzicht van uw bij- en nascholing. Via onderstaande links kunt u uw PE-account activeren en inloggen in uw persoonlijke dossier. Ook treft u hier de nascholingsagenda’s voor openbaar apothekers en voor ziekenhuisapothekers.

Lees verder

Ziekenhuisapothekers

In 1998 is het specialisme ziekenhuisfarmacie en daarmee de titel van ziekenhuisapotheker door de Minister van VWS wettelijk erkend. De opleiding tot ziekenhuisapotheker duurt 4 jaar en is gebaseerd op een concentrisch model. Een opleidingsziekenhuisapotheek moet voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld door het Centraal College.

Lees verder