Vervolgopleiding Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apotheker Specialist

Lees hier meer informatie over de Vervolgopleiding Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apotheker Specialist.

Sectie Openbare farmacie

In de eerste lijn hangt de positie van de apotheker meer dan ooit af van het farmaceutisch zorgverlenerschap. Dat moet concreet en zichtbaar gemaakt worden door een erkend specialisme, met een wettelijk beschermde titel. De Sectie openbare farmacie binnen de KNMP maakt zich sterk voor de verdere ontwikkeling en inhoudelijke verdieping van de beroepsuitoefening.

Vervolgopleiding Openbaar Apotheker Specialist

Na afronding van de Masterfase Farmacie aan de universiteit kunnen (basis-)apothekers diverse richtingen inslaan. Een daarvan is de openbare farmacie. Sinds 1995 moet iedereen die geregistreerd wil worden als openbaar apotheker een vervolgopleiding van 2 jaar volgen. We hebben het dan vaak over de registratiefase of registratieopleiding. Openbare apothekers die deze opleiding hebben gevolgd, mogen zich sinds kort ook specialist noemen.

De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist

Download

Algemene competenties van de openbaar apotheker specialist

De specialist overziet het voor het eigen denken en handelen relevante kennisdomein en kan snel en doelmatig farmacotherapeutisch en farmaceutisch wetenschappelijke informatie vinden.

Algemene competenties van de openbaar apotheker specialist

Download

Taakgebieden

Taakgebieden gaan over activiteiten die een specialist verricht Deze activiteiten worden zo goed mogelijk ingedeeld in onderdelen, die op die manier herkenbare delen van de opleiding vormen. Taakgebieden geven als het ware een indeling van de opleiding op basis van het werk van de specialist.

De taakgebieden en operationalisatie van de competenties van de openbaar apotheker specialist

Download

Toetsvormen vervolgopleiding openbaar apotheker specialist

Er zijn allerlei instrumenten om te toetsen en om te beoordelen. Deze instrumenten zijn niet meer dan hulpmiddelen met als belangrijkste doel het geven of krijgen van feedback. Niet elk instrument is geschikt om elke kenmerkende professionele activiteit (EPA) te toetsen en de diverse competenties te beoordelen. Zo meet de kennistoets niet de communicatie met patiënten.

Toetsvormen vervolgopleiding openbaar apothekers specialist

Download

Toetsplan vervolgopleiding openbaar apotheker specialist

De rol van de kenmerkende professionele activiteiten (EPA’s). Toetsen vormt het hart van iedere opleiding. Zonder toetsing is er eigenlijk geen sprake van een goede opleiding! Toetsen stuurt als het ware het leerproces (“Assessment drives learning”). Voor dat leerproces is de ApIOS in eerste aanleg zelf verantwoordelijk. Hij moet er voor zorgen dat hij een goed beeld krijgt van de stand van kennis, vaardigheden en attitude door toetsing en feedback.

Toetsplan vervolgopleiding openbaar apotheker specialist

Download

Contact

Helpdesk Opleiding & (her)registratie OF
Miranda de Kievit
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 69 inforegistratie@knmp.nl