Veelgestelde vragen over de opleiding

Geregeld ontvangen wij vragen over de opleiding. Bekijk hier het overzicht met veelgestelde vragen.

Wanneer start de vervolgopleiding?

De vervolgopleiding start 5 keer in het jaar op vaste data. Deze data zijn te vinden op de website van PAOFarmacie. In ieder geval start de opleiding rond begin februari, begin mei, begin september en begin november. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen komt er in het jaar nog een startdatum bij.

Waar kan ik me opgeven voor de vervolgopleiding?

Voor het volgen van de opleiding heb je goedkeuring nodig van de Specialisten Registratie Commissie kamer Openbare Farmacie (SRC-OF). Je kunt hiertoe een formulier invullen.

De SRC-OF toetst de apothekeropleider (ApOP) en de opleidingsapotheek op grond van het Besluit Opleidingseisen. Om te kunnen starten met de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist moet je werkzaam zijn in een openbare apotheek die erkend is als opleidingsapotheek, en waar een erkend apothekeropleider werkzaam is. Dit kan een bestaande opleidingsapotheek zijn, maar in veel gevallen zal de apotheek erkenning moeten aanvragen. Samen met de apothekeropleider meld je je aan voor de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist, zie ook: 'Uitvoeringsreglement Procedure en formulieren voor aanmelding voor de opleiding, voortgangsrapportage en registratieaanvraag'.

Wat is het opleidingsregister?

Het opleidingsregister is het register waarin de apotheker in opleiding tot specialist openbaar apotheker (ApIOS) wordt ingeschreven zodra de Specialisten Registratie Commissie de aanvraag voor toelating tot de opleiding heeft getoetst aan de gestelde eisen en heeft goedgekeurd. In het opleidingsregister worden tevens de gegevens met betrekking tot de opleiding van de ApIOS ondergebracht. Het opleidingsregister staat in CRM en PE-online.

Hoe groot is de groep van apothekers in opleiding tot specialist ongeveer?

Er starten ongeveer 18 apothekers per keer.

Hoe ziet de opleiding er in grote lijnen uit?

Na goedkeuring van de aanvraag door de SRC-OF word je als ApIOS samen met andere apothekers in opleiding uitgenodigd voor een kick-offbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de verschillende onderdelen van de opleiding uitgelegd. Op basis van het landelijk opleidingsplan stel je vervolgens een persoonlijk opleidingsplan op, dat je bespreekt met je ApOP. Je opleider is getraind om jou te begeleiden bij je persoonlijke ontwikkeling. Je hebt echter zelf de verantwoordelijkheid voor het behalen van je leerdoelen. Je houdt je voortgang en prestaties bij in een digitaal portfolio. Naast het praktijkgerichte deel van de opleiding kent de vervolgopleiding 22 centrale studiedagen en een slotdag.

Alle regels en afspraken over de opleiding en de ApOP zijn naast het opleidingsplan vastgelegd in de Regeling Specialismen Farmacie, het Besluit opleidingseisen openbare farmacie en het Protocol toetsing en beoordeling dat is vastgesteld door het Centraal College voor de farmacie (CC).

Voor vrijstellingen en opleiding in deeltijd zie ook Uitvoeringsreglement Vrijstellingsregeling opleiding tot openbaar apotheker specialist en Uitvoeringsreglement Opleiding in deeltijd.

Hoeveel centrale studiedagen kent de vervolgopleiding?

De vervolgopleiding kent 22 centrale studiedagen en een slotdag. Ongeveer eens per maand volg je in Utrecht centraal georganiseerd onderwijs. Hierbij wordt dieper ingegaan op kennis en vaardigheden van de zaken die je tegenkomt in de praktijk. Bijvoorbeeld farmacotherapie bij ouderen, het uitvragen van achterliggende problemen van patiënten en het opstellen van een farmacotherapeutisch behandelplan. Uiteraard wordt verdere aandacht besteed aan productzorg, en ook bedrijfsvoering krijgt hierbij ruim de aandacht. Daarnaast krijg je ook specifieke opdrachten die je uitvoert in de opleidingsapotheek om je zorgverlenerschap verder te ontwikkelen, zoals het uitvoeren van medicatiebeoordelingen, het verzamelen van bijzondere casussen en het projectmatig implementeren van zorgvernieuwingen. Zie ook: 'Opleidingsplan'.

Wanneer zijn de centrale studiedagen?

De ApIOS die reeds met de vervolgopleiding gestart zijn, worden via PAOFarmacie en de docenten geïnformeerd over de data van de centrale studiedagen. De data van de studiedagen zijn nu nog niet te zien op de website van PAOFarmacie.

Mag ik zelf kiezen wanneer ik de centrale studiedagen volg?

Je kunt niet helemaal zelf kiezen wanneer je studiedagen volgt. De SRC-OF geeft aan wat de start is van je opleiding en PAOFarmacie deelt je in voor de eerste en de daaropvolgende bijeenkomsten. De SRC-OF informeert PAOFarmacie over de nieuwe door de SRC-OF akkoord bevonden ApIOS. PAOFarmacie deelt de ApIOS in een groep in. De ApIOS moet zich zelf aanmelden bij PAOFarmacie voor de vervolgopleiding. Daarna ontvangt de ApIOS de datum van de eerste centrale studiedag. De eerste bijeenkomst is Active learner I: kick-offbijeenkomst. Je bepaalt natuurlijk wel zelf wanneer je goedkeuring voor het starten van de vervolgopleiding aanvraagt bij SRC-OF. In principe zal de SRC-OF binnen 8 weken beslissen of je de vervolgopleiding kunt starten.

Soms komt een studiedag je niet goed uit. We willen een switch van de ene groep naar de andere groep zoveel mogelijk beperken. Echter, in uitzonderingsgevallen is dit mogelijk. Groepsgrootte is dan wel belangrijk en soms een beperkende factor. Tijdig aanvragen bij PAOFarmacie is van belang.

In welke gevallen moet ik een entreetoets maken?

Per farmacotherapie-onderwijsdag (uitgezonderd Farmacotherapie IV) wordt een schriftelijke toets van 20 multiplechoicevragen afgenomen. Een toets is voldoende afgerond als 14 van de 20 vragen correct zijn beantwoord. Uiteindelijk dienen 7 van de in totaal 9 entreetoetsen met een voldoende te zijn afgerond. Als niet aan dit criterium wordt voldaan, wijst de opleidingsdirecteur een vervangende opdracht toe.

Moet ik huiswerk maken voor de centrale studiedagen?

Ja, meestal moet je voorafgaand aan de studiedag huiswerkopdrachten indienen. Deze opdrachten krijg je van PAOFarmacie minimaal 6 weken voorafgaand aan de studiedag via een e-mailbericht binnen. De huiswerkopdracht staat ook bij de betreffende cursusdag op de website van PAOFarmacie.

Wat moet ik doen als ik verhinderd ben voor een centrale studiedag?

Als je verhinderd bent, kan je contact opnemen met PAOFarmacie. Contactpersoon is Alice Bruggeman.

Moet ik de centrale studiedagen ook betalen als ik verhinderd ben?

Na iedere centrale studiedag waar u zich voor opgegeven heeft, ontvangt u een factuur. Als u verhinderd bent, worden de kosten toch in rekening gebracht.

Wat moet ik doen als ik mijn huiswerk niet of onvoldoende heb gemaakt?

Als je je huiswerk niet of volgens de docent onvoldoende maakt, dan kun je niet deelnemen aan de studiedag.

Kan ik een herkansing doen?

Je wordt door de opleidingsdirecteur of de docent geïnformeerd over mogelijke herkansing van huiswerkopdrachten en toetsing. Zie hiervoor tevens het document Protocol Toetsing en beoordeling.

Wie beoordeelt mijn huiswerk?

De docent beoordeelt de huiswerkopdracht.

Wanneer moet ik het huiswerk inleveren?

Dit hangt af van de afspraken die de opleidingsdirecteur met de docent heeft gemaakt. Je wordt minimaal 6 weken voorafgaand aan de studiedag door PAOFarmacie geïnformeerd over de deadline voor het inleveren van huiswerkopdrachten.

Wat moet ik nog meer doen voor de vervolgopleiding, naast de centrale studiedagen en activiteiten?

Het uitgangspunt van de vervolgopleiding is dat deze grotendeels op de werkplek plaatsvindt. Dat is waar je leert werken als zelfstandige professional die patiënten begeleidt bij een veilig, effectief en doelmatig medicijngebruik. Feedback is essentieel voor de opleiding van de ApIOS op de werkplek. Deze feedback moet de ApOP geven tijdens de toetsingsmomenten en beoordelingsgesprekken. Maar ook regelmatig tijdens het werk en tijdens de kortstondige, geplande, gesprekken. De ApOP geeft gestructureerd feedback op de uitvoering van een veertigtal kenmerkende professionele activiteiten (EPA). Deze zijn gekoppeld aan de 10 taakgebieden die het vakgebied van de openbaar apotheker beschrijven. De EPA’s en de toetsing zijn beschreven in het landelijk opleidingsplan.

Alle regels en afspraken over de opleiding en de ApOP zijn naast het opleidingsplan vastgelegd in de Regeling Specialismen Farmacie, het Besluit opleidingseisen openbare farmacie en het Protocol toetsing en beoordeling dat is vastgesteld door het Centraal College voor de farmacie (CC). Op de website van de KNMP kun je hier meer informatie over vinden.

Waarom vaker een EPA uitvoeren als bij 1e keer reeds ruim voldoende?

Er is bewijs dat vaker toetsen zinvol en nodig is. Elke EPA heeft bij een volgende uitvoering een andere context, waarbij (bepaalde) competenties dus de ene keer beperkt en de andere keer zwaarder op de proef worden gesteld. Denk aan een ‘relatief’ simpele eerste uitgifte van metoprolol in vergelijking met die voor een TNF-alfaremmer.

Kan ik altijd in mijn portfolio en in PE-online? Hoe werkt dat?

Als je opleidingsplaats is goedgekeurd door de SRC-OF en als het BIG-nummer van de ApIOS bekend zijn bij de KNMP, afdeling Farmaceutische Zorg, deskundigheidsbevordering. 

Moet ik ook eindexamen doen?

Nee, de geschiktheid van een ApIOS om de opleiding te voltooien is gebaseerd op:

  • de geschiktheidbeoordeling van de ApOP;
  • de uitslag van de centraal georganiseerde kennistoets;
  • de uitslag(en) van eventueel aanvullende toetsing;
  • het aantal met goed gevolg afgeronde studiedagen en activiteiten van het centraal georganiseerde onderwijs;
  • de observaties van het functioneren van de ApIOS door docenten tijdens het centraal georganiseerde onderwijs, qua aanwezigheid, inzet en resultaten;
  • de rapportage uit het portfolio met beoordeling van ApIOS voor elke competentie.

Tussentijds vindt een geschiktheidbeoordeling plaats.

Zie het Protocol Toetsing en beoordeling.

Als al deze onderdelen met goed gevolg zijn afgelegd, c.q. zijn ingevuld, vul je het formulier registratie-aanvraag in via PE-online. Zie Uitvoeringsreglement Procedure en formulieren voor aanmelding voor de opleiding, voortgangsrapportage en registratie-aanvraag. De SRC-OF beslist in de eerstvolgende vergadering over je registratie.

N.B. De centraal georganiseerde kennistoets lijkt misschien wel op een examen. Een dergelijke schriftelijke toets is een betrouwbare methode om kennis te toetsen. Kennistoetsing past in een toetsmix van de verschillende toetsingsinstrumenten om tot een betrouwbaar en valide oordeel te komen over de competenties van een ApIOS. De kennistoets wordt centraal afgenomen (p.34 Opleidingsplan openbare farmacie).

Hoe kom ik uiteindelijk in het register terecht als ik de vervolgopleiding heb afgerond?

Jouw ApOP verklaart aan het einde van de vervolgopleiding of je geschikt en in staat bent de openbare farmacie zelfstandig en naar behoren uit te oefenen. Hiervoor vult jouw opleider het formulier eindverklaring van de opleider in.

Als je de vervolgopleiding met succes hebt afgerond, kun je je als openbaar apotheker laten inschrijven in het specialistenregister voor openbaar apothekers. De aanvraag voor inschrijving in het register dient bij de SRC-OF te worden ingediend via het systeem PE-online. De SRC-OF besluit of je opgenomen wordt in het Specialistenregister Openbare Farmacie. Je krijgt hier schriftelijk bericht van. Tevens ontvang je de factuur. Voor de aanvraag van inschrijving in het register stuur je in PE-online onderstaande bijlagen mee. Beide formulieren voeg je ook aan jouw portfolio toe.

Hoeveel tijd kost de vervolgopleiding een ApIOS en een ApOP?

Het is niet eenvoudig de opleidingsbelasting van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist aan te geven. We merken namelijk dat er verschillen zijn in de mate waarin men de opleidingsbelasting ervaart. De factoren die daaraan ten grondslag liggen hebben te maken met de kennis, vaardigheden en attitude van de ApIOS bij de start en het vervolg van de opleiding, de privésituatie van de ApIOS, de werksituatie in de opleidingsapotheek en de opleider. We willen door een evaluatie nog beter inzicht in deze factoren krijgen. Over de opzet van deze evaluatie wordt inmiddels nagedacht.

Een belangrijk deel van de opleiding, namelijk de uitvoering van kenmerkende professionele activiteiten (EPA’s), de feedback en de voortgangsgesprekken, vindt in de apotheek plaats. Werkplekonderwijs kost tijd en inspanning, maar de meeste EPA’s behoren tot de dagelijkse praktijk. Uitvoering onder supervisie van de ApOP is dan een kwestie van goede afspraken tussen ApIOS en ApOP. Van ervaren ApIOS (begin 2e-jaars) vernemen we dat een ApIOS, naast het volgen van de 22 centrale studiedagen, gemiddeld 4 uur per 2 weken met de opleiding bezig is. Daarin zit tevens het maken van het huiswerk. Vanwege de decembermaand en zomerperiode heeft een ApIOS wel te maken met pieken en dalen in de hoeveelheid opleidinggerelateerde werkzaamheden.

De ApOP heeft de verantwoordelijkheid de EPA’s te beoordelen, per kwartaal een voortgangsgesprek te houden en een 1e-jaars en eindgeschiktheidsbeoordeling in te vullen.

Beoordeling van een EPA zou in 15 minuten moeten lukken. Dagelijkse (mondelinge) feedback behoort sowieso tot de taak van een ApOP.

We raden ApIOS en ApOP tevens aan om eens per 2 weken samen te zitten om 10 minuten expliciete aandacht voor de opleiding te hebben.

Kan ik ook versneld registreren?

Nee, de vervolgopleiding duurt minimaal 2 jaar. Wel is het mogelijk om vrijstelling(en) te krijgen. Zie de vragen en antwoorden hieronder.

Kan ik tijdens mijn opleiding van opleidingsapotheek wisselen? 

Ja, dat kan mits deze apotheek ook erkend is als opleidingsapotheek en je daar ook onder begeleiding van een erkend apotheker opleider (ApOP) werkt. Tijdens je opleiding kun je een keer wijzigen van opleidingsapotheek (art. B.3.5 Besluit opleidingseisen). Volgens art. B.12.5 dien je hiervoor een verzoek in bij de SRC-OF. Op de website van de KNMP vind je het formulier voor het doorgeven van de wijziging.

Indien de nieuwe werkgever niet erkend is of de opleidingsapotheek niet erkend is, dan kan de nieuwe werkgever een verzoek tot erkenning bij de SRC indienen (art. B12.6 Besluit opleidingseisen). De SRC besluit over de erkenning van de opleidingsapotheek en over de erkenning en bevoegdheid van de ApOP en toetst daarbij aan de vereisten uit het besluit opleidingseisen.

Dit gebeurt in de tweemaandelijkse vergadering van de SRC (Reglement van orde van de SRC). Op de website van de KNMP vind je de formulieren die je moet invullen om erkend te worden als ApOP. Ook vind je daar de formulieren die je moet invullen om de opleidingsapotheek door de SRC te laten erkennen.

Tot slot is het van belang dat de ApOP de SRC onmiddellijk in kennis stelt als hij zijn taak als ApOP neerlegt (art. C5.2 Besluit opleidingseisen).

Kan ik tijdens mijn opleiding als beherend/gevestigd apotheker gaan werken?

Nee, tijdens de opleiding ben je onder begeleiding van een erkend en bevoegd apothekeropleider (ApOP) werkzaam. Je wordt als apotheker in opleiding aangesteld en werkt tijdens de opleiding niet als gevestigd apotheker (art. B.12.2 Besluit Opleidingseisen). De opleiding moet bovendien gevolgd worden in een erkende opleidingsapotheek. De ApOP is pas bevoegd als de ApOP in het opleidingsregister voor ApOPs is opgenomen en de ApOP tenminste 4 maanden werkzaam is in een als opleidingapotheek erkende apotheek. De ApOP moet tenminste 24 uur per week werkzaam zijn in een openbare apotheek. Daarnaast moet de ApOP voldoende tijd nemen om de ApIOS te begeleiden en neemt hij samenhangende werkzaamheden op zich (art. B.3.3 en C.3. Besluit Opleidingseisen en landelijk Opleidingsplan). Alleen op die manier kun je voldoende begeleiding krijgen zoals voldoende feedback op je EPA’s. 

Kan ik tijdens mijn opleiding mijn ApOP waarnemen?

Waarneming dient te gebeuren door een geregistreerd apotheker (art. 61 Geneesmiddelenwet en art. 5 NAN, toelichting Apotheekteam NAN). Indien de waarnemer aan de vereisten uit deze regelgeving voldoet, kan de ApIOS de ApOP waarnemen. Echter, uit art. C6 van het Besluit Opleidingseisen blijkt dat als de ApOP langer dan 4 weken afwezig is er, ten behoeve van de opleiding, een plaatsvervangend opleider benoemd dient te worden. De plaatsvervangend opleider kan de ApOP ten voor een periode van ten hoogste 4 maanden vervangen.

Kan ik de opleiding volgen c.q. voortzetten als parttimer?

Het is mogelijk om de opleiding in deeltijd te volgen. ApOP en ApIOS dienen gezamenlijk een verzoek in bij de SRC-OF. Tijdens de opleiding werkt de ApIOS ten minste 24 uur per week in de erkende opleidingsapotheek (art. B.7 besluit opleidingseisen). Daarbij geldt dat de opleiding over ten minste 3 dagen per week is verspreid. De opleiding wordt indien minder dan 38 uur per week naar rato verlengd ten opzichte van 38 uur. Voor een arbeidsduur van 24 uur per week geldt een opleidingsduur van 40/24 x 2 jaar = 3 jaar en 2 maanden. Zie ook Uitvoeringsreglement opleiding in deeltijd.

Wat moet ik doen als ik een conflict heb met mijn opleider waardoor mijn opleiding verstoord wordt? 

Bij een conflict met de opleider kun je de opleidingsdirecteur of een docent benaderen. Tevens zal de mogelijkheid een vertrouwenspersoon te benaderen gecreëerd worden. Als ApOP en ApIOS er ook na bemiddelen toch niet samen uitkomen en het gaat om een geschil omtrent de beoordeling, kan het geschil voorgelegd worden aan de SRC-OF (art. E1 Besluit Opleidingseisen).

Mag mijn opleiding uitlopen?

De opleiding duurt in principe 2 jaar en wordt voltijds en ononderbroken gevolgd (B.2.3. Besluit Opleidingseisen). De opleiding kan met ten hoogste 6 maanden worden verlengd (B.6.1). Het is mogelijk om de opleiding (deels) in deeltijd te volgen. ApOP en ApIOS dienen daartoe gezamenlijk een verzoek in bij de SRC. Tijdens de opleiding werkt de ApIOS minimaal 3 dagen in de erkende opleidingsapotheek (art. B.7), zie ook Uitvoeringsreglement opleiding in deeltijd.

Mag ik mijn opleiding onderbreken? 

Art. B.8. Besluit opleidingseisen: In geval van verlof of een geschil kan de opleiding worden onderbroken. Als de opleiding 3 maanden of meer wordt onderbroken, stelt de ApIOS de SRC hiervan op de hoogte. De SRC kan besluiten dat een deel van de opleiding opnieuw gevolgd moet worden of dat de opleiding wordt aangepast. De SRC wint advies in bij de opleidingsdirecteur. Ook wordt het persoonlijk opleidingplan aangepast.

Kan ik vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen van mijn opleiding? Kan ik dat ook nog tijdens mijn opleiding aanvragen? Hoe werkt dat? 

Het is mogelijk om voor bepaalde onderdelen vrijstellingen aan te vragen bij de SRC. Uit art. B.10 blijkt dat de SRC vrijstelling(en) kan verlenen voor een onderdeel van de opleiding dat de ApIOS aantoonbaar beheerst. Het Uitvoeringsreglement vrijstellingsregeling geeft aan hoe de SRC te werk gaat. Het verzoek tot vrijstelling dient de ApIOS gezamenlijk met de ApOP schriftelijk, tegelijk met de aanvraag tot inschrijving in het opleidingsregister of binnen 6 maanden na aanvang van de opleiding in bij de SRC en bevat ten minste de redenen voor het verzoek. Hiervoor is geen apart formulier beschikbaar.

Mag een familielid mij opleiden?

Ja, mits zowel de opleidingsapotheek als de ApOP voldoen aan de eisen (zie D2 en D4 besluit opleidingseisen voor de opleidingsapotheek en art. C2 en C3 Besluit opleidingseisen voor de ApOP).

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met een besluit van de SRC-OF? 

Als u het niet eens bent met een besluit van de SRC-OF, kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaarschrift bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar. Het is zaak dat u alle feiten en omstandigheden die betrekking hebben op het besluit in uw bezwaarschrift noemt. De secretaris van de SRC-OF stelt het bezwaarschrift ter hand aan de geschillencommissie en laat degene die bezwaar maakt weten dat de geschillencommissie advies zal uitbrengen. De geschillencommissie beslist over de ontvankelijkheid van het bezwaar. Vervolgens plant de Geschillencommissie een hoorzitting. Tot 10 dagen voor de hoorzitting kan de indiener nog stukken indienen. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Eventueel kan de geschillencommissie na de hoorzitting nader onderzoek doen en informatie inwinnen. De Geschillencommissie beraadslaagt en brengt advies aan de SRC-OF uit. De SRC-OF neemt vervolgens een beslissing. Het gaat hier om alle besluiten van de commissie die betrekking hebben op (art. 14 lid 2 e Wet BIG): de inschrijving van specialisten, de erkenning van opleidingsinstellingen, onderscheidenlijk de opleiders.

Ik wil graag mijn brief persoonlijk toelichten bij de SRC, mag dat? 

Ja, uit artikel 25 lid 2 Regeling Specialismen Farmacie blijkt dat je je brief mondeling kan toelichten (mondelinge of schriftelijke zienswijze).

Waar kan ik een bewijs van inschrijving opvragen voor het register van gevestigd apothekers?

Op de website van IGZ: Register van gevestigd apothekers.

Contact

Helpdesk Opleiding & (her)registratie OF
Miranda de Kievit
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 69 inforegistratie@knmp.nl