Opleiding

De opleiding tot openbaar apotheker duurt 2 jaar, na de universitaire opleiding van 6 jaar. De vervolgopleiding volgt het opleidingsplan specialisme openbare farmacie. De opleiding vindt plaats in een erkende opleidingsapotheek onder begeleiding van een erkend apothekeropleider (ApOP). Daarbij wordt er tevens deelgenomen aan centraal georganiseerd onderwijs.

Brochure: 'Openbaar apotheker worden'

Download

Opleiding in transitie

De opleiding tot openbaar apotheker specialist is verankerd in de regelgeving van het Centraal College (CC). Met ingang van 1 januari 2012 treedt Besluit NO.7 - 2011 Opleidingseisen Openbare Farmacie in werking en daarmee is het competentiegericht opleiden voor de opleiding tot openbaar apotheker specialist ingevoerd. In het besluit staan de taak- en competentiegebieden van de openbaar apotheker specialist beschreven. De uitwerking van de gemoderniseerde opleiding staat beschreven in het Opleidingsplan Specialisme Openbare Farmacie.

Brochure: 'De openbaar apotheker specialist: veranderingen in vervolgopleiding en registratie per 1 januari 2012'

Download

Voor apothekers die in de periode september 2009 tot en met december 2011 in opleiding zijn gegaan, geldt per 1 januari 2012 de overgangsregeling Besluit NO.8 - 2011 Overgangsregeling Openbare Farmacie, waarin wordt verwezen naar de voorgaande versie van het Besluit Opleidingseisen. Zij volgen een opleiding in transitie naar competentiegericht opleiden, volgens pilot versies van het opleidingsplan specialisme openbare farmacie.

Voor apothekers die vóór september 2009 in opleiding zijn gegaan geldt eveneens Besluit NO.8-2011 Overgangsregeling Openbare Farmacie.

Inhoud opleiding

Opleidingsplan Specialisme Openbare Farmacie, versie september 2015

De inhoud van de opleiding staat beschreven in het Opleidingsplan Specialisme Openbare Farmacie.

Download

Binnen de opleiding worden 10 taakgebieden onderscheiden. Deze taakgebieden sluiten aan bij de beroepsactiviteiten of beroepssituaties die door de beroepsgroep als logisch worden ervaren voor het specialisme. Daarnaast zijn er 7 competentiegebieden benoemd waarin de openbaar apotheker specialist zich dient te ontwikkelen. Een onmisbaar onderdeel van de opleiding is het aspect van toetsing. Dit is door de gehele opleiding heen gevlochten en vindt voor een groot deel in de praktijk plaats.

Het landelijk opleidingsplan vormt de basis voor het persoonlijk opleidingsplan (POP) van de apotheker in opleiding tot specialist (ApIOS). Het bevat de inhoudelijke planning van de onderdelen van de opleiding en beschrijft hoe de ApIOS de benodigde competenties zal gaan behalen.

Voor apothekers die in de periode september 2009 tot en met december 2011 in opleiding zijn gegaan geldt een pilot versie van het landelijk opleidingsplan en een aangepast centraal cursorisch onderwijsprogramma.

Aanmelding

Naar het aanmeldformulier

ApIOS en ApOP dienen maximaal twee maanden voor aanvang van de opleiding het aanmeldingsformulier in bij de SRC. De SRC toetst of de ApIOS, ApOP en opleidingsapotheek voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Besluit Opleidingseisen Openbare Farmacie. Zo is het bijvoorbeeld bij aanvang en gedurende de opleiding niet toegestaan om als gevestigd apotheker te werken. Dit wordt nagegaan door de SRC in het register van gevestigd apothekers van de IGJ.

Na goedkeuring schrijft de SRC de ApIOS in in het opleidingsregister en ontvangen ApIOS en ApOP een bewijs van inschrijving. Zodra de apotheker is ingeschreven in het opleidingsregister wordt er voor de ApIOS een dossier met portfolio in PE online aangemaakt, waarin alle vanaf dat moment gevolgde cursussen worden vermeld.

Na goedkeuring van de aanmelding door de Specialisten Registratie Commissie kamer Openbare Farmacie zal de opleiding van start gaan.

Stijgend aantal aanmeldingen vervolgopleiding

De KNMP ontvangt een toenemend aantal aanvragen van apothekers voor deelname aan de vervolgopleiding openbare farmacie. Ondanks uitbreiding van de opleidingscapaciteit in 2014 is de wachttijd momenteel 6 maanden. 

Startdata van de opleiding zijn gepland op:

 • 1 september 2018 (vol)
 • 1 oktober 2018 (vol)
 • 1 november 2018
 • 1 december 2018
 • 11 februari 2019
 • 21 maart 2019
 • 23 mei 2019
 • 20 juni 2019
 • 12 september 2019
 • 3 oktober 2019
 • 7 november 2019
 • 2 december 2019

Organisatie centrale studiedagen

De cursusdagen worden tot 1 januari 2019 georganiseerd door PAOFarmacie. Daarna neemt de KNMP de organisatie over. 

Bekijk de link

Vrijstelling

Vrijstelling van onderdelen van de opleiding is onder voorwaarden mogelijk op grond van voorafgaand aan de opleiding opgedane aantoonbaar gelijkwaardige opleidingservaring of werkervaring. Een verzoek tot vrijstelling moet tegelijk met de aanvraag tot inschrijving in het opleidingsregister door ApIOS en ApOP worden ingediend bij de SRC. De Opleidingsdirecteur zal hierover adviseren aan de SRC.

Wijzigingen gedurende de opleiding

Indien er wijzigingen optreden in de opleiding, bijvoorbeeld als de ApIOS van opleidingsapotheek wil veranderen, of indien de ApOP van taak of functie verandert dan is de ApIOS verplicht dat aan de SRC te melden. Hetzelfde geldt als de opleiding onderbroken moet worden door verlof op basis van wettelijke regelingen of door een geschil.

Arbeidsovereenkomst ApIOS en ketenregeling

Lees meer over de arbeidsovereenkomst(en) tussen werkgever en ApIOS

Deelname slotdag vervolgopleiding Openbaar Apothekers

De ApIOS rondt de vervolgopleiding af met deelname aan de slotdag (Active Learner II). Deze bijeenkomst heeft deels een inhoudelijk en deels een feestelijk karakter. De KNMP/WSO, als aanbieder van de vervolgopleiding, organiseert de slotdag 7x in 2019. ApIOSsen dienen zich hiervoor apart aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 3 weken vóór de betreffende slotdag door het aanmeldingsformulier in te vullen.

Voorwaarde voor deelname is dat alle onderdelen van de vervolgopleiding eveneens 3 weken vóór de betreffende slotdag zijn afgerond. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van het portfolio. ApIOSsen wordt geadviseerd de onderwijsbeschrijving tijdig – zeg twee tot drie maanden voor de slotdag – te lezen in verband met de uitwerking van de eisen voor de slotdag. Deze onderwijsbeschrijving staat eveneens op deze website, als ook op de website van PAOFarmacie.

De slotdagen voor 2018 zijn vastgesteld op de donderdagen 13 september, 18 oktober, 15 november en 13 december (reserve) van 15.30 tot ongeveer 20.00 uur. De slotdagen voor 2019 zijn vastgesteld op de donderdagen 24 januari, 14 februari, 28 maart, 13 juni, 29 augustus, 26 september en 31 oktober, eveneens van 15.30 tot ongeveer 20.00 uur. De locatie is het KNMP-gebouw aan de Alexanderstraat 11 te Den Haag.

Aanmelden voor de slotdag

Contact

Helpdesk Opleiding & (her)registratie OF
Miranda de Kievit
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 69 inforegistratie@knmp.nl