Registratie en herregistratie als openbaar apotheker

Alleen apothekers die in het specialistenregister staan mogen zich openbaar apotheker noemen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit specialisme in 2016 officieel erkend.

Apothekers kunnen zich registreren als openbaar apotheker na afronding van een tweejarige vervolgopleiding. Openbaar apothekers die geregistreerd willen blijven, vragen deze registratie elke 5 jaar opnieuw aan. Door de uitbraak van het coronavirus zijn alle lopende (her)registratieperiodes verlengd met een half jaar

Het Centraal College bepaalt aan welke eisen openbaar apothekers moeten voldoen om hun registratie te krijgen en te behouden. De Specialisten Registratie Commissie Openbare Farmacie (SRC-OF) beheert het specialistenregister. Alle regels rondom (her)registratie zijn terug te vinden in de Regeling Specialismen Farmacie en het Besluit Registratie en Herregistratie Openbare Farmacie.

Registreren als openbaar apotheker

Heeft u de vervolgopleiding tot openbaar apotheker met succes afgerond? Dan kunt u zich als openbaar apotheker laten inschrijven in het specialistenregister voor openbaar apothekers. Dit kan door een verzoek in te dienen bij de SRC-OF door uw dossier aan te melden via PE-online.

Herregistreren als openbaar apotheker

Wilt u voor herregistratie als openbaar apotheker in aanmerking komen? Dan moet u in de registratieperiode van 5 jaar gemiddeld ten minste 16 uur per week in de openbare apotheek hebben gewerkt en 200 uur geaccrediteerde nascholing hebben gevolgd, waarvan een deel op een aantal verplichte competenties. Meer informatie hierover vindt u in het Besluit Registratie en Herregistratie Openbare Farmacie en in het Uitvoeringsreglement Registratie en Herregistratie Openbare Farmacie (CanMeds).

Geaccrediteerde nascholing

Alleen nascholing geaccrediteerd door de Commissie van Deskundigen telt mee voor de herregistratie. Dit kunnen bijeenkomsten en e-learnings zijn, maar ook individuele accreditatieaanvragen voor voordrachten, (onderzoeks)publicaties of richtlijnontwikkeling. Maximaal de helft van de nascholing (100 uur) mag geaccrediteerde e-learning zijn. Een nascholingsagenda met geaccrediteerde nascholing is te vinden in PE-online.

Zorg ervoor dat u de presentielijsten van geaccrediteerde nascholing van uw paraaf of handtekening voorziet en dat uw BIG-nummer bij de KNMP en de cursusaanbieders bekend is. Ook als u als spreker of docent optreedt, is het handig om uw handtekening op de presentielijst te plaatsen. Gewoonlijk krijgen docenten en sprekers eenmaal per jaar nascholingsuren toegekend voor hun bijdrage en aanwezigheid op een geaccrediteerde cursusdag. In de Regelgeving Accreditatie Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie kunt u alle mogelijkheden tot accreditatie nalezen.

Aanvraag via PE-online

In uw persoonlijk dossier in PE-online ziet u het overzicht van uw gevolgde nascholing. 3 maanden en 1 maand voor het verstrijken van de herregistratieperiode krijgt u via PE-online bericht om uw dossier aan te melden voor (her)registratie. Na indiening beoordeelt de SRC-OF of u aan de eisen voldoet, en ontvangt u bericht hierover. Eerder herregistreren dan na 5 jaar is niet mogelijk.

Toetsing

Sinds 2015 is het verplicht om in 5 jaar ten minste 10 uur toetsing te volgen. Toetsing is de overkoepelende term voor intervisiegroepen, toetsgroepen en videotoetsing.

Hierbij staan reflectie op het eigen functioneren en externe feedback van bijvoorbeeld collega’s of experts centraal. U kunt zelf het initiatief nemen om een intervisiegroep of toetsgroep te starten. De KNMP biedt een handreiking voor beginnende toetsgroepen en een handreiking voor beginnende intervisiegroepen. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van geaccrediteerd aanbod van aanbieders.

Langere (her)registratieperiode vanwege corona

Door de uitbraak van het coronavirus zijn alle (her)registratieperiodes in het voorjaar van 2020 verlengd met een half jaar naar 5,5 jaar. Als u wilt, kunt u ook eerder herregistratie aanvragen dan na 5,5 jaar, maar niet vóór uw oorspronkelijke herregistratiedatum. Ook nieuwe registraties en HINU-trajecten zijn verlengd met een half jaar.

In de praktijk betekent dit dat iedere openbaar apotheker die in de herregistratieperiode zit of zat tijdens de coronacrisis in het voorjaar van 2020 een half jaar verlenging heeft gekregen – dus van 5 naar 5,5 jaar – waarbij de werkervaringseis en nascholingseis gelijk zijn gebleven aan 5 jaar: in totaal 4160 uur relevante werkervaring en 200 uur (met invulling conform regelgeving) nascholing. De verlenging is ook verwerkt in PE-online.

De scholing die via e-learning of online wordt aangeboden is ruim voldoende om aan de nascholingseis van 200 uren te kunnen voldoen. De KNMP controleert het aanbod regelmatig.

De KNMP, het Centraal College, de SRC-OF en SRC-ZF (ziekenhuisfarmacie) hebben, in overleg met de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apotheker en de Nederlandse Vereniging voor ZiekenhuisApothekers, gekozen voor deze oplossing omdat zij het van belang vonden dat specialisten de tijd krijgen om vervangende keuzes te maken qua nascholing. Ook wilde de KNMP geen juridische ongelijkheid creëren tussen verschillende groepen, die zou ontstaan als er maatregelen zouden worden genomen die afhankelijk waren van het tijdstip waarop de herregistratieperiode verloopt. Er is daarom gekozen voor verlenging van de herregistratieperiode van iedere openbaar apotheker.

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op met Anneke Geusgens, secretaris van de SRC-OF ().

Specialistenregister openbare farmacie inzien

De Nederlandse Apotheek Norm (NAN) eist dat de verantwoordelijkheid voor de farmaceutische zorg- en dienstverlening in een openbare apotheek ligt bij een geregistreerd openbaar apotheker. Het specialistenregister is openbaar; ook niet-KNMP-leden kunnen het raadplegen. 

Specialistenregister openbaar apothekers status per september 2021

 Minimaal 3 keer per jaar is er een update van dit overzicht met altijd een 'vertraging' van 4 maanden. Dit heeft onder meer te maken met de termijnen met betrekking tot de behandeling van (her)registratieverzoeken door de SRC-OF.

Download

Kosten inschrijving specialistenregister

Het tarief voor het ingeschreven staan in het register bedraagt met ingang van 2021 € 110 per jaar exclusief 21% btw.

Specialistenregister en BIG-register

Het specialistenregister is gekoppeld aan het BIG-register. Als u bent ingeschreven in het specialistenregister, bent u dus automatisch ook ingeschreven in het BIG-register. In het BIG-register kunnen anderen ook inzien of u openbaar apotheker bent.

Registreren met een buitenlands diploma

Heeft u een diploma gehaald in het buitenland en wilt u zich registreren als openbaar apotheker? Dan geldt een aparte procedure.

Opnieuw registreren na uitschrijving (HINU-traject)

Bent u uitgeschreven geweest uit het specialistenregister en wilt u zich opnieuw registreren als openbaar apotheker? Dat kan via een zogenoemd HINU-traject (herintreding na uittreding). Bekijk in de onderstaande tabel welke situatie op u van toepassing is. Met vragen over de procedure kunt u terecht bij Miranda de Kievit, helpdesk Opleiding & (her)registratie OF: .

Te weinig nascholingsuren behaald laatste (registratieperiode van) 5 jaar, wel genoeg werkervaringTe weinig werkervaring
over laatste (registratieperiode van) 5 jaar, wel genoeg nascholingsuren
Beide onvoldoende
Registratie verlopen 0-5 jaar
(laatste registratieperiode niet voldaan aan eisen voor herregistratie)
Binnen 1 jaar 80 nascholingsuren behalen. Gemiddeld 16 uur per week werkzaam zijn als openbaar apotheker.
Na 1 jaar opnieuw registreren.
Gedurende 1 jaar gemiddeld 16 uur per week als 2e apotheker werkzaam zijn onder begeleiding van geregistreerd apotheker en binnen dat jaar 40 nascholingsuren behalen.
Na 1 jaar opnieuw registreren.
Gedurende 1 jaar als 2e apotheker werkzaam zijn gemiddeld 16 uur per week onder begeleiding van geregistreerd apotheker en binnen dat jaar 80 nascholingsuren behalen.
Na 1 jaar opnieuw registreren.
Registratie verlopen >5 jaar Binnen 1 jaar 80 nascholingsuren behalen. Gemiddeld 16 uur per week werkzaam zijn als openbaar apotheker.
Na 1 jaar opnieuw registreren.
Gedurende 2 jaar gemiddeld 16 uur per week als 2e apotheker onder begeleiding van geregistreerd apotheker werken en 120 nascholingsuren behalen; daarna registreren. Gedurende 2 jaar gemiddeld 16 uur per week als 2e apotheker onder begeleiding van geregistreerd apotheker werken en 120 nascholingsuren behalen; daarna registreren.

 

Contact

Helpdesk Opleiding & (her)registratie OF
Miranda de Kievit
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 69 inforegistratie@knmp.nl