Herregistratie

Openbaar apothekers moeten hun registratie in het specialistenregister elke 5 jaar opnieuw aanvragen bij de Specialisten Registratie Commissie Openbare Farmacie (SRC-OF). De aanvraag tot herregistratie kan via PE-online worden ingediend.

Let op: door de coronacrisis worden alle lopende (her)registratieperiodes van openbaar apothekers verlengd:

Alle lopende herregistratieperiodes worden met een half jaar verlengd, of langer, indien de coronacrisis voortduurt.

De specialist (openbaar apotheker) kan ook eerder herregistratie aanvragen (maar niet eerder dan zijn oorspronkelijke herregistratiedatum).

Tijdens de verlengingsperiode/coronacrisis kan de specialist bij herregistratie de niet genoten verlengingsmaanden meenemen naar de nieuwe periode (daarna niet meer).

Ook nieuwe registraties gedurende de verlengingsperiode worden verlengd met een half jaar.

Ook herinschrijvingstrajecten na uitschrijving (zgn. HINU) worden verlengd met een half jaar. Eerder registratie aanvragen mag.

Bij reeds ingediende maar nog niet afgehandelde herregistratieaanvragen, wordt de verlenging bij herregistratie overgeheveld naar de nieuwe periode.

Bij herregistratie wordt over de volledige (verlengde) herregistratieperiode teruggekeken, waarbij de eis van in totaal 4160 uur relevante werkervaring en 200 uur (met invulling conform regelgeving) nascholing geldt.

 


 

Het Centraal College bepaalt aan welke eisen openbaar apothekers moeten voldoen om hun registratie te krijgen en te behouden. De Specialisten Registratie Commissie kamer Openbare Farmacie beoordeelt aanvragen tot inschrijving in het register. Als apothekers voor herregistratie in aanmerking willen komen, moeten zij in de registratieperiode van 5 jaar gemiddeld ten minste 16 uur per week in de openbare apotheek hebben gewerkt en 200 uur geaccrediteerde nascholing hebben gevolgd.

Herregistratie-eisen per 1 januari 2015

Er gelden nieuwe herregistratie-eisen voor openbaar apothekers die vanaf 1 januari 2015 een nieuwe herregistratieperiode ingaan.

Nascholingen

Alleen nascholing geaccrediteerd door de Commissie van Deskundigen (CvD) telt mee voor de herregistratie. Dit kunnen bijeenkomsten en e-learnings zijn, maar ook individuele accreditatieaanvragen voor voordrachten, (onderzoeks)publicaties of richtlijnontwikkeling. In de Regelgeving Accreditatie Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie kunt u alle mogelijkheden tot accreditatie nalezen.

FTO

De als kwaliteitsconsulent erkende huisarts (EKC’er) handelt sinds 1 januari 2015 ook voor openbaar apothekers de accreditatieaanvraag voor FTO’s af. Openbaar apothekers kunnen vanaf deze datum zelf geen accreditatie meer aanvragen via PE-online voor een FTO. De EKC’er voert, nadat hij eerst de bij het FTO aanwezige huisartsen registreert, ook de aanwezige openbaar apothekers in PE-online in. Iedere huisartsenregio kan de accreditatieaanvraag anders organiseren. De KNMP en het NHG adviseren om hierover lokaal afspraken te maken. Het aanvragen van accreditatie van FTO’s die voor 2015 plaatsvonden gebeurt nog op de oude wijze, door de activiteit toe te voegen in PE-online.

Toetsing

Toetsing is sinds 1 januari 2015 een verplicht onderdeel van de herregistratie-eisen. Elke openbaar apotheker die na 1 januari een nieuwe herregistratiefase ingaat dient in 5 jaar minimaal 10 uur deel te nemen aan geaccrediteerde vormen van toetsing, waarbij zelfreflectie op het eigen functioneren en externe feedback van bijvoorbeeld collega’s of experts centraal staan. Openbaar apothekers kunnen zelf het initiatief nemen om een intervisiegroep of toetsgroep te starten of gebruikmaken van geaccrediteerd aanbod van aanbieders. In 2015 was dit aanbod nog zeer beperkt, maar verschillende aanbieders hebben te kennen gegeven in 2016 met aanbod op het gebied van toetsing te zullen komen. In de Regelgeving Accreditatie Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie kunt u alle mogelijkheden tot accreditatie nalezen.

Handreiking voor beginnende toetsgroepen

Download

Handreiking voor beginnende intervisiegroepen

Download

Brochure Nieuwe eisen aan herregistratie per 1-1-2015

Download

Nascholingsagenda openbaar apothekers

Open link

Presentie in PE-online

De cursusaanbieders houden presentie bij in PE-online. Zorg ervoor dat u de presentielijsten van geaccrediteerde nascholing van uw paraaf of handtekening voorziet en dat uw BIG-nummer bij de KNMP en de cursusaanbieders bekend is. Ook als u als spreker of docent optreedt, is het handig om uw handtekening op de presentielijst te plaatsen. Gewoonlijk krijgen docenten en sprekers eenmaal per jaar nascholingsuren toegekend voor hun bijdrage en aanwezigheid op een geaccrediteerde cursusdag.

Overzicht nascholingsuren

Geregistreerde openbaar apothekers en openbaar apothekers in opleiding kunnen het overzicht van hun gevolgde nascholing inzien in hun persoonlijk dossier in PE-online. Drie maanden en één maand voor het verstrijken van de herregistratieperiode krijgt u via PE-online bericht om uw dossier aan te melden voor (her)registratie. Na indiening beoordeelt de SRC of u aan de eisen voldoet, en ontvangt u bericht hierover.

Contact

Helpdesk Opleiding & (her)registratie OF
Miranda de Kievit
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 69 inforegistratie@knmp.nl