(Her)registratie

Industrieapothekers kunnen zich laten inschrijven in het register van industrieapothekers van de KNMP. Dit is een privaatrechtelijk register en geen specialistenregister in de zin van artikel 14 van de Wet BIG. Een registratie in dit register vrijwaart de apotheker dus niet van herregistratie in het BIG-register. Industrieapothekers moeten voor inschrijving in het KNMP-register aan bepaalde criteria voldoen.

Criteria voor registratie

 • De aanvrager is ingeschreven als apotheker in het BIG register.
 • De aanvrager is in de twee jaar voorafgaand aan de registratie ten minste twee jaar werkzaam geweest bij een vergunninghouder zoals omschreven in punt 3.
 • A. De apotheker werkt ten minste 24 uur per week bij een in Nederland gevestigde vergunninghouder zoals bedoeld in artikel 2 Wet op de geneesmiddelenvoorziening of artikel 21 + 23 Diergeneesmiddelenwet.
  B. De apotheker is werkzaam bij een buitenlandse vestiging van een Nederlandse vergunninghouder.
  C. De apotheker is werkzaam als consultant voor de farmaceutische industrie en kan aantonen dat hij gedurende twee jaar voorafgaand aan de registratie bezigheden heeft verricht die overeenkomen met de werkzaamheden zoals bedoeld onder punt 3A.
 • Apothekers die het apothekersdiploma hebben behaald na 1 januari 1998 dienen gedurende 2 jaar een registratieopleiding te volgen bestaande uit vier door de Stichting Registratie Industrie Apothekers (StRIA) georganiseerde opleidingsmodules:
  • Research & Development
  • Productie & Kwaliteit
  • Sales & Marketing
  • Regulatory Affairs

Inschrijven

Industrieapothekers die voldoen aan bovenstaande criteria kunnen het inschrijfformulier invullen. De Registratie Commissie Industrieapothekers beoordeelt vervolgens de aanvraag.

Inschrijfformulier

Download

Criteria apothekers afgestudeerd vóór 1 januari 1998

Apothekers die vóór 1 januari 1998 zijn afgestudeerd en een overstap naar de farmaceutische industrie wensen te maken (na werkzaam te zijn geweest in andere sectoren van het vakgebied, bijvoorbeeld de openbare apotheek of ziekenhuisapotheek), kunnen in aanmerking komen voor registratie tot industrieapotheker. Voor deze apothekers gelden de volgende voorwaarden
 • Zij staan ingeschreven in het BIG-register.
 • Zij hebben minimaal twee jaar werkervaring direct voorafgaand aan de registratie bij een vergunninghouder in één of meer van de volgende vakgebieden: Research & Development, Productie & Kwaliteit, Sales & Marketing of Regulatory Affairs.
 • Zij verrichten deze werkzaamheden voor minimaal 24 uur per week bij een vergunninghouder.
 • Zij kunnen aantonen, dan wel aannemelijk maken, dat zij zich gespecialiseerd hebben in één of meerdere van onder 2 genoemde vakgebieden. Er geldt geen verplichting alle vier de StRIA-modules te volgen, deelname strekt tot aanbeveling.
Deze voorwaarden gelden (met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2006.

Herregistratie

De inschrijving in het register van industrieapothekers van de KNMP kent een geldigheidsduur van 5 jaar. Voor veel industrieapothekers die zijn opgenomen in het register, is de registratie in 2008 verlopen. De NIA beraadt zich momenteel over het opzetten van een herregistratieregeling. Zolang er geen herregistratieregeling is, past de RCI bij aanvragen tot verlenging van de registratie opnieuw de criteria voor registratie toe.

Contact

Registratie Commissie Industrieapothekers (RCI)
Marcelle Groothand

(070) 373 72 91 m.groothand@knmp.nl