Primaire opleiding en buitenlandse diploma’s

Apothekers met een buitenlands diploma laten in Nederland hun diploma erkennen bij het agentschap CIBG. Voor diploma’s binnen de Europese zone (EER) gelden andere procedures dan voor diploma’s van buiten Europa. De diploma’s die behaald zijn in een EER-land worden zonder aanvullende voorwaarden erkend. De werkgever kan aanvullende eisen stellen aan de taalvaardigheid in het Nederlands.

Bigregister.nl: 'Met een buitenlands diploma'

Apothekers met een buitenlands (niet-Nederlands) apothekersdiploma kunnen in Nederland hun diploma laten erkennen. Ook buitenlandse apothekersassistenten maken gebruik van het CIBG en de website van het BIG-register.

Open link

Aanvragen erkenning specialisme

Heeft u naast uw diploma als apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, tandarts of verpleegkundige ook een wettelijk specialisme? Dan kunt u bij het BIG-register tegelijkertijd een aanvraag indienen voor erkenning van uw basisberoep en uw specialisme.

Open link

Nederlandse opleidingsinstituten apothekers en assistenten

De opleidingsinstituten voor de apothekersopleiding zijn aan de universiteiten van Utrecht en Groningen. Deze opleidingsinstituten verzorgen de opleiding tot (basis)apotheker. De eindtermen van deze opleidingen voldoen aan het Raamplan voor de apothekersopleiding en de Europese richtlijn inzake opleiding tot apothekers waardoor erkenning van het diploma in de Europese zone mogelijk is.

Universiteit van Utrecht

Open link

Universiteit van Groningen

Open link

Universiteit van Leiden

Open link

De opleidingsinstituten voor apothekersassistenten staan op Sbaweb.nl.

Als buitenlander registreren als ziekenhuisapotheker of openbaar apotheker

Buitenlandse ziekenhuisapothekers en openbare apothekers die in Nederland als geregistreerd ziekenhuisapotheker of openbaar apotheker willen werken, moeten zich eerst bij het CIBG melden voor erkenning als apotheker / inschrijving in het BIG-register.

De desbetreffende kamer van de Specialisten Registratie Commissie (SRC) (kamer Ziekenhuisfarmacie of kamer Openbare Farmacie) neemt daarna de aanvraag tot inschrijving in het specialistenregister in behandeling.

In het Besluit Inschrijving van apothekers met een in het buitenland verkregen opleidingstitel in het register van ziekenhuisapothekers van het Centraal College zijn de voorwaarden opgenomen.

Circulaire Vakbekwaamheid buitenslands gediplomeerden

Deze circulaire bevat bekendmaking van beleid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met betrekking tot de behandeling van aanvragen voor verklaringen omtrent de vakbekwaamheid van buitenslands gediplomeerden in de individuele gezondheidszorg.

Open link

Meer informatie over de procedures voor buitenlandse zorgdiplomahouders staat op de website van het BIG-register. Via de advieswijzer kunnen zij nagaan welke procedure mogelijk geldt na de overgangsperiode van Brexit. Kies dan in plaats van het Verenigd Koninkrijk een derde land, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Gedurende de overgangsperiode (tot eind 2020) verandert er nog niets.

Contact

Helpdesk Opleiding & (her)registratie OF
Miranda de Kievit
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 69 inforegistratie@knmp.nl