Periodieke registratie BIG-register

Op 1 januari 2012 is de regeling voor periodieke registratie Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) ingevoerd. Dit betekent dat apothekers die ingeschreven zijn in het BIG-register zich eens per 5 jaar opnieuw moeten inschrijven in het BIG-register (herregistreren).

Periodieke registratie Wet BIG

Eens per 5 jaar moeten alle BIG-geregistreerde apothekers voldoen aan de eis dat zij in die 5 jaar ten minste 2080 uur relevante werkervaring hebben opgedaan. Dit komt neer op gemiddeld 8 uur per week. Bij een onderbreking geldt de eis dat een aaneengesloten absolute onderbreking maximaal 2 jaar mag duren en dat er in de overige tijd voldoende uren wordt gewerkt. Bij een onderbreking langer dan 2 jaar telt de werkervaring van vóór de onderbreking niet meer mee.

De werkzaamheden moeten vallen binnen het deskundigheidsgebied van de apotheker, zoals dat in de Wet BIG is omschreven, en het moet daarbij gaan om werk op het gebied van de ‘individuele gezondheidszorg’ of om ‘productgerichte werkzaamheden'.

Voor continuering van opname in het BIG-register zijn er geen eisen op het gebied van nascholing.

Werkzaam in de apotheek

Voor apothekers die in een openbare, poliklinische of ziekenhuisapotheek werken spreekt het vanzelf dat hun werkervaring valt binnen het deskundigheidsgebied en betrekking heeft op de individuele patiëntenzorg. Het is niet vereist dat de apotheker contact heeft met de patiënt.

Herregistratie specialisten farmacie

Ziekenhuisapothekers en openbaar apothekers die bij de KNMP ingeschreven staan in het register van openbaar apothekers of ziekenhuisapothekers hoeven zich niet apart te herregistreren in het BIG-register. Dit specialistenregister heeft een eigen herregistratiesysteem waarbij getoetst wordt aan strengere criteria dan bij de herregistratie van het basisberoep.

Industrieapotheker en herregistratie

Voor apothekers werkzaam in met name de farmaceutische industrie heeft de minister een uitzondering gemaakt op de verplichting dat de beroepsbeoefenaar werkzaam moet zijn in de individuele gezondheidszorg. Werkzaamheden die betrekking hebben op de productie van geneesmiddelen in de farmaceutische industrie worden gerekend tot het deskundigheidsgebied van de apotheker. (Industrie)apothekers die ten minste 2080 uur werkzaam zijn geweest op het gebied van productgerichte werkzaamheden kunnen dus ook opnieuw worden ingeschreven in het BIG-register.

Het begrip ‘productgerichte werkzaamheden‘ omvat o.a. het bereiden, beoordelen en registreren van geneesmiddelen.

Lees meer over de beoordeling van werkzaamheden Bekijk wat industrieapothekers moeten doen voor herregistratie

Niet voldoen aan eisen

Indien u niet aan de eisen voldoet, wordt de registratie in het BIG-register doorgehaald. Dit betekent dat u zich dan geen apotheker meer mag noemen (dat wil zeggen dat u de 'beroepstitel' apotheker niet meer mag voeren) en niet meer bevoegd bent om als apotheker in een apotheek werkzaam te zijn. U behoudt vanzelfsprekend wel uw academische titel.

Om na een doorhaling weer ingeschreven te worden, moet u aantonen dat u over de benodigde competenties beschikt. Er wordt hierbij van uitgegaan dat de apotheker, die ingeschreven wordt in het BIG-register, ten minste het niveau van een pas afgestudeerde apotheker heeft. Om dit niveau aan te tonen moet u een toets afleggen. Bij een voldoende score ontvangt u een Persoonlijk Registratie Certificaat (PRC) waarmee u weer kunt worden ingeschreven in het BIG-register. De opleidingen Farmacie van de Universiteiten in Groningen en Utrecht hebben de toets ontwikkeld, PAOFarmacie organiseert de toets.

Bekijk meer informatie over de toets bij PAOFarmacie

Open link

Bewijzen voor herregistratie

Bij de herregistratie moet u aantonen dat u in de herregistratieperiode voldoende relevante werkervaring heeft opgedaan. Dit doet u door een eigen verklaring in te vullen. Steekproefsgewijs worden die verklaringen gecontroleerd. Zit u in de steekproef? Dan moet u nader bewijs van uw werkervaring overleggen, bijvoorbeeld een verklaring van uw werkgever. Zeker als u wisselende werkgevers of werkplekken heeft, is het van belang om uw werkervaring goed bij te houden en te documenteren.

Wanneer herregistreren?

Voor iedereen met een diploma behaald voor 1 januari 2012, was de uiterste herregistratiedatum 1 januari 2017. Voor iedereen met een diploma behaald na 1 januari 2012 ligt de uiterste herregistratiedatum 5 jaar na de diplomadatum.

Uiterlijk 6 maanden voor uw uiterste herregistratiedatum ontvangt u bericht van het BIG-register. Let op: het moment van aanvragen van uw herregistratie is van invloed op de volgende herregistratiedatum.

Tips en nadere informatie over herregistratie (BIGregister.nl)

Open link

Contact

Marcelle Groothand

070 340 6600 m.groothand@knmp.nl