Veelgestelde vragen BIG-herregistratie

Bekijk de antwoorden op vragen over de BIG-herregistratie.

Zie voor antwoorden op vragen over BIG-registratie en Brexit de pagina Buitenlandse diplomahouders.

Aanvraag tot herregistratie: procedure

Aanvraag tot herregistratie: eisen werkervaring

Aanvraag tot herregistratie: de toets

Specialistenregister

Niet (meer) geregistreerd?

Aanvraag tot herregistratie: procedure

Wanneer moet ik mij herregistreren?

Voor apothekers met een apothekersdiploma van voor 1 januari 2012 en een inschrijving in het BIG-register gold 1 januari 2017 als herregistratiedatum.
Voor apothekers die het apothekersdiploma na 1 januari 2012 hebben behaald ligt de herregistratiedatum 5 jaar na de diplomadatum.

Kan ik mijn herregistratie al al eerder aanvragen dan dat mijn vijfjarige herregistratieperiode verlopen is?

Ja, dat kan. U moet er dan wel rekening mee houden dat de herregistratiedatum naar voren wordt gehaald. De volgende herregistratietermijn gaat in op de datum van uw herregistratie.

Aanvraag tot herregistratie: eisen werkervaring

Ik heb niet altijd gewerkt. Is dat erg?

Over de totale herregistratieperiode van 5 jaar dient u ten minste 2080 uur werkervaring te hebben opgedaan. Er mag een werkonderbreking van maximaal 2 jaar zijn.
Is de werkonderbreking langer dan 2 jaar? Dan telt de werkervaring van voor de onderbreking niet mee. De teller gaat weer lopen vanaf het moment dat u weer werkt als apotheker. De vereiste 2080 uur werkervaring moet u in de resterende tijd behalen.

NB: Er is sprake van een werkonderbreking indien u over de gehele periode geen relevante werkzaamheden heeft verricht. Heeft u bijvoorbeeld binnen een periode van 2 jaar halverwege wel een paar dagen als apotheker gewerkt? Dan is er geen sprake van een onderbreking van 2 jaar.

Ik ben met zwangerschapsverlof geweest. Kom ik dan wel aan voldoende werkervaring?

Het wettelijke zwangerschapsverlof van 16 weken wordt niet in mindering gebracht op de werkervaringsuren. Deze uren tellen gewoon mee.

Komen docenten die opleiden tot apotheker specialist (openbaar apotheker of ziekenhuisapotheker) in aanmerking voor gelijkgestelde werkzaamheden?

Ja, zij komen in aanmerking voor herregistratie op basis van gelijkgestelde werkzaamheden. In het algemeen geldt dat werkzaamheden van praktijkdocenten meetellen als ze minimaal aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

  • De opleiding wordt gegeven aan een onderwijsinstelling (of hieraan verbonden zorginstelling) waarvan het diploma recht geeft op inschrijving in het BIG-register, en de docent geeft les in centrale vakgebieden van de opleiding. Onderwijs in meer algemene vakken, zoals: praktijkvoeringen, beroepsgeoriënteerd wetenschappelijk onderzoek, horen daar niet bij.
  • De docent geeft les in de kernvakken van een specialistenopleiding, die opleidt tot een wettelijk erkende specialistentitel in de zin van artikel 14 van de Wet BIG, of een van de Verpleegkundige Vervolg Opleidingen die zijn erkend door het College Zorg Opleidingen.

Voor beide voorwaarden geldt dat de opleiding waaraan lesgegeven wordt in lijn moet zijn met het beroep waarvoor de docent is ingeschreven in het BIG-register. Dus een verpleegkundige die lesgeeft aan een opleiding tot verzorgende, of een arts die lesgeeft aan de opleiding voor verpleegkundigen mogen deze uren niet meetellen.

Wat gebeurt er als ik in het buitenland ga werken of werk?

Zie hiervoor het beoordelingskader.
Werkervaring telt alleen mee wanneer deze is opgedaan tijdens een actieve registratie in een wettelijk ingesteld register in het land waar de werkervaring is opgedaan. Dit geldt zowel voor Nederlandse als voor buitenlandse werkervaring. Als er in dat land geen wettelijk register bestaat, telt de werkervaring zonder registratie wel mee. Het is aan de apotheker om aan te tonen dat de werkervaring mag meetellen.
Werkzaamheden kunnen zowel in Nederland als daarbuiten worden uitgevoerd. Voor herregistratie maakt het niet uit of werkervaring is opgedaan in het binnen- of in buitenland. In beide gevallen telt de werkervaring alleen mee als deze voldoet aan de criteria voor herregistratie op basis van werkervaring zoals in dit beoordelingskader is toegelicht. Bijzondere aandacht verdient de voorwaarde dat het niveau waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd (minimaal) gelijk is aan het niveau van de Nederlandse opleiding.

Ik ben af en toe als waarnemer werkzaam in een apotheek. Krijg ik problemen met mijn herregistratie?

Voor de BIG-herregistratie dient men 2080 uur werkzaam te zijn geweest in een periode van 5 jaar. Deze 2080 uur kunnen in blokken over die 5 jaar verdeeld worden. Het is dus niet noodzakelijk dat men gedurende 5 jaar 8 uur per week werkt. De maximaal toegestane onderbreking tussen twee periodes waarin niet gewerkt wordt is 24 maanden. Wordt er langer niet gewerkt dan gaat de teller op nul en moet er in de resterende jaren van de herregistratieperiode 2080 uur gewerkt worden. Een waarnemer die periodes wel en periodes niet werkt als apotheker moet de uren dus goed bijhouden. Ook is het belangrijk om van elke waarneming een bewijs te hebben.

Hoe weet ik of ik voldoende relevante werkervaringsuren heb?

U moet werkzaam zijn geweest binnen het deskundigheidsgebied van de apotheker. Dit kunnen werkzaamheden zijn op het gebied van de individuele gezondheidszorg of zogenaamde productgerichte werkzaamheden.
Werkt u in loondienst, dan wordt er uitgegaan van de contractuele arbeidstijd, dus de uren die in de arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen.
Voor zelfstandigen wordt een voorbeeldberekening van uren gegeven in het beoordelingskader.
U telt de uren bij elkaar op en trekt eventuele ziekte-uren (meer dan 6 weken ziek) of andere afwezigheid ervan af. Zie het beoordelingskader.

Ik heb onvoldoende werkervaringsuren, wat moet ik doen om geregistreerd te blijven?

U kunt een BIG-herregistratietoets afleggen. Met een voldoende afgelegde toets ontvangt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) waarmee u (weer) ingeschreven kunt worden in het BIG-register. Voor informatie: PAOFarmacie.

Wat moet ik opsturen als bewijs voor mijn herregistratie?

Bij de aanvraag voor herregistratie hoeft u geen bewijsstukken mee te sturen. Mogelijk dat u bewijsstukken moet overhandigen. Steekproefsgewijs kan hierom gevraagd worden.

Wat moet ik aanleveren bij mijn aanvraag?

Het ministerie van VWS geeft op een website over het BIG-register meer informatie.

Welke documenten moet ik in mijn dossier hebben als er controle komt?

Er is geen controle, maar steekproefsgewijs kan om bewijsstukken worden gevraagd. Zie hiervoor het BIG-register. Voor apothekers die in loondienst werken gaat het om: een werkgeversverklaring, een bewijs van werkervaring en een arbeidsovereenkomst. Het BIG-register heeft nog meer informatie over de werkgeversverklaring. Voor zelfstandigen te overleggen: een overeenkomst van opdracht, een accountantsverklaring of hiermee overeenkomende verklaring voor het aantal gewerkte uren.

Aanvraag tot herregistratie: de toets

Word ik geregistreerd als apotheker in het BIG-register zodra ik mijn PRC behaal? Ook indien ik niet-apotheker of apotheker met een niet-Nederlands diploma ben?

Inschrijving in het BIG-register kan alleen voor wie in het bezit is van een apothekersdiploma. Het PRC alleen is niet voldoende.
Een in het buitenland behaald diploma moet eerst worden erkend (voor een binnen de Europese Economische Ruimte behaald diploma geldt een automatische erkenning).

Welke literatuur moet ik bestuderen voor de toets?

PAOFarmacie biedt meer informatie over de toets.

Specialistenregister

Wat is het verschil tussen het basisregister en het specialistenregister?

Het basisregister is gebaseerd op artikel 3 van de wet BIG. Apothekers worden hierin na hun studie en het behalen van het een diploma geregistreerd. Het specialistenregister is gebaseerd op artikel 14 van de wet BIG. Voor openbaar apothekers geldt dat ze de vervolgopleiding van 2 jaar in een opleidingsapotheek hebben afgerond. Voor ziekenhuisapothekers duurt de vervolgopleiding in een opleidingsinstelling 4 jaar.

Ik ben ingeschreven in het register van openbaar apothekers/ziekenhuisapothekers; moet ik herregistratie voor het BIG-register aanvragen?

Als u bent ingeschreven in een erkend specialistenregister krijgt het BIG-register hiervan automatisch bericht. Uw specialisme wordt aangetekend in het BIG-register. Zolang u voldoet aan de eisen voor herregistratie in het specialistenregister betekent dit dat u niet apart hoeft te herregistreren in het BIG-register.

Wat gebeurt er met mijn BIG-herregistratie als apotheker wanneer ik word uitgeschreven uit het specialistenregister?

De herregistratie van het basisregister loopt automatisch mee met de herregistratie van het specialistenregister. Als de inschrijving in het specialistenregister wordt doorgehaald kunt u herregistratie in het basisregister aanvragen. Hierbij moet worden voldaan aan de herregistratie eisen van het basisregister. De Specialisten Registratie Commissie (SRC) meldt uw uitschrijving uit het specialistenregister aan het CIBG (BIG-register). Binnen een maand ontvangt u van het CIBG een brief.

Ik volg een scholings/werkervaringstraject om na uitschrijving uit het specialistenregister opnieuw te worden ingeschreven. Gaat mijn herregistratie automatisch, net zoals bij specialisten?

Nee, de apotheker in een zogeheten HINU-traject is niet ingeschreven in een specialistenregister en moet zelf de herregistratie voor het basisregister aanvragen.

Ik ben een apotheker in opleiding tot specialist. Gaat mijn herregistratie automatisch, net zoals bij specialisten?

Nee, een apotheker in opleiding tot specialist moet zelf de herregistratie voor het basisregister aanvragen. Uw inschrijving in het opleidingsregister geldt als bewijs van relevante werkervaring.

Niet (meer) geregistreerd?

Wat zijn de (juridische) consequenties van het niet of niet meer ingeschreven staan in het BIG-register?

Een apotheker van wie de BIG-registratie is doorgehaald, omdat niet werd voldaan aan de herregistratie-eisen, mag de titel van apotheker niet gebruiken. Het gevolg is dat er geen bevoegdheid meer is om als apotheker in een apotheek te werken. De bevoegdheid wordt verkregen door het diploma en door inschrijving in het BIG-register. Werken in de apotheek zonder BIG-registratie is toegestaan, maar deze persoon kan dan niet de verantwoordelijkheid hebben als apotheker. Daarnaast telt de werkervaring van niet-geregistreerden niet mee voor het aanvragen van een nieuwe registratie. Daarvoor moet een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) worden behaald door middel van het afleggen van een toets.
Buiten de apotheek kan men in de meeste gevallen nog wel blijven werken, maar ook hier mag de titel van apotheker niet meer worden gebruikt. Als de werkzaamheden en de bevoegdheid gekoppeld zijn aan de BIG-geregistreerde apotheker dan vervalt ook hier de bevoegdheid. De apotheker en de werkgever moeten zich hiervan bewust zijn.
Het voeren van een titel zonder inschrijving in het BIG-register is strafbaar. Er kan een geldboete worden opgelegd. Als de beroepsbeoefenaar handelingen verricht die zijn voorbehouden aan de BIG-geregistreerde of zich voordoet als zijnde geregistreerd - en de patiënt heeft hiervan schade ondervonden - dan kunnen er nog andere maatregelen volgen. Een daarvan is dat deze persoon ook nooit meer ingeschreven mag worden.Wel mag u de apothekerstitel gebruiken met de toevoeging 'niet praktiserend'.

Hoe weet men dat ik niet ben uitgeschreven uit het BIG-register wegens slecht gedrag? Kan ik daar een verklaring van krijgen?

Op de website van het BIG-register staat een pdf met alle beroepsbeoefenaren met een maatregel (berisping, schorsing, doorhaling). Het BIG-register verstrekt geen bewijzen of verklaringen dat men niet is uitgeschreven wegens slecht gedrag. Een doorgehaalde inschrijving is niet meer zichtbaar. Er kan dus niet worden opgezocht of iemand ooit wel in het register ingeschreven heeft gestaan, tenzij de doorhaling is gedaan op last van een (tucht)rechterlijke uitspraak. In dat geval blijft betreffende inschrijving zichtbaar met de reden van doorhaling.

Mag ik, wanneer ik niet meer ben ingeschreven in het BIG-register (omdat ik niet voldoe aan de herregistratie-eisen), nog wel de titel PharmD gebruiken?

Ja, dit is toegestaan voor wie afgestudeerd is in de farmacie. Vanuit de BIG-registratie zijn er volgens het CIBG geen beperkingen op het voeren van de internationale PharmD of MPharm-titels. Het betreft dan in feite een opleidingstitel. De BIG-registratie is nodig om de titel apotheker te mogen voeren. Wie niet (meer) staat ingeschreven kan kiezen voor de titel apotheker niet praktiserend (voluit geschreven).

Hoe kan ik, indien ik niet mijn BIG-herregistratie als apotheker krijg, later weer worden opgenomen in het register?

Een nieuwe inschrijving aanvragen kan op basis van een Periodiek Registratie Certificaat (PRC), dat niet ouder is dan 2 jaar.

Hoe kan ik, indien ik nooit een BIG-herregistratie heb gehad, later alsnog worden opgenomen in het register?

Wilt u later toch (weer) ingeschreven worden in het BIG-register? Neem dan contact op met het CIBG. Als u nooit eerder geregistreerd bent geweest, zijn de eisen afhankelijk van uw diplomadatum. Bij een diploma dat ouder is dan vijf jaar dient u ook aan de herregistratie-eisen te voldoen.
Het is niet mogelijk om op basis van werkervaring een nieuwe inschrijving aan te vragen.

Kan een apotheker die niet staat ingeschreven in het BIG-register wel lid zijn van de KNMP?

Het lidmaatschap van de KNMP is voorbehouden aan iedereen die de opleidingstitel apotheker aan een Nederlandse universiteit heeft verkregen. Wie (niet) meer in aanmerking komt voor een BIG-herregistratie, kan daarom gewoon lid blijven van de KNMP.

Contact

Marcelle Groothand

070 340 6600 m.groothand@knmp.nl