Veelgestelde vragen BIG-herregistratie

Bekijk de antwoorden op vragen over de BIG-herregistratie.

Ik ben ingeschreven in het register van openbaar apothekers/ziekenhuisapothekers; moet ik herregistratie voor het BIG-register aanvragen?

Als u bent ingeschreven in een erkend specialistenregister krijgt het BIG-register hiervan automatisch bericht. Uw specialisme wordt aangetekend in het BIG-register. Zolang u voldoet aan de eisen voor herregistratie in het specialistenregister betekent dit dat u niet apart hoeft te herregistreren in het BIG-register.

Moest iedere apotheker zich voor 1 januari 2017 herregistreren?

De herregistratiedatum 1 januari 2017 gold voor apothekers die voor 1 januari 2012 het apothekersdiploma hebben behaald en in het BIG-register staan ingeschreven.

Voor apothekers die het apothekersdiploma na 1 januari 2012 hebben behaald ligt de herregistratiedatum 5 jaar na de diplomadatum.

Zolang u bent ingeschreven in een erkend specialistenregister van openbaar apothekers of ziekenhuisapothekers hoeft u zich niet apart te herregistreren in het BIG-register.

Ik heb een diploma van voor 1 januari 2012 maar sta niet ingeschreven in het BIG-register. Moet ik mij wel herregistreren?

Herregistreren is alleen van toepassing als u bent ingeschreven in het BIG-register.

Ik heb mij nooit ingeschreven in het BIG-register, wat zijn hiervan de gevolgen?

U mag de titel apotheker niet gebruiken als u niet bent ingeschreven in het BIG-register. Het voeren van deze titel mag niet alleen op basis van uw apothekersdiploma.

Als u niet bent ingeschreven in het BIG-register bent u niet bevoegd om als apotheker werkzaam te zijn in een apotheek. Ook voor veel andere functies is inschrijving in het BIG-register een eis.

Als u de titel gebruikt terwijl u niet bent ingeschreven, kunt u een boete opgelegd krijgen.

Ik wil mij niet herregistreren, wat zijn hiervan de gevolgen?

Uw inschrijving in het BIG-register wordt doorgehaald als u geen aanvraag voor herregistratie indient.

U mag de titel apotheker alleen gebruiken met de toevoeging “niet praktiserend”.

Als een BIG-registratie vereist is voor het verrichten van werkzaamheden, dan mag u deze werkzaamheden niet meer uitvoeren (bijvoorbeeld werken in een openbare apotheek).

Hoe kun je aantonen dat je op eigen verzoek niet meer bent ingeschreven in het BIG-register?

U ontvangt een bewijs van doorhaling van de inschrijving in het BIG-register. Bij het BIG-register kan worden opgevraagd wat de reden is van doorhaling.

Is een inschrijving naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak doorgehaald, dan wordt dit in het BIG-register vermeld.

Wanneer moet ik mijn aanvraag voor herregistratie indienen?

De aanvraag voor herregistratie per 1 januari 2017 moet ruim voor 1 januari 2017 worden ingediend zodat de herregistratie op 1 januari 2017 geëffectueerd kan zijn.

U ontvangt een half jaar voor de uiterste herregistratiedatum een aankondiging van VWS.

Kan ik mijn herregistratie al voor 1 juli 2017 aanvragen?

Ja, dat kan. U moet er dan wel rekening mee houden dat de herregistratiedatum naar voren wordt gehaald. De volgende herregistratietermijn gaat in op de datum van uw herregistratie.

Ik heb na 1 januari 2012 niet altijd gewerkt. Is dat erg?

Over de totale herregistratieperiode van 5 jaar dient u ten minste 2080 uur werkervaring te hebben opgedaan. Er mag een werkonderbreking van maximaal 2 jaar zijn.

Is de werkonderbreking langer dan 2 jaar? Dan telt de werkervaring van voor de onderbreking niet mee. De teller gaat weer lopen vanaf het moment dat u weer werkt als apotheker. De vereiste 2080 uur werkervaring moet u in de resterende tijd behalen.

Ik ben in de periode van 1 januari 2012 tot heden met zwangerschapsverlof geweest. Kom ik dan wel aan voldoende werkervaring?

Het wettelijke zwangerschapsverlof van 16 weken wordt niet in mindering gebracht op de werkervaringsuren. Deze uren tellen gewoon mee.

Hoe weet ik of ik voldoende werkervaringsuren heb?

U moet werkzaam zijn geweest binnen het deskundigheidsgebied van de apotheker.

Werkt u in loondienst, dan wordt er uitgegaan van de contractuele arbeidstijd, dus de uren die in de arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen.
Voor zelfstandigen wordt een voorbeeldberekening van uren gegeven in het beoordelingskader.

U telt de uren bij elkaar op en trekt eventuele ziekte-uren (meer dan 6 weken ziek) of andere afwezigheid ervan af. Zie het beoordelingskader.

Welke werkervaring telt mee?

De werkervaring die is opgedaan binnen het deskundigheidsgebied van de apotheker telt mee.

Dit kunnen werkzaamheden zijn op het gebied van de individuele gezondheidszorg of zogenaamde productgerichte werkzaamheden.

Wat moet ik opsturen als bewijs voor mijn herregistratie?

Bij de aanvraag voor herregistratie hoeft u geen bewijsstukken mee te sturen. Mogelijk dat u bewijsstukken moet overhandigen. Steekproefsgewijs kan hierom gevraagd worden.

Waar kan ik vragen of mijn werkzaamheden erkend worden door het BIG-register?

In eerste instantie moet u zelf bepalen of uw werkzaamheden meetellen voor de herregistratie. Dit doet u aan de hand van het beoordelingskader. Indien u op basis van dit beoordelingskader uw functie niet kunt indelen in een van de genoemde gebieden, neem dan contact op met het BIG-register voor advies.

Ik heb het apothekersdiploma maar werk niet in het deskundigheidsgebied van de apotheker zoals ik dat op de website aantrof, is dat erg?

Alleen de werkzaamheden die u binnen het deskundigheidsgebied van de apotheker verricht tellen mee voor herregistratie.

Ik heb onvoldoende werkervaringsuren, wat moet ik doen om geregistreerd te blijven?

U kunt een BIG-herregistratietoets afleggen. Met een voldoende afgelegde toets ontvangt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) waarmee u (weer) ingeschreven kunt worden in het BIG-register.

Wat gebeurt er met mijn BIG-herregistratie als apotheker wanneer ik na 1-1-2017 word uitgeschreven uit het specialistenregister?

De herregistratie van het basisregister loopt automatisch mee met de herregistratie van het specialistenregister. Als de inschrijving in het specialistenregister wordt doorgehaald kan de apotheker herregistratie in het basisregister aanvragen. Hierbij moet worden voldaan aan de herregistratie eisen van het basisregister. De apotheker moet dit actief aanvragen.

Wat is het verschil tussen het basisregister en het specialistenregister?

Het basisregister is gebaseerd op artikel 3 van de wet BIG. Apothekers worden hierin na hun studie en het behalen van het een diploma geregistreerd. Het specialistenregister is gebaseerd op artikel 14 van de wet BIG. Voor openbaar apothekers geldt dat ze de vervolgopleiding van 2 jaar in een opleidingsapotheek hebben afgerond. Voor ziekenhuisapothekers duurt de vervolgopleiding in een opleidingsinstelling 4 jaar.

Word ik geregistreerd als apotheker in het BIG-register zodra ik mijn PRC behaal? Ook indien ik niet-apotheker of apotheker met een niet-Nederlands diploma ben?

Inschrijving in het BIG-register kan alleen als men in het bezit is van een apothekersdiploma. Het PRC alleen is niet voldoende.
Een in het buitenland behaald diploma moet eerst worden erkend (voor een binnen de Europese Economische Ruimte behaald diploma geldt een automatische erkenning).

Ik ben een apotheker in opleiding tot specialist. Gaat mijn herregistratie automatisch, net zoals bij specialisten?

Nee, een apotheker in opleiding tot specialist moet zelf de herregistratie voor het basisregister aanvragen. De werkzaamheden die de apotheker in opleiding verricht tellen mee als relevante werkervaring.

Ik volg een scholings/werkervaringstraject om na uitschrijving uit het specialistenregister opnieuw te worden ingeschreven. Gaat mijn herregistratie automatisch, net zoals bij specialisten?

Nee, de apotheker in een zogeheten HINU-traject is niet ingeschreven in een specialistenregister en moet zelf de herregistratie voor het basisregister aanvragen.

Wat gebeurt er als ik niet voldoe aan de werkervaringseis en beide toetsen niet haal? Hoe vaak worden nieuwe toetsen aangeboden na 2016?

Als er niet wordt voldaan aan de werkervaringseis en de toetsen niet worden gehaald dan volgt doorhaling van de inschrijving in het basisregister per 1 januari 2017. In het nieuwe jaar is er wederom gelegenheid een toets af te leggen.

Hoe kan ik, indien ik niet op 1-1-2017 mijn BIG-herregistratie als apotheker krijg, later weer worden opgenomen in het register?

Een nieuwe inschrijving aanvragen kan op basis van een Periodiek Registratie Certificaat (PRC), dat niet ouder is dan 2 jaar.

Is de toets de enige manier om opnieuw te registeren na uitschrijving uit het BIG-register?

Nadat de inschrijving in het BIG-register is doorgehaald, omdat er niet kon worden voldaan aan de werkervaringseis, kan de apotheker weer in het register worden ingeschreven op basis van een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het is niet mogelijk om op basis van werkervaring een nieuwe inschrijving aan te vragen.

Welke termijn is er om weer terug te kunnen in het BIG-register?

Hieraan is geen termijn verbonden.

Wat moet ik aanleveren bij mijn aanvraag?

Het ministerie van VWS geeft op een website over het BIG-register meer informatie.

Welke documenten moet ik in mijn dossier hebben als er controle komt?

Er is geen controle, maar steekproefsgewijs kan om bewijsstukken worden gevraagd. Zie hiervoor het BIG-register. Voor apothekers die in loondienst werken gaat het om: een werkgeversverklaring, een bewijs van werkervaring en een arbeidsovereenkomst. Het BIG-register heeft nog meer informatie over de werkgeversverklaring. Voor zelfstandigen te overleggen: een overeenkomst van opdracht, een accountantsverklaring of hiermee overeenkomende verklaring voor het aantal gewerkte uren.

Wat gebeurt er als ik in het buitenland ga werken of werk?

Zie hiervoor het beoordelingskader.
Werkervaring telt alleen mee wanneer deze is opgedaan tijdens een actieve registratie in een wettelijk ingesteld register in het land waar de werkervaring is opgedaan. Dit geldt zowel voor Nederlandse als voor buitenlandse werkervaring. Als er in dat land geen wettelijk register bestaat, telt de werkervaring zonder registratie wel mee. Het is aan de apotheker om aan te tonen dat de werkervaring mag meetellen.
Werkzaamheden kunnen zowel in Nederland als daarbuiten worden uitgevoerd. Voor herregistratie maakt het niet uit of werkervaring is opgedaan in het binnen- of in buitenland. In beide gevallen telt de werkervaring alleen mee als deze voldoet aan de criteria voor herregistratie op basis van werkervaring zoals in dit beoordelingskader is toegelicht. Bijzondere aandacht verdient de voorwaarde dat het niveau waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd (minimaal) gelijk is aan het niveau van de Nederlandse opleiding.

Welke literatuur moet ik bestuderen voor de toets?

PAOFarmacie biedt meer informatie over de toets.

Hoe weet men dat ik niet ben uitgeschreven uit het BIG-register wegens slecht gedrag? Kan ik daar een verklaring van krijgen?

Op de website van het BIG-register staat een pdf met alle beroepsbeoefenaren met een maatregel (berisping, schorsing, doorhaling). Het BIG-register verstrekt geen bewijzen of verklaringen dat men niet is uitgeschreven wegens slecht gedrag. Een doorgehaalde inschrijving is niet meer zichtbaar. Er kan dus niet worden opgezocht of iemand ooit wel in het register ingeschreven heeft gestaan, tenzij de doorhaling is gedaan op last van een (tucht)rechterlijke uitspraak. In dat geval blijft betreffende inschrijving zichtbaar met de reden van doorhaling.

Kijk voor meer informatie over de toets op de website van PAOFarmacie

Wat zijn de juridische consequenties van het verlies van mijn BIG-registratie?

Een apotheker van wie de BIG-registratie is doorgehaald, omdat niet werd voldaan aan de herregistratie-eisen, mag de titel van apotheker niet gebruiken. Het gevolg is dat er geen bevoegdheid meer is om als apotheker in een apotheek te werken. De bevoegdheid wordt verkregen door het diploma en door inschrijving in het BIG-register. Werken in de apotheek zonder BIG-registratie is toegestaan, maar deze persoon kan dan niet de verantwoordelijkheid hebben als apotheker. Daarnaast telt de werkervaring van niet-geregistreerden niet mee voor het aanvragen van een nieuwe registratie. Daarvoor moet het PRC worden behaald door middel van het afleggen van de toets.

Buiten de apotheek kan men in de meeste gevallen nog wel blijven werken, maar ook hier mag de titel van apotheker niet meer worden gebruikt. Als de werkzaamheden en de bevoegdheid gekoppeld zijn aan de BIG-geregistreerde apotheker dan vervalt ook hier de bevoegdheid. De apotheker en de werkgever moeten zich hiervan bewust zijn.

Het voeren van een titel zonder inschrijving in het BIG-register is strafbaar. Er kan een geldboete worden opgelegd. Als de beroepsbeoefenaar handelingen verricht die zijn voorbehouden aan de BIG-geregistreerde of zich voordoet als zijnde geregistreerd - en de patiënt heeft hiervan schade ondervonden - dan kunnen er nog andere maatregelen volgen. Een daarvan is dat deze persoon ook nooit meer ingeschreven mag worden.

Ik ben af en toe als waarnemer werkzaam in  een apotheek. Krijg ik problemen met mijn herregistratie?

Voor de BIG-herregistratie dient men 2080 uur werkzaam te zijn geweest in een periode van 5 jaar. Deze 2080 uur kunnen in blokken over die 5 jaar verdeeld worden. Het is dus niet noodzakelijk dat men gedurende 5 jaar 8 uur per week werkt. De maximaal toegestane onderbreking tussen twee periodes waarin niet gewerkt wordt is 24 maanden. Wordt er langer niet gewerkt dan gaat de teller op nul en moet er in de resterende jaren van de herregistratieperiode 2080 uur gewerkt worden. Een waarnemer die periodes wel en periodes niet werkt als apotheker moet de uren dus goed bijhouden. Ook is het belangrijk om van elke waarneming een bewijs te hebben.

Mag ik, wanneer ik niet meer ben ingeschreven in het BIG-register (omdat ik niet voldoe aan de herregistratie-eisen), nog wel de titel PharmD gebruiken?

Ja, dit is toegestaan voor wie afgestudeerd is in de farmacie. Vanuit de BIG-registratie zijn er volgens het CIBG geen beperkingen op het voeren van de internationale PharmD of MPharm-titels. Het betreft dan in feite een opleidingstitel. De BIG-registratie is nodig om de titel apotheker te mogen voeren. Wie niet (meer) staat ingeschreven kan kiezen voor de titel apotheker niet praktiserend (voluit geschreven).

Kan een apotheker die niet staat ingeschreven in het BIG-register wel lid zijn van de KNMP?

Het lidmaatschap van de KNMP is voorbehouden aan iedereen die de opleidingstitel apotheker aan een Nederlandse universiteit heeft verkregen. Wie (niet) meer in aanmerking komt voor een BIG-herregistratie, kan daarom gewoon lid blijven van de KNMP.

Komen docenten die opleiden tot apotheker specialist (openbaar apotheker of ziekenhuisapotheker) in aanmerking voor gelijkgestelde werkzaamheden?

Ja, zij komen in aanmerking voor herregistratie op basis van gelijkgestelde werkzaamheden. In het algemeen geldt dat werkzaamheden van praktijkdocenten meetellen als ze minimaal aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • De opleiding wordt gegeven aan een onderwijsinstelling (of hieraan verbonden zorginstelling) waarvan het diploma recht geeft op inschrijving in het BIG-register, en de docent geeft les in centrale vakgebieden van de opleiding. Onderwijs in meer algemene vakken, zoals: praktijkvoeringen, beroepsgeoriënteerd wetenschappelijk onderzoek horen daar niet bij.
  • De docent geeft les in de kernvakken van een specialistenopleiding, die opleidt tot een wettelijk erkende specialistentitel in de zin van artikel 14 van de Wet BIG, of een van de Verpleegkundige Vervolg Opleidingen die zijn erkend door het College Zorg Opleidingen.

Voor beide voorwaarden geldt dat de opleiding waaraan lesgegeven wordt in lijn moet zijn met het beroep waarvoor de docent is ingeschreven in het BIG-register. Dus een verpleegkundige die lesgeeft aan een opleiding tot verzorgende, of een arts die lesgeeft aan de opleiding voor verpleegkundigen mogen deze uren niet meetellen.