Producten voor leden

Apothekerslogo
Het Apothekerslogo zorgt voor eenduidige presentatie. U kunt als KNMP-lid dit logo gebruiken in uw communicatie naar uw klanten en patiënten.
Beoordeling leveranciers
Volgens de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) en de Beroeps Standaard apotheek van het Ziekenhuis (BAZ) moeten uw leveranciers - van bijvoorbeeld grondstoffen - betrouwbaar zijn. De KNMP en NVZA beoordelen daarom samen diverse leveranciers waarbij het LNA als centraal aanspreekpunt geldt. De resultaten van de beoordelingen staan op deze pagina. Zo weet u waar u verantwoord kunt inkopen.
Handboek Apotheek & btw
De rol en het verdienmodel van de apotheek veranderen. Daarmee verandert ook de bijbehorende fiscale wet- en regelgeving. Btw maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. De KNMP stelde het 'Handboek Apotheek & btw' op en ondersteunt u in het signaleren en afhandelen van situaties waarop btw al dan niet van toepassing is.
Handboek Medicatiebewaking 2013
Medicatiebewaking draagt bij aan de medicatieveiligheid in de apotheek. In het Handboek Medicatiebewaking 2013 komen de verschillende aspecten van medicatiebewaking aan bod.
KNMP-richtlijn Cardiovasculair risicomanagement - CVRM
Het doel van de KNMP-richtlijn Cardiovasculair risicomanagement - CVRM (conceptversie februari 2013) is het bevorderen van een optimale behandeling van patiënten met (een mogelijk verhoogd risico op) hart- en vaatziekten. De richtlijn is nog in ontwikkeling.
KNMP-richtlijn Diabetes
De KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2 (conceptversie januari 2016) is aangepast volgens de meest recente wetenschap van farmaceutische zorg voor diabetespatiënten en toegespitst op geïntegreerde eerstelijnszorg. De richtlijn staat open voor commentaar voor KNMP-leden.
Rekenformules creatinineklaring
Apothekers kunnen de rekenformules gebruiken om de creatinineklaring in te schatten. De meest toegepaste formules zijn de Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) -formule en de Cockcroft-Gault-formule. Een nieuwe formule is de Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). Deze formules zijn geschikt voor toepassing bij volwassenen.
Toestemming voor verstrekking medicatie en informatie aan derden
Medicatie of een actueel medicatieoverzicht mag alleen met toestemming van de patiënt aan derden verstrekt worden. Bij het verstrekken van medicatie(gegevens) aan derden, moet duidelijk zijn voor wat en voor wie de patiënt toestemming verleent. Wanneer zowel de partner als de buurvrouw medicatie ophaalt, hebben zij beiden een verklaring nodig.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl