Farmacogenetica

Farmacogenetica is een relatief jong onderzoeksgebied. Het richt zich op genetische variatie als oorzaak van verschillen in de effecten van geneesmiddelen. Met de bewaking op basis van de kennis over de genetische eigenschappen van een persoon kan het effect van geneesmiddelen worden geoptimaliseerd.

Beoordelingsprocedure

De contra-indicaties worden in het bestand opgenomen na beoordeling door de werkgroep Farmacogenetica. De literatuur die is gebruikt en de argumenten die hebben meegespeeld bij de totstandkoming van het advies worden met de G-Standaard uitgeleverd in zogenaamde risicoanalyses. Bij de beoordeling wordt tevens een alfanumerieke code toegekend, die de zorgverlener in één oogopslag informatie geeft over de onderbouwing en de ernst van de gen-geneesmiddelinteractie. Zie hiervoor de Besliskaart gen-geneesmiddelinteracties.

Voor meer informatie betreffende de beoordelingsprocedure en de samenstelling van de werkgroep zie het transparantiedocument.

Enkele kenmerken van het bestand

Farmacogenetica heeft net als een aantal andere bestanden uit de G-Standaard een aantal overeenkomstige algemene kenmerken betreffende het aangeven van het onderscheid in relevantie en betreffende de adviesteksten.

Daarnaast is per enzym algemene achtergrondinformatie beschikbaar waarin zowel algemene begrippen in de farmacogenetica als de polymorfismen van het betreffende enzym worden uitgelegd. Hieronder kunt u de algemene achtergrondteksten raadplegen.

Vertaling genotype – fenotype CYP2D6

De vertaling van genotype naar fenotype is voor CYP2D6 niet eenduidig in de literatuur (en de praktijk). Om binnen Nederland hierover consensus te bereiken, heeft het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum een consensuswerkgroep Vertaaltabel opgericht, waarin uitspraken zijn gedaan over de vertaling van genotype naar fenotype. De volledige vertaaltabel is hieronder in een apart document opgenomen.

Vertaaltabel genotype - fenotype CYP2D6

Algoritmen cumarinederivaten

Bij cumarinederivaten zijn zowel varianten in CYP2C9 als in VKORC1 van invloed op de start- en onderhoudsdosering. In de EU-PACT studie zijn algoritmen gebruikt voor acenocoumarol, fenprocoumon en warfarine (warfarine wordt in Nederland vrijwel niet toegepast). Het algoritme geeft een betere schatting van de dosis dan de afzonderlijke adviezen voor CYP2C9 en VKORC1; de adviezen verwijzen dan ook naar deze algoritmen.

Overige informatie

Implementatierichtlijnen met meer informatie over de mogelijkheden van het bestand vindt u op de site van Z-index.

Informatie over hoe u de bewakingen in de apotheek kunt organiseren, kunt u vinden in de KNMP-richtlijn medicatiebewaking en het KNMP-voorschrift Basisinstellingen AIS.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl