Zakelijke Contributieregeling voor de openbare apotheek 2016-2017

 1. De financiële kaders voor de vereniging vanaf 2016, die ten grondslag liggen aan de nieuwe zakelijke contributieregeling, zijn op 24 juni 2015 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de KNMP.
 2. De zakelijke contributieregeling is vastgesteld door het LOA-bestuur in haar vergadering van 18 augustus 2015 en goedgekeurd door de sectieledenvergadering van de LOA van 5 oktober 2015.
 3. De zakelijke contributieregeling staat open voor openbare apotheken waarvan de gevestigd apotheker lid is van de KNMP per gelijklopend kalenderjaar.
 4. Bij deelname aan de zakelijke contributieregeling is de apotheek automatisch lid van de sectie LOA van de KNMP.
 5. De zakelijke contributie moet jaarlijks worden voldaan vóór 1 april. Bij overschrijding van deze datum zal over het te vorderen bedrag een rente in rekening worden gebracht van 1% voor elke maand of resterend gedeelte daarvan.
 6. De zakelijke contributie en de inhoud daarvan zijn van toepassing per apotheekvestiging, zoals gedefinieerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Doorlevering van (digitale) producten en/of diensten uit het contributiepakket aan andere apotheekvestigingen of aan derden is niet toegestaan.
 7. De basismodule van de zakelijke contributieregeling kent als tarief een vast bedrag per apotheekvestiging per jaar van € 4.663, inclusief structurele exploitatiekorting en tijdelijke korting uit de algemene reserve (zie tabel).
 8. De bereidingsmodule van de zakelijke contributieregeling kent als tarief een vast bedrag per apotheekvestiging per jaar van € 750, inclusief tijdelijke korting uit de algemene reserve.
 9. Voorwaarden om voor de korting uit de algemene reserve in aanmerking te komen zijn:
  • de apotheekvestiging heeft in 2015 zakelijke contributie volledig betaald;
  • de apotheekvestiging verbindt zich voor zowel 2016 als 2017 aan deze  regeling, welke verplichting vervalt indien de apotheek ophoudt te bestaan;
  • de apotheekvestiging zorgt voor een tijdige betaling van de zakelijke contributie (vóór 1 april).
 10. In bijzondere omstandigheden kan onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van het KNMP-Bestuur van de contributieregeling worden afgeweken ten gunste van de betreffende apotheek.
 11. In de zakelijke contributieregeling zijn de producten en diensten begrepen die als zodanig staan vermeld op deze website.
 12. Voor collectieven van 20 apotheken of meer kan, na schriftelijk verzoek, gespreide betaling worden aangevraagd zonder rente-opslag of vervallen van korting. Efficiencyvoordelen voor de KNMP als geheel liggen aan deze bepaling ten grondslag. Hierbij gelden als randvoorwaarden voor de aanvrager dat sprake is van een directe economische en juridische aansprakelijkheid voor de vorderingen van de KNMP, zoals bij eigendomsapotheken, èn dat de gemiddelde betaaldatum van 1 april gehandhaafd blijft.
 13. Voor nieuw-vestigingen geldt in het startjaar een pro rato berekening en deze apotheken hebben geen recht op korting uit de algemene reserve.
 14. De opslag van € 1 per verpleeghuisbed op de licentie G-Standaard komt met ingang van 2016 te vervallen.
 15. Voor dienstapotheken (geen 24-uurs apotheek) geldt een afwijkende regeling.

Zakelijke contributieregeling dienstapotheken 2016 - 2017

Voor dienstapotheken bestaat sinds 2003 een aparte zakelijke contributieregeling. Als aanvulling op de reguliere zakelijke contributieregeling ziet deze regeling er voor 2016 en 2017 als volgt uit:

Dienstapotheek

Onder een dienstapotheek wordt in dit kader verstaan een apotheek waarin op één locatie dienst wordt gedaan buiten de reguliere openingstijden, dus louter avond-, nacht- en weekenddiensten.
Dit impliceert dat de 24-uurs apotheek hier niet als dienstapotheek beschouwd wordt.

Bij dienstapotheken onderscheiden we een tweetal vormen:

 1. Een dienstapotheek in een bestaande apotheekvestiging, echter als aparte rechtspersoon en met eigen AGB-code. Na bijvoorbeeld 18.00 uur gaat de exploitatie van de apotheek over van BV A naar BV B.
 2. Een dienstapotheek op een aparte locatie, met eigen AGB-code.

De zakelijke contributieregeling voor dienstapotheken kent een vast tarief van € 1.550 (idem 2015) en is inclusief deelname aan het KNMP Platform Dienstapotheken. Op deze regeling zijn de hiervoor genoemde kortingen niet van toepassing gezien de sterk gereduceerde prijs.

Alle bedragen zijn exclusief btw.
 

Zakelijke Contributieregeling Openbare Apotheken 2016-2017

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl