Zakelijke Contributieregeling 2016-2017 Pakket Z(+)

 1. De financiële kaders voor de vereniging vanaf 2016, die ten grondslag liggen aan de nieuwe zakelijkecontributie regeling, zijn op 24 juni 2015 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de KNMP.
 2. De zakelijke contributieregeling ziekenhuisapotheken is vastgesteld door het KNMP-Bestuur op 28 oktober 2015 en goedgekeurd in de Algemene Vergadering van de KNMP van 9 december 2015.
 3. De zakelijke contributieregeling staat open voor ziekenhuisapotheken waarvan de gevestigd ziekenhuisapotheker lid is van de KNMP, per gelijklopend kalenderjaar.
 4. De contributiefactuur moet jaarlijks worden voldaan vóór 1 april. Bij overschrijding van deze datum zal over het tevorderen bedrag een rente in rekening worden gebracht van 1% op maandbasis.
 5. De zakelijke contributie en de inhoud daarvan zijn van toepassing per apotheekvestiging, zoals gedefinieerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Doorlevering van (digitale) producten en/of diensten uit het contributiepakket aan andere apotheekvestigingen of aan derden is niet toegestaan.
 6. Voor gebruik van de G-Standaard geldt een licentievergoeding volgens een staffel op basis van het aantal ziekenhuisbedden. De licentievoorwaarden van Z-Index B.V. zijn hierop onverkort van toepassing.
 7. Voor de (overige) producten bedraagt de prijs voor 2016 € 2.700 en voor 2017 € 2.650 (2015: € 2.800).
 8. De licentievergoeding voor Parenteralia VTGM Ziekenhuisfarmacie (Pakket Z+) is opgebouwd uit een basistarief en een toeslag van € 1,50 per ziekenhuisbed in het verzorgingsgebied van de ziekenhuisapotheek. Het basistarief is niet geïndexeerd en blijft voor de periode 2016-2017 gefixeerd op een prijs van € 1.273.
 9. Vanuit de vastgestelde financiële kaders (zie hiervoor) volgt het besluit om de algemene reserve van de KNMP af te romen en dit resulteert in een totale korting van € 1.900 voor de ziekenhuisapotheek, gelijkelijk te verdelen over de jaren 2016 en 2017 ofwel € 950 per jaar.
 10. Voorwaarden om voor de korting uit de algemene reserve in aanmerking te komen zijn dat de apotheekvestiging:
  • in 2015 de contributiefactuur volledig heeft betaald;
  • zich aan de zakelijke contributieregeling ziekenhuisapotheken verbindt voor zowel 2016 als 2017;
  • jaarlijks zorg draagt voor een tijdige betaling van de contributiefactuur (vóór 1 april);
  • die niet de gehele contributieperiode 2013-2015 Pakket Z(+) heeft afgenomen de korting naar rato ontvangt.
 11. De KNMP verzorgt de uitvoering van de Regeling Specialisme Ziekenhuisfarmacie. Met de NVZA is eerder overeengekomen om het exploitatietekort van omgerekend € 1.200 per ziekenhuisapotheekvestiging als een geoormerkte bijdrage in rekening te brengen. Dit bedrag is opgenomen in de staffel voor Pakket Z(+).
 12. Voor apotheken, die zowel klinisch als poliklinisch verstrekken, wordt een toeslag geheven voor het gebruiksrecht van de G-Standaard, indien de poliklinische apotheek geen zakelijke contributie openbare apotheek afneemt en tevens op dezelfde postcode is gevestigd als de ziekenhuisapotheek. De toeslag bedraagt in 2016 € 3.553 en in 2017 € 3.606 per apotheekvestiging, overeenkomstig de vergoeding voor openbare apotheken.
 13. In bijzondere omstandigheden kan onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van het KNMP-bestuur van de contributieregeling worden afgeweken ten gunste van de betreffende ziekenhuisapotheek.
 14. In de zakelijke contributieregeling zijn de producten en diensten begrepen die als zodanig staan vermeld op deze website.
 15. Voor nieuw-vestigingen geldt in het startjaar een pro rato berekening (geen recht op korting).

Alle bedragen zijn exclusief btw.

Zakelijke Contributieregeling 2016-2017 Pakket Z(+)

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl