M

Brochure: Medicatieoverdracht
Deze brochure gaat over verschillende overdrachtssituaties: van intake van nieuwe patiënten tot begeleiding van bestaande patiënten en van ziekenhuisopname tot ontslag. Het document biedt ondersteuning voor begeleiding van elke fase van medicatieoverdracht.
Handboek Medicatiebewaking 2013
Medicatiebewaking draagt bij aan de medicatieveiligheid in de apotheek. In het Handboek Medicatiebewaking 2013 komen de verschillende aspecten van medicatiebewaking aan bod.
Handleiding Medicatiebewaking Nierfunctiewaarden
De KNMP maakte in samenwerking met apothekers de Handleiding Medicatiebewaking Nierfunctiewaarden.
KNMP-richtlijn Medicatiebeoordeling
In de KNMP-richtlijn Medicatiebeoordeling staan aanbevelingen voor het uitvoeren van periodieke beoordeling van farmacotherapie. Bij medicatiebeoordeling zijn arts, apotheker en patiënt betrokken. De KNMP-richtlijn bevat aanbevelingen voor de taken van de openbaar apotheker. Een van de stappen is de farmacotherapeutische anamnese waarin aandacht moet zijn voor therapietrouw.
Medicijnpaspoort
Op het medicijnpaspoort vult u de medicatie van de patiënt in. Het is belangrijk dat het medicijnoverzicht in het medicijnpaspoort altijd actueel is. Zo kunnen artsen de beste zorg bieden. Dankzij het medicijnpaspoort kunnen patiënten zowel in Nederland als in het buitenland snel, goed en veilig geholpen worden.
Medisch Farmaceutische Beslisregels in de KNMP Kennisbank
Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's) vormen een nieuwe generatie geautomatiseerde medicatiebewaking. Toepassing van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) zorgt ervoor dat de apotheker patiëntkenmerken, laboratoriumuitslagen en andere relevante gegevens uit het medicatiedossier in het medicatie-advies kan betrekken.
Medische hulpmiddelen in de KNMP Kennisbank
De bestanden Medische hulpmiddelen in de KNMP Kennisbank bieden informatie over hulpmiddelen bij diabetes en oogdruppelen, protocollen voor inhalatietechnieken, zelftesten en een wondverbandwijzer.
Meest gestelde vragen over het uitwisselen van medicatiegegevens
Wat mogen apothekers wel en niet doen bij de uitwisseling van medicatiegegevens? De Wbp en de WGBO geven het juridisch kader aan waarbinnen een apotheker moet handelen. Maar er is nog vaak onduidelijkheid. Daarom heeft de KNMP de meest gestelde vragen over uitwisseling van medicatiegegevens en toestemming vragen op een rij gezet en beantwoord.
Meldpunt Functioneren Openbaar Apotheker
In Nederland kun je ervan uit gaan dat vanuit de apotheken volgens de beroepsnormen en richtlijnen verantwoorde en veilige zorg wordt geleverd. Toch kan het voorkomen dat u zich zorgen maakt over de veiligheid van de patiënten van een apotheek. U heeft dan volgens de geldende opvattingen als zorgverlener de plicht om hiervan melding te doen.
Meting kwaliteitsindicatoren
Apothekers vullen jaarlijks de kwaliteitsindicatoren in. De uitkomsten van hun eigen apotheek ten opzichte van de landelijke scores vinden zij in een benchmarkverslag.
Microbio
Met het programma Microbio kunnen ziekenhuisapotheken en openbare apotheken resultaten van microbiologische controles invoeren. Deze controles worden uitgevoerd in het kader van de controle van de aseptische handelingen onder verhoogde of maximale productbescherming.
URS: Medicatieoverzicht 2.0
Samen met gebruikers, leveranciers en de betrokken veldpartijen werkte de KNMP aan de gebruikerseisen voor het verbeterde Medicatieoverzicht 2.0. In februari 2013 is het definitieve Medicatieoverzicht 2.0 naar de (Z)AIS leveranciers verzonden met het verzoek deze mee te nemen in de ontwikkelagenda.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl