L

Helpdesk LNA
De helpdesk LNA helpt bij vragen over productzorg, apotheekbereiding, analytisch onderzoek en controle van geneesmiddelen.
LabType
Met LabType kunt u eenvoudig de gewichtsspreiding van preparaten controleren en de resultaten documenteren.
Landelijke Standaard Keten Antistolling 2.0 (LSKA)
Antistollingsmedicatie is risicovol. Deze risico’s worden versterkt door gebrek aan samenhang in de keten van zorg voor antistolling.
LESA Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn
Deze Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) helpt u om met andere eerstelijnszorgverleners zo goed mogelijk een actueel medicatieoverzicht van uw patiënt te realiseren. Een actueel medicatieoverzicht vraagt om afspraken tussen zorgverleners. Bovendien zijn financiële middelen, tijd, inzet en ICT-ondersteuning belangrijke randvoorwaarden om gegevensuitwisseling te optimaliseren.
LESA Antistolling - met bijbehorend Kennisdocument
Deze LESA beschrijft de taken van huisarts, apotheker, trombosedienstarts en tandarts begeleiding van patiënten die worden behandeld met een antistollingsmiddel.
LESA Chronische medicatie bij diabetes type 2
Deze LESA biedt handvatten voor optimale begeleiding van patiënten met diabetes mellitus type 2, met chronisch geneesmiddelengebruik. De LESA bevordert de samenwerking tussen apothekers en huisartsen en geeft aanbevelingen om de chronische medicatie voor de betrokken patiënt efficiënt te organiseren.
LESA Chronische medicatie bij astma/COPD
Deze LESA biedt handvatten voor optimale begeleiding van patiënten met astma of COPD met chronisch geneesmiddelengebruik. De LESA bevordert de samenwerking tussen apothekers en huisartsen en geeft aanbevelingen om de chronische medicatie voor de betrokken patiënt efficiënt te organiseren.
LESA Geneesmiddelen en verkeersveiligheid
De LESA ondersteunt apothekers en huisartsen in het maken van werkafspraken over het informeren van de patiënt over geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Huisarts en apotheker kunnen samen de verplichting voor het informeren van de patiënt volgens de WGBO invullen door afspraken te maken over verantwoordelijkheden en taken.
LESA Medicatieveiligheid bij ontslag uit het ziekenhuis
Het NHG en de KNMP willen met deze LESA overeenstemming bereiken over de taakverdeling tussen huisarts en apotheker bij de medicatieoverdracht na ontslag uit het ziekenhuis.
LESA Orale anticonceptie en morning-afterpil
Deze LESA geeft aanbevelingen over het verwijzen en voorlichten van vrouwen die een oraal anticonceptivum (gaan) gebruiken of de morning-afterpil innemen. De aanbevelingen gelden niet voor vrouwen die de combinatiepil om een andere reden dan anticonceptie gebruiken.
LNA-mededeling Organisatie apotheekbereiding
Apothekers mogen geneesmiddelen bereiden voor hun eigen patiënten. Veel openbare en enkele ziekenhuisapothekers laten de bereidingen die hun patiënten nodig hebben echter door een andere apotheek bereiden. Dit wordt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beschouwd als doorleveren. Lees de randvoorwaarden voor het bereiden voor eigen patiënten en voor het doorleveren van bereidingen. De KNMP stuurde in 2011 onderstaande LNA-mededeling (herzien in 2016).
LNA-mededelingen (papieren versies)
De LNA-mededelingen informeren openbare apotheken en ziekenhuisapotheken over alles wat met productzorg, apotheekbereidingen en analyse te maken heeft.
LNA-mededelingen in de KNMP Kennisbank
De LNA-mededelingen informeren over alles wat met productzorg, apotheekbereidingen en analyse te maken heeft. De LNA-mededelingen zijn nieuwsbrieven van het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA). Ze geven actuele informatie op het terrein van productzorg en apotheekbereiding.
LNA-onderzoeksvoorschriften in de KNMP Kennisbank
In een LNA-onderzoeksvoorschrift staat van een groot aantal FNA-preparaten beschreven hoe het gehalte en de identiteit van de werkzame stof wordt bepaald. Ze worden aangeboden via de KNMP Kennisbank.
LNA-procedures in de KNMP Kennisbank (voor productzorg en bereiding)
De LNA-procedures zijn instructiedocumenten met beschrijvingen van handelingen en werkwijzen op het terrein van productzorg. Ze beschrijven de processen en werkwijzen in de apotheek die te maken hebben met het geneesmiddel als product.
Overzicht LSP-vergoedingen
De LSP-vergoedingen voor apotheken in 1 handig overzicht.
Poster: Laat hier uw bloedsuikerwaarde meten
Meer dan 250.000 mensen hebben diabetes zonder dat ze het weten. Met deze poster wijst u uw patiënten op de mogelijkheid om hun bloedsuikerwaarde te laten meten.
Tips voor LSP-ICA (Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën)
Tips voor het raadplegen van ICA-gegevens (Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën) via het LSP.
Tips voor LSP-signaalfunctie
Tips voor het gebruik van de LSP Signaalfunctie. Met de LSP Signaalfunctie ontvangt u een signaal als een andere zorgaanbieder gegevens heeft aangemeld/gewijzigd over een van uw patiënten.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl