K

Helpdesk KNMP Kennisbank
Heeft u vragen over de werking van de KNMP Kennisbank of over de techniek? Wilt u feedback geven? Neem dan contact op met de Helpdesk KNMP Kennisbank.
Kennisdocumenten Hyponatriëmie, Kalium, Farmacogenetica en Verminderde Nierfunctie
Het gebruik van nierfunctiewaarden, natrium- en kaliumwaarden en farmacogenetische parameters in de medicatiebewaking draagt bij aan veilige, effectieve en doelmatige farmacotherapie. De KNMP heeft daarom Kennisdocumenten over Hyponatriëmie, Kalium, Farmacogenetica en Verminderde Nierfunctie voor u opgesteld. Ze staan in de KNMP Kennisbank.
KennisTest
Kennis binnen het apotheekteam is een belangrijke randvoorwaarde. Met de KennisTest leert u(w apotheekteam) snel en efficiënt bij over zelfzorg, eerste en tweede uitgifte. Op deze pagina treft u de directe link naar de KennisTest en alle relevante informatie.
KNMP Kennisbank
De KNMP Kennisbank is dé digitale informatiebron voor de apotheker en het apotheekteam. De informatie op de Kennisbank ondersteunt u vakinhoudelijk en procesmatig bij uw werkzaamheden in de apotheek.
KNMP Klachten- en geschillenregeling
Elke openbare apotheek heeft de wettelijke plicht om zich aan te sluiten bij een klachten- en geschillenregeling voor haar patiënten. De KNMP Klachten- en geschillenregeling voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Deze regeling omvat klachtenbemiddeling en aansluiting bij een geschillencommissie.
KNMP Voorjaarscongres en Najaarscongres
De KNMP organiseert 2 keer per jaar een congres: een voorjaars- en een najaarscongres.
KNMP-leden- en apothekenlijst
De online ledenlijst bevat contactgegevens van alle leden en is alleen toegankelijk voor KNMP-leden.
KNMP-nieuwsbrief
Met de KNMP-nieuwsbrief houdt de KNMP leden en stakeholders op de hoogte van haar activiteiten en van de ontwikkelingen in de branche.
KNMP-richtlijn Bereiden
De KNMP-richtlijn Bereiden is bestemd voor de openbaar apotheker die de geneesmiddelen die hij bereidt ook ter hand stelt.
KNMP-richtlijn Cardiovasculair risicomanagement - CVRM
Cardiovasculair risicomanagement richt zich op patiënten met (een mogelijk verhoogd risico op) hart- en vaatziekten (HVZ). Het doel van de richtlijn (februari 2013) is het bevorderen van een optimale behandeling van deze patiënten.
KNMP-richtlijn Central Filling (april 2010)
De richtlijn Central Filling is opgesteld voor apotheken die werken met central filling voor het distribueren van individueel gereedgemaakte geneesmiddelen. Deze richtlijn is ontwikkeld door de KNMP samen met apothekers die werken met central filling en geautoriseerd in april 2010.
KNMP-richtlijn COPD
In de KNMP-richtlijn COPD staan aanbevelingen voor farmaceutische zorgverlening van de openbaar apotheker aan patiënten met COPD. De richtlijn sluit aan bij bestaande richtlijnen en standaarden binnen de farmacie en bij COPD-standaarden en richtlijnen van andere beroepsgroepen.
KNMP-richtlijn Diabetes
De KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2 (januari 2016 - concept) is aangepast volgens de meest recente wetenschap van farmaceutische zorg voor diabetespatiënten en toegespitst op geïntegreerde eerstelijnszorg. De richtlijn staat open voor commentaar voor KNMP-leden.
KNMP-richtlijn Geïndividualiseerde Distributievorm (september 2013)
In de KNMP-richtlijn Geïndividualiseerde Distributievorm staat de best mogelijke zorg beschreven van de openbaar apotheker aan patiënten die geneesmiddelen ontvangen in een geïndividualiseerde distributievorm. De WSO heeft de richtlijn op 12 september 2013 geautoriseerd.
KNMP-richtlijn Informatiehuishouding en -beveiliging (juli 2010)
Apotheken werken met privacygevoelige persoonsgegevens, die vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De NEN7510, landelijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg, beschrijft de technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van deze patiëntgegevens. Bijgaande richtlijn vertaalt de NEN7510 naar de apotheeksituatie.
KNMP-richtlijn Medicatiebeoordeling
In de KNMP-richtlijn Medicatiebeoordeling staan aanbevelingen voor het uitvoeren van periodieke beoordeling van farmacotherapie. Bij medicatiebeoordeling zijn arts, apotheker en patiënt betrokken. De KNMP-richtlijn bevat aanbevelingen voor de taken van de openbaar apotheker. Een van de stappen is de farmacotherapeutische anamnese waarin aandacht moet zijn voor therapietrouw.
KNMP-richtlijn Online farmaceutische zorg en dienstverlening (mei 2008)
De Richtlijn Online Farmaceutische Zorg behandelt de farmaceutische zorg- en dienstverlening van apotheken die via het internet aan de patiënt wordt aangeboden en geleverd. Deze richtlijn is aanvullend op de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) en is geautoriseerd in mei 2008.
KNMP-richtlijn Patiëntendossier (juli 2012)
Het patiëntendossier is het geheel van patiëntgegevens voor farmaceutische patiëntenzorg aan een persoon. De KNMP-richtlijn Patiëntendossier biedt aanbevelingen voor de openbaar apotheker voor de aanleg, vorming en het beheer van het patiëntendossier.
KNMP-richtlijn Ter hand stellen (juni 2013)
De KNMP-richtlijn Ter hand stellen beschrijft de handelingen die de apotheker uitvoert opdat de patiënt een passend farmaceutisch product ontvangt en daar veilig en effectief mee omgaat. De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) heeft de KNMP-richtlijn ter hand stellen geautoriseerd op 6 juni 2013.
KNMP-richtlijn voor Geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem - GDS (september 2011)
De KNMP-richtlijn voor geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem geldt voor apotheken die werken met het Geautomatiseerd geneesmiddelDistributieSysteem voor het distribueren van verpakte geneesmiddelen. Deze zijn gesorteerd in eenheden per toedieningstijdstip. De richtlijn is geautoriseerd in november 2011.
KNMP-voorschrift Basisinstellingen AIS
De KNMP stelde in samenwerking met apothekers en softwareleveranciers een voorschrift op over de basisinstellingen van het apotheekinformatiesysteem (AIS). Hiermee kunt u uw medicatiebewakingsinstellingen controleren en aanpassen om zo het veilig gebruik van medicijnen verder te vergroten.
Kwaliteitskeurmerk
Bij het afleveren van een apotheekbereiding wil een apotheker zekerheid hebben over de kwaliteit van het product. Vanwege de certificering van apotheken is het belangrijk dat de kwaliteit van een apotheekbereiding aantoonbaar is.
Kwaliteitsprofiel Apotheek.nl
Op Apotheek.nl kunnen patiënten snel en overzichtelijk de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van 'hun' apotheek zien. Dit is aangegeven in het Kwaliteitsprofiel. 8 duidelijke kenmerken geven een overzicht van de zorg- en dienstverlening van apotheken. Apothekers zijn zelf verantwoordelijk voor een correcte weergave van hun kenmerken.
Medicijninformatie voor laaggeletterden en slechthorenden
Laaggeletterden hebben specifieke problemen met hun medicatiegebruik. Ze hebben vaak moeite om de uitleg en de bijsluiter te begrijpen. Ditzelfde geldt voor slechthorenden. De KNMP streeft ernaar begrijpelijke medicijninformatie te geven. Dat gebeurt met diverse tools, zoals de website voor laaggeletterden: www.apo.nl. Met daarop hoorbare uitleg van medicijnbegrippen, en uitleg in gebarentaal.
Meting kwaliteitsindicatoren
Apothekers vullen jaarlijks de kwaliteitsindicatoren in. De uitkomsten van hun eigen apotheek ten opzichte van de landelijke scores vinden zij in een benchmarkverslag.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl