C

Chargebereidingsvoorschriften (CBV's) via ProType
In een chargebereidingsvoorschrift (CBV) wordt de bereiding van een preparaat stap voor stap beschreven: van afwegen en bewerken van de grondstoffen tot het uitvullen, etiketteren en opslaan van het eindproduct.
Contractwerk en consultancy LNA
Het LNA van de KNMP verricht onderzoek en geeft adviezen op contractbasis. Het onderzoek kan bestaan uit farmaceutisch-analytisch onderzoek, maar ook uit advisering over bereiding, analyse of kwaliteit. Wij werken voor fabrikanten, leveranciers, Individuele openbare en ziekenhuisapothekers en overige farmaceutische organisaties.
Handleiding toepassing mededingingsregels (Complianceprogramma)
Als brancheorganisatie vragen we uitdrukkelijk aandacht voor strikte naleving van het mededingingsrecht. Daarom is het KNMP Compliance programma ontwikkeld. Dit bevat een handleiding om de mededingingsregels in uw dagelijkse werkzaamheden te respecteren.
KNMP Voorjaarscongres en Najaarscongres
De KNMP organiseert 2 keer per jaar een congres: een voorjaars- en een najaarscongres.
KNMP-richtlijn Cardiovasculair risicomanagement - CVRM
Cardiovasculair risicomanagement richt zich op patiënten met (een mogelijk verhoogd risico op) hart- en vaatziekten (HVZ). Het doel van de richtlijn (februari 2013) is het bevorderen van een optimale behandeling van deze patiënten.
KNMP-richtlijn Central Filling (april 2010)
De richtlijn Central Filling is opgesteld voor apotheken die werken met central filling voor het distribueren van individueel gereedgemaakte geneesmiddelen. Deze richtlijn is ontwikkeld door de KNMP samen met apothekers die werken met central filling en geautoriseerd in april 2010.
KNMP-richtlijn COPD
In de KNMP-richtlijn COPD staan aanbevelingen voor farmaceutische zorgverlening van de openbaar apotheker aan patiënten met COPD. De richtlijn sluit aan bij bestaande richtlijnen en standaarden binnen de farmacie en bij COPD-standaarden en richtlijnen van andere beroepsgroepen.
Medicijninformatie voor laaggeletterden en slechthorenden
Laaggeletterden hebben specifieke problemen met hun medicatiegebruik. Ze hebben vaak moeite om de uitleg en de bijsluiter te begrijpen. Ditzelfde geldt voor slechthorenden. De KNMP streeft ernaar begrijpelijke medicijninformatie te geven. Dat gebeurt met diverse tools, zoals de website voor laaggeletterden: www.apo.nl. Met daarop hoorbare uitleg van medicijnbegrippen, en uitleg in gebarentaal.
Toegang tot de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR)
Het Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR is het landelijke meldpunt voor zorg- en medicatie-incidenten. In de CMR-databank melden zorgverleners incidenten anoniem. Het gaat hierbij om incidenten die optraden in het proces van voorschrijven tot en met het toedienen van geneesmiddelen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl