Multidisciplinaire richtlijnen

De KNMP is betrokken bij de totstandkoming van vele multidisciplinaire richtlijnen, zorgstandaarden en samenwerkingsafspraken over onderwerpen die voor apothekers van belang zijn.

Deze betrokkenheid bestaat bijvoorbeeld uit: een actieve rol in de werkgroep die de richtlijn opstelt, een adviserende rol tijdens de ontwikkeling, het becommentariëren van de richtlijn in een refereerproces en/of het autoriseren van de richtlijn. De Procedure multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden beschrijft wanneer de KNMP participeert bij deze documenten en waaraan een verzoek tot participatie moet voldoen.

De volgende multidisciplinaire richtlijnen zijn relevant voor apothekers:

Een multidisciplinaire richtlijn is geautoriseerd als deze positief is beoordeeld door het KNMP-bestuur.

Zorgstandaarden

Een zorgstandaard beschrijft vanuit patiëntenperspectief waaraan kwalitatief goede zorg voor een chronisch zieke moet voldoen. Deze standaard is een hulpmiddel voor zorgverlener, patiënt en verzekeraar en bevat geen aanbevelingen voor specifieke zorgverleners.

Samenwerkingsafspraken

De KNMP neemt ook deel aan de ontwikkeling van Landelijke Eerstelijns SamenswerkingsAfspraken (LESA's). Dit zijn samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn.