Toolkit

De KNMP ondersteunt de leden bij de ambities en uitdagingen van regionalisering door een toolkit beschikbaar te stellen. De toolkit bestaat uit materialen die zowel door de KNMP en regionale apothekersorganisaties zijn ontwikkeld.

Hieronder staan de materialen per onderwerp gerangschikt. De tookit wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd. Bij vragen over de materialen in deze toolkit kunnen leden contact opnemen met de programmamanagers Rolf Latour of Jeroen van de Pol (zie contactblokken aan de rechterkant).

Organisatievorming regionale apothekersorganisatie

Opleiding en training

In het kader van versterking van de structurele samenwerking in de regio, organiseert de KNMP de volgende opleiding en trainingen:

  • Leergang voor bestuurders van regionale apothekersorganisaties
    Een vierdaagse leergang voor apothekers met bestuurlijke taken in een regionale apothekersorganisatie, of inkomende bestuursleden. Belangstellenden voor de leergang kunnen een mail sturen naar . Bekijk het document Leergang voor bestuurders (2021).
  • Training voor ROAZ-coördinatoren
    De training wordt verzorgd door het ’t Netwerkcentrum. Het bestaat uit een e-learning (planning januari 2022) en een training crisismanagement (start Q1 2022). Contact: m.kortrink@knmp.nl.

Gebruik van data in de regio

  • Gegevens delen in samenwerkingsverband (SFK)
  • Regiobeelden en datatools (JZOJP)

Multidisciplinaire richtlijnen

De KNMP is betrokken bij de totstandkoming van vele multidisciplinaire richtlijnen, zorgstandaarden en samenwerkingsafspraken over onderwerpen die voor apothekers van belang zijn.

Bekijk de multidisciplinaire richtlijnen

Veilige principes als handvatten voor samenwerkingsafspraken

Het verbeteren van medicatieveiligheid in de care vraagt om samenwerking van alle schakels in de keten: apotheker, cliënt, arts, zorgmedewerker en zorgorganisatie. De ‘Veilige principes verder in praktijk’ beschrijft wie waar in de care verantwoordelijk voor is en ondersteunt u en andere partijen om afspraken te maken over een veilig medicatieproces.

LESA’s

De Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak (LESA’s) zijn landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn. Een LESA beoogt dat de betrokken zorgverleners optimale zorg bieden op het juiste moment, afgestemd op de behoefte van de patiënt, waarbij de continuïteit in de zorg gewaarborgd is.

Een LESA wordt ontwikkeld door een werkgroep van deskundige vertegenwoordigers namens de betrokken beroepsgroepen. De LESA geeft voor het betreffende onderwerp suggesties voor regionaal overleg tussen de zorgverleners. Aan de hand van deze suggesties kunnen de betrokkenen werkafspraken formuleren die voor de patiënt leiden tot herkenbaar, eenduidig beleid en continuïteit in de zorg.

Bekijk de LESA Geneesmiddelen en verkeersveiligheid
LESA Organisatie van zorg bij chronische medicatie

Landelijke Standaard Keten Antistolling 2.0 (LSKA)

Antistollingsmedicatie is risicovol. Deze risico’s worden versterkt door gebrek aan samenhang in de keten van zorg voor antistolling. De Landelijke Standaard Keten Antistolling 2.0 (LSKA) richt zich op de individuele zorgaanbieder en organisatie in de eerste en tweede lijn. In dit document is vastgelegd hoe het zorgproces ingericht wordt, wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft en hoe communicatie en afstemming tussen de partners in de keten en patiënt plaatsvindt.

Het inrichten van structuren en aangaan van samenwerkingsverbanden blijkt een complexe aangelegenheid voor professionals in de praktijk. Vanwege deze complexiteit van de organisatie is het noodzakelijk om meer centrale regie te voeren. Deze regie wordt in de LSKA geborgd door het casemanagement antistolling.

Download de LSKA

Communicatie

Ten aanzien van de interne en externe communicatie van regionale apothekersorganisaties zijn de volgende tools voor handen:

  • Een online community voor regionale bestuurders in het land. Hier delen de regionale organisaties en de KNMP onderling informatie en ervaringen uit.
  • De zorg-app Siilo voor onderling contact in de regio.

Contact

Rolf Latour
Districtscoördinator Oost

06 51 18 91 82 regionalisering@knmp.nl

Jeroen van de Pol
Beleidsmedewerker Farmacie & Markt

(070) 373 72 92 regionalisering@knmp.nl