Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt de onderwerpen kwaliteit en klachtrecht en verplicht zorgaanbieders om ‘goede zorg’ te bieden. De wet is sinds 1 januari 2016 van kracht. Door de inwerkingtreding van de Wkkgz moeten apothekers aan een aantal nieuwe verplichtingen voldoen. De klachten- en geschillenregeling moet bijvoorbeeld aan de eisen van de Wkkgz worden aangepast.

Onder de ‘goede zorg’ uit de Wkkgz wordt verstaan: zorg die veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht is en op de reële behoefte van de patiënt is afgestemd. De verplichtingen uit de Wkkgz worden opgelegd aan zorgaanbieders en individuele zorgverleners en gelden dus ook voor apothekers.

Gevolgen invoering Wkkgz voor apothekers

De ingetreden Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) brengt voor apothekers nieuwe verplichtingen met zich mee, waaronder:

  • Per januari 2016 moeten apothekers patiënten informeren over incidenten en moet de apotheker ontslag bij disfunctioneren melden bij de IGZ. Lees de brief van IGZ over wijzigingen bij melden calamiteiten.
  • Per juli 2016 is het verplicht om een systeem te hebben dat veilig incidenten meldt.
  • Per januari 2017 moeten apothekers de klachten- en geschillenregeling aan de eisen van de Wkkgz hebben aangepast.

Meer informatie over nieuwe verplichtingen zie nieuwsbericht: Nieuwe verplichtingen voor apothekers door ingetreden Wkkgz

Nieuwe KNMP-klachten- en geschillenregeling per 1 januari 2017

De KNMP gaat de huidige KNMP-klachtenafhandeling waar KNMP-leden bij zijn aangesloten zo aanpassen dat ze voldoet aan de nieuwe eisen.

Apothekers zijn per 1 januari 2017 verplicht om:

  • binnen 6 weken na melding klachten van patiënten een onafhankelijk oordeel te geven;
  • een klachtenfunctionaris/bemiddelaar aan te stellen;
  • aan te sluiten bij een erkende geschillencommissie, welke bevoegd is zich te buigen over de vraag of een patiënt een schadevergoeding (van maximaal € 25.000,-) dient te ontvangen van een zorgaanbieder;
  • volledig in te staan voor de kosten van de klachten- en geschillenbehandeling.

De KNMP verkent de mogelijkheden om samen met andere eerstelijns partijen aan te sluiten bij een geschillencommissie. Door samenwerking kunnen naast kennis en expertise ook kosten gedeeld worden.

Geschillencommissie: kaderstellend programma van eisen

Vertegenwoordigers van organisaties van en voor zorgaanbieders, aansprakelijkheidsverzekeraars en consumenten-, cliënten- en patiëntenorganisaties zijn begin 2016 in overleg getreden om een breed gedragen kaderstellend programma van eisen te ontwikkelen voor de inrichting van geschilleninstanties op basis van de Wkkgz. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de Wkkgz, dat zorgaanbieders en organisaties van patiënten en cliënten samen verantwoordelijkheid dragen voor het instellen van de onafhankelijke geschilleninstanties.

Overleg met zorgverzekeraars over stroomlijnen klachtenbehandeling

De KNMP blijft regelmatig in overleg met zorgverzekeraars om de klachtbehandeling te stroomlijnen. In principe geldt: klachten over vergoedingen horen bij de zorgverzekeraars en klachten over kwaliteit van zorg bij de apotheker.

Meer informatie over klachtenafhandeling? Neem contact op met mw. mr. S.K.M. Coppes, beleidsmedewerker KNMP: .

Huidige KNMP-klachtenregeling

Bekijk meer informatie over de huidige KNMP-klachtenregeling

Contact

Saskia Coppes
Beleidsmedewerker KNMP

(070) 373 73 73 s.coppes@knmp.nl