Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt de onderwerpen kwaliteit en klachtrecht en verplicht zorgaanbieders om ‘goede zorg’ te bieden. Onderdeel van deze wet is de klachten- en geschillenregeling waar zorgaanbieders aan moeten voldoen. De KNMP zorgt voor de implementatie van deze klachten- en geschillenregeling.

Folder VWS met meestgestelde vragen Wkkgz

VWS bracht een folder uit met veelgestelde vragen over de nieuwe verplichtingen vanuit de Wkkgz.

Bekijk de meestgestelde vragen over de Wkkgz

KNMP-klachten- en geschillenregeling per 1 januari 2017

De KNMP past de huidige KNMP-klachtenregeling openbare apotheken aan op de nieuwe wet. Naast deze klachtenregeling ontwikkelt de KNMP voor haar leden een geschillenregeling. In deze regelingen worden de verplichtingen uit de nieuwe wet opgenomen. Leden die zakelijke contributie betalen, maken automatisch gebruik van de aangepaste klachten- en geschillenregeling.

Wat is er nieuw in de KNMP-klachten- en geschillenregeling?

Apothekers zijn vanaf januari 2017 verplicht om:

  • binnen 6 weken na melding klachten van patiënten een onafhankelijk oordeel te geven;
  • een klachtenfunctionaris/bemiddelaar aan te stellen;
  • aan te sluiten bij een erkende geschillencommissie, die bevoegd is om te beoordelen of een patiënt een schadevergoeding (van maximaal € 25.000,-) dient te ontvangen van een zorgaanbieder.

De verplichting voor zorgaanbieders om aan te sluiten bij een klachtencommissie vervalt. De huidige klachtencommissie openbare apotheken behandelt in 2017 alleen nog de lopende zaken. De verplichting tot aansluiting bij een geschillencommissie is nieuw. De KNMP sluit aan bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijns Zorg (SKGE) en blijft klachtenfunctionarissen en -bemiddelaars aanbieden.

Deelnemers aan de komende districtsledenbijeenkomsten ontvangen tips over het goed omgaan met klachten en worden bijgepraat over wat de KNMP met het oog op de Wkkgz voor haar leden heeft geregeld.

Geschilleninstantie SKGE

De Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) is een onafhankelijke organisatie en bestaat uit verschillende geschillencommissies, waaronder de geschillencommissie openbare apotheken. Deze geschillencommissie bestaat uit een vertegenwoordiger van patiëntenorganisaties, een onafhankelijk voorzitter/rechter en een vertegenwoordiger van de openbare farmacie voorgedragen door KNMP. De commissie beoordeelt klachten én claims van patiënten tegen hun apotheker. Bij de SKGE zijn naast de KNMP ook het LHV, InEen en Patiëntenfederatie Nederland aangesloten.

De SKGE werkt volgens het breed gedragen kaderstellend programma van eisen voor de inrichting van geschilleninstanties op basis van de Wkkgz en sluit daarmee aan op het uitgangspunt van de Wkkgz. Zorgaanbieders en patiëntenorganisaties zijn samen verantwoordelijkheid voor het instellen van de onafhankelijke geschilleninstanties.

Andere gevolgen Wkkgz voor apothekers

Door de inwerkingtreding van de Wkkgz in januari 2016 moeten apothekers aan een aantal nieuwe verplichtingen voldoen.

  • Per januari 2016 geldt de vergewisplicht voor zorgaanbieders die zorgverleners in dienst nemen. Dit houdt onder meer in dat de apotheker onderzoek moet doen naar in dienst te nemen zorgverleners (nagaan van BIG-registratie) en een verklaring van goed gedrag moet opvragen.
  • Per januari 2016 moet de apotheker patiënten informeren over incidenten en ontslag bij disfunctioneren melden bij de IGZ.
    Lees de brief van IGZ over wijzigingen bij melden calamiteiten.
  • Per juli 2016 is het verplicht om een systeem te hebben dat veilig incidenten meldt. Apotheken die HKZ-gecertificeerd zijn voldoen in ieder geval aan de interne procedure. De Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) verzamelt incidenten.

Huidige KNMP-klachtenregeling (tot januari 2017)

Lopende zaken worden nog afgehandeld in 2017.

Meer informatie over de huidige KNMP-klachtenregeling

Contact

Saskia Coppes
Beleidsmedewerker KNMP

(070) 373 73 73 s.coppes@knmp.nl