Regelgeving precursoren

Apothekers mogen chemicaliën die kunnen worden gebruikt om drugs of explosieven mee te maken (precursoren) alleen onder voorwaarden op voorraad houden en/of verhandelen. Er gelden 2 verschillende regelingen, die de apotheker beide verplichten om verdachte transacties te melden.

Drugspecursoren

Voor het verhandelen, vervoeren en in het bezit hebben van chemicaliën die kunnen worden gebruikt voor illegale vervaardiging van (synthetische) drugs gelden diverse verplichtingen op basis van Europese en Nederlandse wetgeving. Deze drugsprecursoren zijn in 4 categorieën onderverdeeld. Voor apothekers zijn vooral de stoffen uit categorie 1 relevant.

Voor het verhandelen van categorie-1-stoffen moeten apothekers in het bezit zijn van een activiteitenvergunning. Deze vergunning is beperkt geldig en daarnaast gelden enkele andere verplichtingen zoals een jaarlijkse opgaveverplichting van de transacties in het afgelopen kalenderjaar. Apotheken die categorie-1-stoffen slechts gebruiken bij de bereiding van geneesmiddelen kunnen volstaan met een speciale vergunning. Deze vergunning is onbeperkt geldig en in dit geval geldt bijvoorbeeld deze jaarlijkse opgaveverplichting niet. Apothekers mogen de stoffen uit categorie 1 alleen leveren aan een vergunninghouder.

Voor het verhandelen van (grote hoeveelheden) stoffen uit categorie 2 moeten apothekers in het bezit zijn van een speciale registratieverklaring. Ook voor het gebruik van de categorie-2-stof Azijnzuuranhydride geldt een registratieplicht, maar slechts indien per jaar meer dan 100 liter wordt gebruikt.

Precursoren in de apotheek

Voor apothekers gaat het vaak om de stoffen Efedrine en Ergotamine die op voorraad zijn voor de eigen bereidingen. De precursorenregeling geldt ook voor producten waar deze stoffen in verwerkt zijn, maar niet voor farmaceutische preparaten en geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
De verplichtingen rondom de stoffen van categorie 3 zijn niet van toepassing op apothekers.

Informatieblad drugsprecursoren

Op de website van de Belastingdienst vindt u een informatieblad over de precursoren-regeling en het aanvragen van de vergunningen.

Open link

Precursoren voor explosieven

Voor een aantal chemicaliën die kunnen worden gebruikt voor de vervaardiging van explosieven gelden ook regels. Apothekers mogen bepaalde producten met een hoge concentratie chemicaliën alleen verkopen aan particulieren die in het bezit zijn van een vergunning. Particulieren mogen deze stoffen in concentraties boven een bepaalde grenswaarde niet zonder vergunning in bezit hebben, gebruiken of importeren. De apotheker moet zich ervan vergewissen dat de particulier die deze stoffen wil kopen, een vergunning heeft.

Informatie over precursoren voor explosieven

Op de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) staat een lijst van de stoffen die een apotheker niet of niet boven een bepaalde concentratie mag verkopen.

Open link

Een vergunning kan worden aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Meldplicht verdachte transacties

Apothekers zijn vanuit beide precursorenregelingen verplicht om verdachte transacties, verdwijningen en diefstal van chemische producten bij de overheid te melden. Bepaalde chemicaliën, zoals zwavelzuur of aceton, worden in beide regelingen genoemd. In alle gevallen kunnen apothekers een melding doen bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën via het meldingsformulier van de Douane.

Meldingsformulier Belastingdienst

Open link

Contact

Helpdesk Juridische Zaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 juridischezaken@knmp.nl