Regelgeving

Als apotheker heeft u te maken met diverse regels: voor vervaardigen en verhandelen van geneesmiddelen, maar ook voor het berekenen van btw en privacy van de patiënt. De KNMP geeft uitleg over de verschillende vormen van regelgeving. De Helpdesk Juridische Zaken ondersteunt bij specifieke vragen.

Onderwerpen binnen Regelgeving

Declaratieverkeer

De werkgroep Administratieve Lasten Farmacie werkt aan het verminderen van de regeldruk in de farmacie. Een aantal onderwerpen raken het declaratieverkeer. Deze onderwerpen zijn gedelegeerd naar het Operationeel Overleg Declaratieverkeer Farmacie (OODF) voor nadere analyse en uitwerking van mogelijke oplossingen. In het OODF zijn naast apotheekhoudenden ook AIS-leveranciers, gebruikers, tussenpartijen en zorgverzekeraars vertegenwoordigd.

Lees verder

Geneesmiddelenwet

De Geneesmiddelenwet de vervaardiging van het geneesmiddel, het in de handel brengen en de distributie tot aan de patiënt.

Lees verder

Geneesmiddelenreclame

Hier vindt u informatie over wetgeving en zelfreguleringsafspraken over geneesmiddelenreclame, waaronder de Gedragsregels openbaarmaking financiële relaties.

Lees verder

Handboek Apotheek & btw

De rol en het verdienmodel van de apotheek veranderen. Daarmee verandert ook de bijbehorende fiscale wet- en regelgeving. Btw maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. De KNMP stelde het 'Handboek Apotheek & btw' op en ondersteunt u in het signaleren en afhandelen van situaties waarop btw al dan niet van toepassing is.

Lees verder

Handleiding toepassing mededingingsregels (Complianceprogramma)

Als brancheorganisatie vragen we uitdrukkelijk aandacht voor strikte naleving van het mededingingsrecht. Daarom is het KNMP Compliance programma ontwikkeld. Dit bevat een handleiding om de mededingingsregels in uw dagelijkse werkzaamheden te respecteren.

Lees verder

Opiumwet

De Opiumwet verbiedt het bezit van bepaalde middelen die staan vermeld op lijst l en ll van de Opiumwet. Het vervaardigen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren ervan is ook verboden.

Lees verder

Informatiebeveiliging

Bij het verlenen van zorg aan patiënten in de apotheek en het uitwisselen van informatie met andere zorgverleners werkt u met gevoelige, patiëntgerelateerde informatie, waarmee u zorgvuldig omgaat. De KNMP biedt u hiervoor handvatten.

Lees verder

Privacy

Goede farmaceutische zorgverlening staat of valt bij privacy. Uw patiënt en u moeten zich vrij voelen om alle benodigde informatie uit te wisselen en er op kunnen vertrouwen dat gegevens veilig zijn. Privacy is daarom 1 van de aandachtspunten bij patiëntervaringsonderzoeken in de apotheek.

Lees verder

Recepten bewaren

Recepten moeten 15 jaar bewaard worden. Dat staat in artikel 5.1 Regeling Geneesmiddelenwet. Sinds 2007 zijn naast papieren recepten ook elektronische recepten toegestaan, ook voor opiumwetmiddelen. Belangrijk bij elektronische (Opiumwet)recepten is dat de authenticiteit van recept en voorschrijver vaststaan. De KNMP is met het veld daarvoor praktische normen aan het ontwikkelen.

Lees verder

Regeldruk

Regeldruk in de farmaceutische zorg is hoog. Maar tegelijkertijd ligt er een groot verbeterpotentieel. De KNMP zet, samen met andere organisaties, de schouders onder het verminderen van de regeldruk in de farmacie. Tijd die besteed wordt aan administratie, kan immers niet besteed worden aan de patiënt en de begeleiding bij het gebruik van geneesmiddelen. Op deze pagina treft u een overzicht van ontwikkelingen, onderzoeken en afspraken.

Lees verder

Regelgeving precursoren

Apothekers mogen chemicaliën die kunnen worden gebruikt om drugs of explosieven mee te maken (precursoren) alleen onder voorwaarden op voorraad houden en/of verhandelen. Er gelden 2 verschillende regelingen, die de apotheker beide verplichten om verdachte transacties te melden.

Lees verder

Gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in de apotheek

De apotheker is op grond van de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-Z) verplicht om het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over de patiënt met andere zorgaanbieders en de zorgverzekeraar.

Lees verder

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt de onderwerpen kwaliteit en klachtrecht en verplicht zorgaanbieders om ‘goede zorg’ te bieden. Onderdeel van deze wet is de klachten- en geschillenregeling waar zorgaanbieders aan moeten voldoen. De KNMP zorgt voor de implementatie van deze klachten- en geschillenregeling.

Lees verder

WGBO

Sinds 1 juli 2007 gelden de regelingen in het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de Geneeskundige behandelingsovereenkomst ook voor de openbare apotheker. Deze regelingen worden meestal aangeduid met WGBO, Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. De KNMP wil u helpen de noodzakelijke veranderingen in uw apotheek te identificeren en door te voeren.

Lees verder