Governance LSP

Als gebruiker van het LSP bent u ook lid van de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ). Leden kunnen invloed uitoefenen op de ontwikkelingen, kosten en dienstverlening van de VZVZ. Lees wie u als apotheker vertegenwoordigt in het bestuursmodel van de VZVZ.

Ledenraad VZVZ

De Ledenraad kan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht benoemen en ontslaan, het meerjarenplan goedkeuren, het jaarplan inclusief begroting goedkeuren en de jaarrekening goedkeuren. In de Ledenraad zitten per beroepgroep vertegenwoordigers van de gebruikers van het LSP. Apotheken, huisartsen, huisartsenposten en ziekenhuizen hebben ieder 1 stem.

Vertegenwoordigers beroepsgroep farmacie

  • Rik Muller | Namens de gebruikersverenigingen
  • Jan Willem ten Pas | Namens de organisaties van apotheekeigenaren
  • Ed de Vogel | Namens de ziekenhuisapotheken

Raad van Toezicht VZVZ

De Raad van Toezicht kan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voordragen voor benoeming en ontslag en goedkeuring verlenen aan het meerjarenplan. Ook kan de Raad goedkeuring verlenen aan het jaarplan inclusief begroting en aan de jaarrekening en grote investeringen. De Raad van Toezicht bestaat uit een vertegenwoordiger van de zorgaanbieders, van de patiëntenorganisaties en van de zorgverzekeraars.

Vertegenwoordiger zorgaanbieders

  • Gerben Klein Nulent

Adviesraden VZVZ

De adviesraden brengen gevraagd en ongevraagd zwaarwegende adviezen uit aan het bestuur van de VZVZ. Er zijn 4 adviesraden: Patiënt & Privacy, Koepels, Leveranciers en Regio’s. De adviezen gaan over doorontwikkeling van het LSP, financiering en tarifering, toetreding van andere gebruikersgroepen en uitbreiding van gegevensuitwisseling. In de Koepeladviesraaden zitten vertegenwoordigers van de KNMP, LHV, VHN en NVZ.

Vertegenwoordiger farmacie

  • Rob Freitag

Raad van Toezicht VZVZ Derdengelden

De Raad van Toezicht VZVZ Derdengelden houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken van de Stichting VZVZ Derdengelden. Ook geeft de Raad van Toezicht het bestuur advies. De Raad van Toezicht VZVZ Derdengelden bestaat uit een vertegenwoordiger van de zorgverzekeraars en van de zorgaanbieders.

Vertegenwoordiger zorgaanbieders

  • Remco Velasquez

Adviescommissie VZVZ Derdengelden

Zorgaanbieders kunnen bezwaar maken tegen een besluit van (het bestuur van) VZVZ Derdengeleden over het wel of niet toekennen van een vergoeding. De adviescommissie VZVZ Derdengelden beoordeelt zulke bezwaren. In de adviescommissie VZVZ Derdengelden zitten vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en KNMP.

Vertegenwoordiger farmacie

  • Tosca Noorlander

Operationeel convenantoverleg

De deelnemers van het maandelijkse convenantoverleg volgen de voortgang van de convenantafspraken. Vertegenwoordigers maken tijdens dit overleg bijvoorbeeld afspraken over communicatie en implementatieondersteuning aan zorgaanbieders. Van iedere convenantpartij neemt tenminste 1 vertegenwoordiger deel. Formeel is het convenantoverleg geen onderdeel van het bestuursmodel van de VZVZ.

Vertegenwoordiger farmacie

  • Tosca Noorlander

Contact met vertegenwoordigers farmacie

Heeft u een vraag voor een van de vertegenwoordigers? Of heeft u een onderwerp waarvoor u aandacht wilt vragen? Mail naar LSPVraagbaak@knmp.nl. U wordt in contact gebracht met de juiste vertegenwoordiger.

Over de VZVZ

Open link

Convenant

Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de patiëntenfederatie NPCF, de koepels van zorgaanbieders (KNMP, LHV, VHN en NVZ), organisaties van apotheekeigenaren (Napco, ASKA en VKAN), stichting OZIS en diverse ICT-leveranciers, Nictiz en de VZVZ hebben het convenant ´Gebruik landelijke zorginfrastructuur’ afgesloten.

Met dit convenant spreken partijen hun commitment uit om de landelijke zorginfrastructuur tot een succes te maken en zo een bijdrage te leveren aan een efficiëntere, betere en veiligere zorgverlening. Ook is overeenstemming bereikt over de financiering.

Convenant Gebruik landelijke zorginfrastructuur

Open link

Businessplan VZVZ

De VZVZ heeft het ‘Businessplan VZVZ ’ gepubliceerd. Het businessplan hoort bij het convenant ‘Gebruik landelijke zorginfrastructuur’.

Businessplan VZVZ

Open link