Governance LSP

Apothekers die gebruik maken van het LSP zijn lid van de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ). Leden kunnen invloed uitoefenen op de ontwikkelingen, kosten en dienstverlening van de VZVZ. Hieronder staat wie de farmacie vertegenwoordigt in het bestuursmodel van de VZVZ.

Ledenraad VZVZ

De Ledenraad kan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht benoemen en ontslaan, het meerjarenplan goedkeuren, het jaarplan inclusief begroting goedkeuren en de jaarrekening goedkeuren. In de Ledenraad zitten per beroepsgroep vertegenwoordigers van de gebruikers van het LSP. Apotheken, huisartsen, huisartsenposten en ziekenhuizen hebben ieder 1 stem.

Vertegenwoordigers beroepsgroep farmacie:

  • Rik Muller | Namens de gebruikersverenigingen
  • Jan Willem ten Pas | Namens de organisaties van apotheekeigenaren
  • Ed de Vogel | Namens de ziekenhuisapotheken
  • Jaap Dik | Namens de gebruikers

Raad van Toezicht VZVZ

De Raad van Toezicht kan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voordragen voor benoeming en ontslag en goedkeuring verlenen aan het meerjarenplan. Ook kan de Raad goedkeuring verlenen aan het jaarplan inclusief begroting en aan de jaarrekening en grote investeringen. De Raad van Toezicht bestaat uit een vertegenwoordiger van de zorgaanbieders, van de patiëntenorganisaties en van de zorgverzekeraars.

Vertegenwoordiger zorgaanbieders: Gerben Klein Nulent

Adviesraden VZVZ

De adviesraden brengen gevraagd en ongevraagd zwaarwegende adviezen uit aan het bestuur van de VZVZ. Er zijn 4 adviesraden: Patiënt & Privacy, Koepels, Leveranciers en Regio’s. De adviezen gaan over doorontwikkeling van het LSP, financiering en tarifering, toetreding van andere gebruikersgroepen en uitbreiding van gegevensuitwisseling. In de Koepeladviesraaden zitten vertegenwoordigers van de KNMP, LHV, VHN en NVZ.

Vertegenwoordiger farmacie: Reinier Bax

Raad van Toezicht VZVZ Derdengelden

De Raad van Toezicht VZVZ Derdengelden houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken van de Stichting VZVZ Derdengelden. Ook geeft de Raad van Toezicht het bestuur advies. De Raad van Toezicht VZVZ Derdengelden bestaat uit een vertegenwoordiger van de zorgverzekeraars en van de zorgaanbieders.

Vertegenwoordiger zorgaanbieders: Remco Velasquez

Operationeel convenantoverleg

De deelnemers van het maandelijkse convenantoverleg volgen de voortgang van de convenantafspraken. Vertegenwoordigers maken tijdens dit overleg bijvoorbeeld afspraken over communicatie en implementatieondersteuning aan zorgaanbieders. Van iedere convenantpartij neemt ten minste 1 vertegenwoordiger deel. Formeel is het convenantoverleg geen onderdeel van het bestuursmodel van de VZVZ.

Vertegenwoordiger farmacie: Tosca Noorlander

Convenant en businessplan

Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de patiëntenfederatie NPCF, de koepels van zorgaanbieders (KNMP, LHV, VHN en NVZ), organisaties van apotheekeigenaren (Napco, ASKA en VKAN), stichting OZIS en diverse ICT-leveranciers, Nictiz en de VZVZ sloten het convenant ´Gebruik landelijke zorginfrastructuur’ af. VZVZ publiceerde het daarbij behorende businessplan.

Convenant Gebruik landelijke zorginfrastructuur

Open link

Businessplan VZVZ

Open link

Contact met vertegenwoordigers farmacie

Vragen of opmerkingen aan één van de vertegenwoordigen kunnen apothekers mailen naar: . Zij worden in contact gebracht met de juiste vertegenwoordiger.