Veelgestelde vragen benchmarkverslag kwaliteitsindicatoren per apotheek

Voor alle apotheken die de kwaliteitsindicatoren over 2015 hebben ingevuld, is een afzonderlijk benchmarkrapport met de uitslag beschikbaar. Bekijk de antwoorden op enkele veelgestelde vragen over dit benchmarkverslag.

Inlog benchmarkverslag

Hoe krijg ik het benchmarkverslag voor mijn apotheek?

U heeft op 14 juli 2016 een e-mail ontvangen van Desan met daarin een link naar een portal. Daar logt u in met de inlogcode die u ontving voor het invullen van de uitvraag.

Naar de portal van Desan

Ik moet inloggen. Hoe doe ik dat?

In de portal vult u de inlogcode in die Desan op 14 maart 2016 heeft verstrekt voor het invullen van de uitvraag. Heeft u deze code niet gekregen, dan neemt u contact op met Desan via of (020) 520 72 79. Zij kunnen met u checken of de inlogcode naar het voor u wenselijke adres is verzonden. Zo nodig kan Desan de code naar een ander e-mailadres sturen.

Hoe verander ik het e-mailadres waar de inlogcodes naartoe gestuurd worden voor volgend jaar?

Openbare apotheken: geeft het juiste adres door aan . Bij voorkeur ontvangen we uw persoonlijk werk-e-mailadres en geen info@ of algemeen mailadres van de apotheek.

Ziekenhuisapotheken en poliklinische apotheken: geef het e-mailadres door aan de NVZA.

Uitleg benchmarkverslag

Wat betekent dat rode sterretje?

De indicatoren aangegeven met een rood sterretje maken onderdeel uit van de openbare dataset ODB. Op aanvraag is deze dataset beschikbaar. Van de indicatoren die géén rood sterretje hebben zijn de uitkomsten niet bruikbaar voor vergelijking tussen apotheken of anderszins geschikt om naar buiten te brengen. De scores op deze indicatoren kunt u als apotheker zelf gebruiken om de zorg te verbeteren.

Ik snap de weergave niet. Hoe moet ik de resultaten lezen?

Lees de toelichting die staat onder de tab toelichting in het benchmarkverslag. Hierin staan de verschillende manieren van weergave beschreven. Heeft u inhoudelijke vragen over de uitkomst, neem dan contact op met de KNMP via: of (070) 373 71 25.

Ik scoor op indicator 2.3 hoger dan 100%. Hoe kan dat?

In deze indicator wordt het percentage dossiers van patiënten met een vastgelegde opt-in berekend. Dit gebeurt aan de hand van een deling van een teller en een noemer. Bij indicator 2.3 is de teller het aantal unieke BSN’s met actieve dossiers met opt-in aangemeld bij het LSP op 31 december 2015 en de noemer is het aantal unieke BSN's met actieve dossiers. Een percentage hoger dan 100% betekent dat er het afgelopen jaar meer opt-ins dan actieve dossiers zijn aangemeld.

WSO-tabblad (alleen voor openbare apotheken)

Wat is het doel van de indicatoren van het WSO-tabblad?

Het WSO-tabblad was alleen onderdeel van de vragenlijst voor openbare apotheken. Dit tabblad is belangrijk omdat het informatie oplevert over de implementatiegraad van de farmaceutische zorg zoals omschreven in de richtlijn. Verder helpen de opgehaalde gegevens bij de ontwikkeling van de indicatoren en, waar nodig, voor het aanscherpen van de richtlijn.

Met de scores op dit tabblad krijgt u inzicht in hoe ver u bent met de implementatie van de aanbevelingen uit de richtlijn, ook ten opzichte van andere apothekers. Mogelijke verbeterpunten komen hiermee aan het licht.

Met het WSO-tabblad wordt invulling gegeven aan het Routeplan voor de Professionele Standaard voor wat betreft het ontwikkelen van meetinstrumenten bij de richtlijnen. In 2015 heeft een drietal werkgroepen, met deskundige praktijkapothekers, drie conceptsets kwaliteitsindicatoren ontwikkeld bij de KNMP-richtlijnen Geïndividualiseerde distributievormen (GDV), Ter hand stellen en Medicatiebeoordeling. Deze conceptindicatoren stonden tijdens de uitvraag in een apart tabblad.

Apothekers kunnen de scores op de indicatoren van het WSO-tabblad gebruiken als verbeterinformatie. Op apotheekniveau worden deze scores niet gedeeld met andere partijen. Deze informatie is alleen bestemd voor de beroepsgroep om na te gaan hoe het staat met de implementatie van de richtlijn.

Ik heb geen of niet alle scores in het WSO-tabblad. Hoe kan dat?

Waarschijnlijk heeft u het vakje 'Ik vul deze indicator niet in' ingevuld. In het benchmarkverslag ziet u een bolletje staan bij 'Ik vul deze indicator niet in', maar u ziet wel de landelijke scores voor deze indicator weergegeven met percentages tussen haakjes.

Worden de scores van de indicatoren op het WSO-tabblad gedeeld met anderen?

Nee, de uitkomsten van deze indicatoren worden op apotheekniveau niet gedeeld met andere partijen (zoals verzekeraars en Inspectie voor de Gezondheidszorg), openbaar gemaakt of aan het Zorginstituut Nederland doorgegeven. Deze gegevens zijn alleen voor de beroepsgroep zelf.

Bij 0.8c zie ik de scoreverdeling staan van 0, 1, 5, 100. Klopt dit wel?

Ja, dit is een bewuste keuze. Rond de 90% van de apotheken scoort kleiner of gelijk aan 5. De laatste 10% is verdeeld tussen de 5 en de 100 en er zijn hierin geen duidelijke pieken te herkennen.

Ik mis een aantal indicatoren in mijn benchmarkverslag die ik wel heb ingevuld. Hoe komt dat?

De volgende indicatoren zijn niet in de individuele benchmark opgenomen:

  • indicator 0.10: Honoreren van een recept;
  • indicator 0.12a: Percentage geregistreerde bijna-incidenten per 100.000 receptregels;
  • indicator 0.13b: Percentage geregistreerde incidenten per 100.000 receptregels.

Reden hiervoor is dat de uitkomsten geen betrouwbare weergave geven door onduidelijkheid in de vraagstelling. Deze indicatoren worden verder ontwikkeld.

Meer informatie

Nog vragen?

Neem contact op met de KNMP via of (070) 373 71 25.