Meting kwaliteitsindicatoren farmacie

Apothekers dienen jaarlijks de landelijke enquête met kwaliteitsindicatoren voor hun apotheek in te vullen. Na afloop van de uitvraag ontvangen zij een individueel benchmarkrapport waarmee ze de kwaliteit van hun zorg kunnen vergelijken met het landelijke beeld.

Na een machtiging door de apotheker worden diens scores beschikbaar gesteld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Op advies van de werkgroepen met openbare apothekers en na besluit van de Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren worden valide scores in een openbare dataset herleidbaar tot de apotheek beschikbaar gesteld. Hiermee voldoen apothekers aan hun wettelijke verplichting om jaarlijks transparante informatie over de kwaliteit van hun zorgverlening beschikbaar te stellen.

Indicatoren openbare apotheken 2020

De kwaliteitsindicatoren voor openbare apotheken over 2020 worden uitgevraagd van 6 april tot en met 17 mei 2021.

De jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren richt zich nadrukkelijk op de Professionele Standaard. De indicatoren zijn verder ontwikkeld door de werkgroepen per KNMP-richtlijn: ‘Medicatiebewaking’, ‘Diabetes’ en ‘Geïndividualiseerde Distributievormen’.

Aparte indicatoren instellings- en dienstapotheken

Voor dienst- en instellingsapotheken of openbare apotheken met deze functie zijn aparte vragen beschikbaar. Deze nieuwe sets zijn in het afgelopen jaar met werkgroepen van dienst- en instellingsapothekers ontwikkeld. 

Indicatorgidsen

Indicatorgids openbare apotheken 2020

Download

Indicatorgids dienstapotheken 2020

Download

Indicatorgids instellingsapotheken 2020

Download

Inlogcode

Openbaar apothekers ontvangen begin april de inlogcode om de enquête in te vullen van Desan. LET OP: Desan verstuurt de inlogcode graag aan een persoonlijk e-mailadres. Dus geen adres dat begint met info@. Wijziging van een e-mailadres kan doorgegeven worden via: .

Voor meer informatie of met vragen kunt u contact opnemen met de KNMP via: .

Kosten jaarlijkse uitvraag kwaliteitsindicatoren

De kwaliteitsmeting is beschikbaar voor alle openbare apotheken en is inbegrepen in de Zakelijke Contributieregeling Openbare Apotheken van de KNMP. Openbare apotheken die niet deelnemen aan deze regeling betalen € 141,- excl. btw voor het gebruik van de enquête-tool, het benchmarkverslag van de apotheek, opname in de openbare dataset en weergave van het kwaliteitsprofiel op Apotheek.nl.

Indicatoren poliklinische en ziekenhuisapotheken

Ziekenhuisapotheken worden door de Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA) uitgenodigd voor de jaarlijkse uitvraag en hebben een eigen set indicatoren: de kwaliteitsindicatoren voor apotheken van het ziekenhuis.

Poliklinische apotheken die lid zijn van de NVZA worden door de NVZA uitgenodigd voor het invullen van de set kwaliteitsindicatoren voor apotheken van het ziekenhuis. Indien poliklinische apotheken ervoor kiezen om de uitvraag voor de openbare apotheken in te vullen kunnen zij zich hiervoor zelf aanmelden via .

SKIF en Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie

De Stichting KwaliteitsIndicatoren Farmacie (SKIF) organiseert de landelijke uitvraag van kwaliteitsindicatoren voor openbare apotheken, dienstapotheken, instellingsapotheken, apotheekhoudende huisartsen en poliklinische apotheken, die zich hiervoor zelf aanmelden. De indicatorensets voor de landelijke uitvraag zijn vastgesteld door de Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie.

In de stuurgroep zijn naast de branches van apotheekhoudenden de volgende partijen vertegenwoordigd: zorgverzekeraars, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Patiëntenfederatie Nederland en de Consumentenbond.

Dataprotocol 2.0 kwaliteitsindicatoren farmacie

Download

HARM-wrestling-rapport 2009

Voor de onderbouwing van de kwaliteitsindicatoren wordt gebruikgemaakt van het HARM-wrestling-rapport uit 2009.

Download