Technische omschrijving kenmerken Kwaliteitsprofiel

Hieronder vindt u een technische omschrijving bij de 8 kenmerken bij het Kwaliteitsprofiel. U leest wanneer u mag aanvinken dat u aan een kenmerk voldoet en hoe u kunt aantonen dat u aan een kenmerk voldoet.

De technische omschrijving bij de kenmerken van het Kwaliteitsprofiel is op basis van tekst met betrekking tot Kwaliteitsindicatoren Farmacie, HKZ-certificatieschema en NAN. Met aantonen wordt bedoeld aantonen aan de visitatiecommissie.

HKZ-certificaat

Aanvinken als:

 • Apotheek een geldig certificaat bezit. Datum van afgifte en geldigheidsdatum staat op certificaat (na afgifte 3 jaar geldig). Afgegeven certificaten staan op HKZ-website. Tussentijds kan certificaat ingetrokken worden. Dan wordt het ook bij HKZ van site afgehaald. Bij twijfel navraag doen bij HKZ.

Aan te tonen:

 • Op de site van HKZ opgenomen of een pdf-kopie van certificaat laten zien met verklaring dat de gevestigd apotheker naar waarheid verklaart dat de pdf een digitale kopie is van het origineel.

Gevestigd apotheker in register

Aanvinken als:

 • Voor openbaar apotheken: de gevestigd apotheker staat ingeschreven in het specialistenregister voor openbaar apothekers.

Of:

 • Voor poliklinisch apotheken:
  • de gevestigd apotheker staat ingeschreven in het specialistenregister voor openbaar apothekers, of;
  • de gevestigd apotheker staat ingeschreven in het register voor ziekenhuisapothekers én er is voor ten minste 0.6 fte een apotheker in dienst die is ingeschreven in het specialistenregister voor openbaar apothekers.

Aan te tonen:

 • De apothekers die in de definitieve lijst staan (met peildatum 4 maanden terug) zijn opgenomen als geregistreerd. Bij twijfel of onduidelijkheid moet apotheker bewijs van registratie overleggen.

Deelname structureel overleg met voorschrijver

Aanvinken als:
men structureel deelneemt aan

 • extramurale / 1e lijnsoverleggen / commissie zoals F(T)TO vanaf niveau 2. Niveau 1 is niet structureel.
 • (interne) ziekenhuis / 2e-lijnoverleggen / commissies / formularium / geneesmiddelencommissies over intramuraal voorschrijfbeleid.
 • interne ziekenhuisoverleggen / formularium / geneesmiddelencommissies over extramuraal voorschrijfbeleid.
 • transmurale (multi-lijns) overleggen / commissies.
 • overleggen in het ziekenhuis op patiëntniveau.

Aan te tonen:

 • Verslagen (min. 2 in het afgelopen jaar) van overleggen waar een apotheker van betreffende apotheek aanwezig was bij FTO: nagaan in welke FTO groep apotheker zit en bij collega’s controleren.

Niveaus van FTO:

 • niveau 1: geen gestructureerd overleg;
 • niveau 2: regelmatig overleg zonder concrete afspraken;
 • niveau 3: regelmatig overleg met concrete afspraken;
 • niveau 4: regelmatig overleg met toetsing van gemaakte afspraken.

Deelname lokale dan wel regionale avond-, nacht-, en weekenddienst

Aanvinken als:

 • De apotheek is aangesloten bij een dienstapotheek.
 • De apotheek zorgt voor waarneming.
 • De apotheek deel uit maakt van waarneemgroep en bij toerbeurt diensten uitvoert.
 • De apotheek/apotheker zelf altijd bereikbaar is buiten openingstijden.

Aan te tonen:

 • Schriftelijke afspraken over farmaceutische zorgverlening buiten de openingstijden van de
  apotheek. Deze afspraken worden door Kwaliteitsvisitatiecommissie gecheckt bij de partij waar afspraken mee zijn gemaakt.

Recent onderzoek naar patiëntervaring

Aanvinken als:

 • De apotheek de afgelopen 3 jaar een onderzoek naar patiëntervaring heeft uitgevoerd.

Aan te tonen:

 • Rapport met datum van betreffend onderzoek.

Spreekkamer

Aanvinken als:

 • Apotheek beschikt over een voor persoonlijke gesprekken/consulten uitsluitend daarvoor bestemde en apart ingerichte spreekkamer/overlegruimte.

Aan te tonen door:

 • Bezoek. Moet dan duidelijk zijn dat de spreekkamer alleen als spreekkamer wordt gebruikt. Geen opslag van (incontinentie)materialen en dergelijke en niet als koffieruimte gebruikt. Eventueel door stellen van vragen.

CMR

Aanvinken als:

 • De apotheek ingeschreven staat bij CMR-organisatie en kan melden.

Aan te tonen door:

 • CMR geeft aan dat ze ingeschreven zijn.

Klachtenregeling

Aanvinken als:

 • De apotheek is aangesloten bij een klachtenregeling (landelijk, bijvoorbeeld bij KNMP of keten) of heeft een eigen klachtenregeling. In alle gevallen geldt dat die regeling moet voldoen aan de wettelijke eisen. De wijze van klachtafhandeling is door de apotheek bekendgemaakt aan patiënten.

Aan te tonen door:

 • Schriftelijk bewijs van aansluiting bij klachtenregeling of eigen klachtenregeling laten zien.

En:

 • Aan patiënten is via de gebruikelijke publiekscommunicatie van de apotheek (website,
  folders) kenbaar gemaakt dat er een klachtenregeling is en op welke wijze, en voor welke
  zaken de patiënt hiervan gebruik kan maken,

Bovenstaande is vastgesteld in de Algemene Vergadering van juni 2013.

Contact

Kwaliteitsprofiel

(070) 373 71 23 kwaliteit@knmp.nl