Praktijkcasussen AVG - medicatie(overzicht)

Praktijkcasussen zijn beschreven voor de volgende onderwerpen: het afschermen van informatie op het medicatieoverzicht, het meegeven van medicatie(gegevens) aan derden en het delen van (medicatie)gegevens in spoedsituaties.

Afschermen informatie op medicatieoverzicht

Casus: weglaten slaapmiddel voor medische keuring 

Een beroepschauffeur vraagt om een medicatieoverzicht voor een verplichte CBR-keuring voor verlenging van zijn rijbewijs. Bij de keuring wordt vastgesteld of de chauffeur 'rijgeschikt' is. Hij vraagt de apotheek om zijn oxazepam niet op het overzicht op te nemen.

Moet u hier aan meewerken? 

De patiënt heeft het recht om bepaalde gegevens niet beschikbaar te stellen voor uitwisseling.
U mag het verzoek in principe niet weigeren behalve als u: 

  • De patiëntgegevens nodig heeft voor verdere behandeling (of behandeling van familieleden in geval van een erfelijke ziekte);
  • Wanneer er een klachten- of juridische procedure gestart is of binnen korte tijd te verwachten valt en het dossier bevat gegevens over de behandeling die van belang kunnen zijn voor de procedure; 
  • Indien overduidelijk is dat vernietiging van het dossier niet in het belang is van de patiënt. Denk aan informatie die zó cruciaal is voor de behandeling, dat de apotheek bij vernietiging van de gegevens geen goede zorg meer kan leveren. Bijvoorbeeld bij verwijdering van medicatiegegevens die cruciaal zijn voor de medicatiebewaking en kan leiden tot levensbedreigende noodsituaties.

Omdat een keuring zoals een rijbewijskeuring niet alleen een medische keuring is maar ook een juridische procedure, is het van belang dat u de patiënt probeert te overtuigen. Indien de patiënt niet op andere gedachten kan worden gebracht, wordt er in het overzicht vermeld dat op grond van privacywetgeving het overzicht incompleet kan zijn. Het gaat hier om het grotere belang van verkeersveiligheid en dat maakt het noodzakelijk een dergelijke kanttekening te plaatsen op het medicatieoverzicht.

Casus: vermelden dat medicatieoverzicht niet volledig is

Een patiënt geeft toestemming om zijn medicatiegegevens beschikbaar te stellen, behalve zijn HIV-medicatie. De patiënt kent de medicijnen bij naam en kan de dosering ook precies vertellen. Deze persoon wil zelf, wanneer hij dat relevant vindt, andere zorgverleners informeren over deze medicatie. Bij de huisarts heeft deze patiënt de HIV-episode ook laten afschermen.

Mag u op het medicatieoverzicht vermelden dat het niet volledig is?
Nee, dit mag u niet vermelden. De patiënt heeft het recht om dit aan u te vragen. Dit wordt het vaakst gevraagd bij medicatie die de persoonlijke levenssfeer betreft, zoals de morning-afterpil, HIV-medicatie of Viagra. De patiënt kan ervoor kiezen dat deze gegevens nooit beschikbaar mogen worden gesteld. Of dat de gegevens incidenteel beschikbaar mogen worden gesteld, zoals bij het maken van een medicatieoverzicht.

Net als wanneer de patiënt in zijn geheel geen toestemming geeft voor het beschikbaar stellen van de medicatiegegevens, informeert u de patiënt dat hij dan zelf andere zorgverleners moet informeren over het geneesmiddelgebruik en de mogelijke gezondheidsrisico’s wanneer deze gegevens niet bekend zijn.

Meegeven medicatie(gegevens) aan derden

Casus: medicatie in een gesloten zak meegeven aan de buurvrouw

Een buurvrouw komt voor een patiënt medicatie ophalen. Zowel de patiënt als de buurvrouw halen al heel lang medicatie bij de apotheek. Het komt vaker voor dat de buurvrouw voor de patiënt medicatie ophaalt. 

Mag de apotheek de medicatie meegeven in een gesloten zak?
Dag mag, als de patiënt de apotheek toestemming heeft gegeven om medicatie aan een ander mee te geven. Het moet duidelijk zijn voor wie de patiënt toestemming verleent. Als voor de buurvrouw uit het praktijkvoorbeeld toestemming is verleend, geldt dit niet een andere buurvrouw. Alhoewel mondelinge toestemming volstaat, is het advies om de toestemming op schrift te vragen. De apotheker legt deze toestemming ook vast in het dossier.

Casus: medicatie meegeven aan thuiszorg

Een thuiszorgmedewerker komt medicatie ophalen voor een patiënt. De patiënt heeft niet gemeld dat de thuiszorgmedewerker voortaan de medicatie komt ophalen. 

Mag de apotheek de medicatie meegeven?
Voordat u de medicatie meegeeft, vergewist u zich ervan dat de thuiszorgorganisatie een behandelovereenkomst heeft met de patiënt. Het is handig om daar met de thuiszorgorganisatie in uw omgeving afspraken over te maken, zodat u niet per situatie aan de balie bepaalt hoe u hiermee omgaat.

Delen (medicatie)gegevens in spoedsituaties 

Casus: faxen in een noodsituatie

Een patiënt wordt met spoed afgevoerd in een ambulance. De spoedeisende hulp van het ziekenhuis belt de apotheek met het verzoek om het medicatieoverzicht te faxen. 

Mag u het medicatieoverzicht faxen? 
Indien een patiënt nog geen toestemming heeft gegeven, maakt de apotheker de afweging of er sprake is van een levensbedreigende situatie en/of dat er sprake is van vitaal belang. In die gevallen mogen de medicatiegegevens gedeeld worden. 

Bij een patiënt die géén toestemming heeft gegeven, mogen de gegevens ook niet gedeeld worden in deze situatie. Tenzij de patiënt de uitzondering heeft gemaakt dat in spoedgevallen gegevens wel gedeeld mogen worden.

 

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl