Waar op te letten bij aanstellen FG

Volgens de nieuwe privacywet AVG is het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) verplicht, als op grote schaal bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. Deze FG kan alle vragen op het gebied van privacy voor de apotheek beantwoorden en is er ook voor de patiënten. Op deze pagina staan adviezen en mogelijkheden voor het aanstellen van een FG.

Is een FG noodzakelijk? 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bepaald dat een FG moet worden aangesteld wanneer een apotheek aan meer dan 10.000 patiënten per jaar farmaceutische zorgt verleent. Bij een aantal van minder dan 10.000 patiënten mag een apotheek een FG aanstellen, maar kan de apotheek de taak ook op andere wijze organiseren.

Gegevensverwerking

Onder gegevenswerking wordt verstaan: een activiteit waarmee persoonsgegevens worden verwerkt, zowel handmatig als automatisch, zoals bijvoorbeeld declareren, medicatiebewaking en in- en uitschrijven van een patiënt. Hierbij worden gegevens gebruikt en/of uitgewisseld (in of buiten de Europese Unie) onder bepaalde gronden uit de wet.

Wat is de positie van een FG?

Een FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacy(wetgeving). De FG kan de apotheek-eigenaar ondersteunen bij de praktische vertaalslag van het wettelijke kader naar de apotheekpraktijk. Hij verzamelt hierbij informatie over de gegevensverwerking binnen de apotheek en gaat na in hoeverre deze verwerking voldoet aan wet- en regelgeving. Daarnaast is de FG contactpersoon voor de apotheek, haar patiënten en de AP.

PIA 

Een PIA is een toets van de huidige of gewenste gegevensverwerking. Hierin staat welke risico’s er zijn en welke maatregelen genomen kunnen/moeten worden.

De FG helpt ook bij de veranderingen die de AVG met zich meebrengt. De FG adviseert tevens over de uitvoeringen van een Privacy Impact Assessment (PIA) en ziet erop toe dat dit naar behoren wordt uitgevoerd. Dat geldt ook voor het opstellen van een verwerkingsregister.

Een ureninschatting voor alle taken van de FG per apotheek is lastig exact vast te stellen. Ervarings- of onderzoekscijfers voor de zorg ontbreken nog. Voor mkb-organisaties wordt geadviseerd rekening te houden met een tijdsbesteding van 24 uur per jaar door een FG.

Waaraan moet een FG voldoen?

Om bovenstaande verantwoordelijkheden adequaat te kunnen invullen, is op basis van richtlijnen van de Europese werkgroep WP29 door de AP aangegeven aan welke eigenschappen – zoals deskundigheden en vaardigheden – de FG dient te voldoen.

EigenschappenOmschrijving
Bereikbaarheid De FG is voor de apotheek, haar patiënten en de AP makkelijk en direct te bereiken. Voor efficiënte communicatie is het van belang dat de FG de taal spreekt van de apotheker, de patiënt en de AP.
Betrokkenheid

De FG is merkbaar en zichtbaar betrokken bij de apotheek. De FG heeft regelmatig contact met de apotheek en brengt ook periodiek een bezoek aan de apotheek. Bijvoorbeeld om formele taken zoals een PIA uit te voeren of voor een tussentijds gesprek om te luisteren naar de problemen waar een apotheek tegenaan loopt.

Kennis van wet- en regelgeving Bekendheid met wet- en regelgeving voor bescherming van gegevens is belangrijk, en de AVG in het bijzonder (diepgaand).
Kennis van de branche Het vertalen van wet- en regelgeving naar de apotheekpraktijk, voor het advies aan de apotheek. En begrip van informatieveiligheid en inzicht in gegevensverwerkingen en informatiesystemen van apotheken is van belang.
Vaardigheden Vaardigheden om binnen de organisatie een cultuur van gegevensbescherming te ontwikkelen. 

NB De apotheek dient de FG aan te melden bij de AP.

Wat zijn de mogelijkheden voor apotheken in het aanstellen van een FG?

1. Gezamenlijke inzet apotheken

Apotheken stellen op basis van een servicecontract gezamenlijk een FG aan. Duidelijke afspraken over taakverdeling en dienstverlening zorgen ervoor dat de kosten voor de FG beperkt blijven tot werkzaamheden die niet binnen de apotheek kunnen worden uitgevoerd. De hierboven genoemde eigenschappen kunnen worden gebruikt als checklist bij de selectie van de FG. Spreek af op welke wijze en wanneer de FG bereikbaar is, en hoe hij tools en middelen kan aanreiken ter ondersteuning van taken voor de apotheek.

Vorm Gezamenlijke inzet apotheken
Voordelen
 • Kennis en vaardigheden als FG direct beschikbaar 
 • Vaste prijs en continuïteit op basis van serviceovereenkomst
Nadelen
 • De FG moet kennis opdoen over de branche, de farmacie
 • Kennis en kunde worden niet volledig geborgd binnen de farmacie

2. Gezamenlijke inzet eerste lijn

Apotheken kunnen ook gezamenlijk een FG inzetten vanuit een bestaande samenwerkingsrelatie met andere zorgaanbieders uit de eerste lijn (huisarts, fysiotherapie, etc.).

Vorm Gezamenlijke inzet eerste lijn
Voordelen
 • Kennis en vaardigheden als FG direct beschikbaar
 • Vaste prijs en continuïteit op basis van serviceovereenkomst
 • Versterken multidisciplinaire samenwerking in de regio
Nadelen
 • De FG moet kennis hebben van verschillende beroepen
 • Kennis en kunde worden niet volledig geborgd binnen de farmacie

3. Aansluiting grote zorgondernemingen

Vanuit een bestaande samenwerkingsrelatie kunnen apotheken aansluiting zoeken bij grote zorgondernemingen zoals een ziekenhuis, zorggroep, of HAP voor gedeelde inzet van die FG. Hierbij dient de FG kennis te hebben over de branche, waarbij er een verschil is tussen een grote en kleine zorgaanbieder. Ook bij deze mogelijkheid geldt dat goede afspraken gemaakt moeten worden over de verdeling van verantwoordelijkheden en taken. Dat geldt ook voor de vergoeding die daarbij komt kijken. 

Vorm Aansluiting grote zorgondernemingen
Voordelen
 • Kennis van de zorgsector is aanwezig
 • Kennis en vaardigheden als FG direct beschikbaar
Nadelen
 • Kennis van de sector is gericht op grote instellingen en wijkt af van de kleine zorgaanbieder
 • Kennis en kunde worden niet volledig geborgd binnen de farmacie

Opties: servicecontract of inhuren

Voor het aanstellen van een FG zijn in hoofdlijnen de verschillende opties:

 • A. Een FG inhuren op basis van een servicecontract (eventueel op basis van een vaste prijs per maand/jaar). Daarbij is het belangrijk om de inhoud van de dienstverlening te beoordelen op de eerder omschreven eigenschappen van een FG. Daarbij is het ook van belang om te kijken naar bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor benodigde ondersteuning die niet binnen het servicecontract valt.
 • B. Een of meerdere FG’s gezamenlijk in dienst nemen (in een stichting). Bij het in dienst nemen van een FG, kan tevens gekeken worden naar instroom vanuit het UWV. Hierbij is het mogelijk om een aspirant-FG beschikbaar te krijgen die in opleiding is.

NB Mogelijk fungeert een medewerker als FG. Om ervoor te zorgen dat de FG onafhankelijk kan handelen en daarbij voldoende bescherming heeft, mag een medewerker niet ontslagen of gestraft worden op basis van zijn handelen als FG. Deze situatie laat zich vergelijken met die van een OR-lid. Dit principe geldt ook in het geval de FG ingehuurd wordt.