Aandachtspunten rond privacy in coronatijd

Er komen in de huidige coronatijd verschillende vraagstukken naar voren rondom privacy. De afdeling Juridische Zaken licht daarom een aantal belangrijke privacyaspecten uit.

Privacy en personeel

De adviezen van het RIVM vormen het uitgangspunt voor werkgevers en werknemers. Voor het personeel in de apotheek wordt het testbeleid voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis gevolgd.
Een veel voorkomende vraag bij Arbeidszaken is: 'Mag ik mijn werknemer verplichten om zich te laten testen?' Het antwoord hierop is nee. Op grond van de privacywetgeving mag een werkgever de werknemers niet controleren op mogelijke besmetting met het coronavirus. Ook de lichaamstemperatuur (koorts) mag niet gemeten worden. Gegevens over de gezondheid mogen niet worden geregistreerd. Alleen de bedrijfsarts heeft de bevoegdheid om naar de medische situatie van een werknemer te vragen en deze te registreren. De hoofdregel is dat uw werkgever alleen gegevens in uw personeelsdossier mag opnemen die noodzakelijk zijn voor het doel van het personeelsdossier.

Zorgplicht

Werkgevers hebben volgens de Arbowet een zorgplicht tegenover hun werknemers om ze zo goed mogelijk te beschermen tegen risico’s. Kwetsbare personen hebben recht op extra bescherming. Daarom mag u uw werknemer wel vragen of hij/zij op enig moment in een gebied is geweest waarvoor code oranje/rood is afgegeven door de rijksoverheid. Ook mag u uw werknemer vragen om bij zichzelf na te gaan of ze of iemand in hun omgeving gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op mogelijke besmetting met het coronavirus. De bedrijfsarts kan gevraagd worden de betreffende medewerkers hierover te adviseren. Werkgevers mogen werknemers de toegang tot de werkvloer ontzeggen als zij dat nodig achten voor de gezondheid en veiligheid op de werkvloer.

Privacy aan de balie

Iedereen die zich bij de apotheek meldt met een zorgvraag moet erop kunnen vertrouwen dat er vertrouwelijk en zorgvuldig wordt omgegaan met zijn persoonlijke gegevens. Gedurende de coronaperiode is de verhouding tussen bezorgen en patiënten in de apotheek ontvangen voor de meeste apotheken drastisch veranderd. Hierdoor is het soms lastiger om er zeker van te zijn of de patiënt aan wie je de terhandstelling doet, ook daadwerkelijk de patiënt is. Stel als apotheker of apotheekmedewerker daarom open vragen, waarop de patiënt zelf invulling en antwoord kan geven. Let er goed op dat u of uw medewerkers nooit patiëntgegevens hardop benoemen. Laat de patiënt zelf zijn gegevens verstrekken. Enkele voorbeeldvragen zijn:

  • Kunt u uw achternaam voor mij opnoemen/spellen?
  • Mag ik uw geboortedatum?
  • Kunt u uw postcode en huisnummer opnoemen (ter verificatie/voor het bezorgen)?

Masker-19 meldingen

Bovenstaande werkwijze wordt in de apotheek al jaren gehanteerd. Zeker nu de apotheek ook een plaats is voor Masker-19 meldingen, blijft dit zeer van belang. Houd daarom in gedachten dat de persoon aan de balie niet per se de patiënt hoeft te zijn. Informatie en/of medicatieverstrekking aan derden, zonder toestemming van de patiënt, mag niet plaatsvinden. De reeds bestaande meldcode is daarom aangevuld met een stroomschema, dat handvatten biedt bij een melding. Voorkom misbruik van gegevens en privacyschending door met uw team aandacht te besteden aan deze onderwerpen en eventueel verschillende gesprekstechnieken met elkaar te oefenen. 

Bekijk ook de tips van uw collega's

Privacy en informatieveiligheid

Per 1 januari 2020 is het bewaartermijn van het medische dossier verlengd van 15 naar 20 jaar. Per 1 juli 2020 zijn een aantal extra verplichtingen op grond van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking getreden. Patiënten hebben hiermee het recht gekregen op kosteloze elektronische inzage in hun eigen medisch dossier en inzage in de logging. Voor de apotheek betekent dit dat de verstrekking van een kopie van het medisch dossier in digitale vorm of in papieren vorm kan plaatsvinden.
Er is geen verplichting voor de apotheek om zich aan te sluiten bij een digitaal platform zoals een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).
Voor apotheken die nog met een papieren administratie en archief werken, raadt de KNMP aan om over te gaan op digitaal archiveren. Wanneer het digitale archief voldoet, vervangt dit het papieren archief. De KNMP heeft eerder hiervoor een handreiking digitaliseren patiëntendossiers opgesteld. Informatieveiligheid in de apotheek kunt u toetsen aan de hand van het stappenplan. Zie ook de handreiking opiumwetmiddelen.

Contact

Helpdesk Juridische Zaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 juridischezaken@knmp.nl