Duurzame zorginitiatieven

Goed geneesmiddelgebruik verbetert de gezondheid van patiënten en drukt de zorgkosten. Maar er is ook een keerzijde. Medicijnresten in afvalwater hebben negatieve gevolgen voor het waterleven en de bereiding van drinkwater. Hoe zetten apothekers zich in voor de noodzakelijke verduurzaming van de zorg? En wat is de rol van de KNMP daarbij?

Voorkomen van verspilling

Apothekers spannen zich in om verspilling van geneesmiddelen zo veel mogelijk te voorkomen. Dat doen zij door hun inzet op doelmatig en effectief geneesmiddelgebruik en door geneesmiddelen voor een passende periode af te leveren. Waar mogelijk begeleiden apothekers hun patiënten bij het afbouwen van medicatie.

Inzameling overgebleven geneesmiddelen

Sinds jaren kunnen patiënten overgebleven geneesmiddelen bij de apotheek afgeven. Apothekers zetten hun kennis omtrent risicovolle stoffen in om het ingeleverde medicijnafval op verantwoorde wijze aan te bieden aan de afvalverwerker.

De laagdrempelige inzameling via apotheken helpt voorkomen dat medicijnresten thuis worden weggespoeld en via het riool in het oppervlaktewater belanden.

Green Deal

De KNMP zoekt aansluiting bij brede samenwerkingsverbanden gericht op het verduurzamen van de zorg. Zo is de KNMP partner in de ‘Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst’. Organisaties aangesloten bij de Green Deal werken nauw samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en bevestigen te werken aan het zuinig omgaan met grondstoffen, het verminderen van medicijnresten in het afvalwater en het bevorderen van een gezondmakende leefomgeving en milieu. Eerder was de KNMP al betrokken bij het VWS-programma ‘Aanpak Verspilling in de Zorg’.

De KNMP is tevens samenwerkingspartner van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bij de ‘Delta-aanpak Waterkwaliteit’.
Samen met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin en Neprofarm ondertekende de KNMP het ‘Brancheplan Duurzaam Verpakken’.

Knelpunten

De KNMP brengt ook knelpunten in kaart die de duurzame initiatieven van apothekers in de weg staan. Het KNMP ‘Onderzoek Medicijnafval’ (2016-2018) toont aan welke gemeenten in Nederland apothekers ten onrechte laten betalen voor het inzamelen en afvoeren van medicijnafval. De media-aandacht daarvoor en de aanbeveling vanuit de Rijksoverheid leiden ertoe dat steeds meer gemeenten zorgdragen voor de afvoer van ingezameld medicijnafval. Kosteloos voor apothekers.

Contact

Helpdesk LNA
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 70 lna@knmp.nl