Vastleggen gegevens voorschrijvers: AGB-codes

Apothekers leggen bij elektronische declaratie van recepten van medisch specialisten twee AGB-codes vast: de code van de specialist en die van de instelling waar de specialist werkt. Soms wordt het specialisme van de voorschrijver vastgelegd.

Rol van apothekers bij benodigde voorschrijvergegevens

Het is de taak van de voorschrijver om de voor de declaratie benodigde voorschrijvergegevens op het recept te vermelden. Voorschrijvergegevens ontbreken echter regelmatig zolang een elektronisch voorschrijfproces dit niet afdwingt. Bij onvolledige gegevens moeten apothekers de ontbrekende gegevens achterhalen ten behoeve van de declaratie. Zorgverzekeraars onderschrijven dat dit in redelijke verhouding tot de administratieve lasten moet staan. Apothekers gebruiken hiervoor de door Vektis uitgeleverde actuele AGB-bestanden in het AIS of de AGB-webzoeker.

AGB-webzoeker

Bij voorschrijvende huisartsen en tandartsen wordt voor declaratie volstaan met het vastleggen van de individuele AGB-code. Bij medisch specialisten wordt ook de instelling waarin de specialist op het moment van voorschrijven werkzaam is (zoals ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra) vastgelegd met de AGB-code van de instelling.

Bekijk de invulinstructie en tabel

Deze link gaat naar informatie op deze pagina.

De opbouw van de AGB-code (persoonlijk en instelling)

De AGB-code is een combinatie van twee codes: een code ‘soort-zorgverlener’ (bij een persoonlijke AGB-code) of een ‘code soort-instelling’ (bij een AGB-code van een instelling) plus een zorgverlenernummer. De volledige AGB-code (persoonlijk en van een instelling) is altijd acht posities lang.
Dus: AGB = nn + nnnnnn

Code ‘soort-zorgverlener’ of ‘soort-instelling’

De code ‘soort-zorgverlener’ of ‘soort-instelling’ telt twee posities.

Voorbeelden code ‘soort zorgverlener’

Voorbeelden code ‘soort instelling’

Let op! Bij voorschrijvers vanuit instellingen heeft de identificatie van de instelling prioriteit.

huisarts = 01

ziekenhuis = 06

tandarts = 12

zelfstandig behandelcentrum = 22

kaakchirurg = 11

huisartspost = 21

medisch specialist = 03

trombosedienst = 34

Er bestaat geen overlap tussen de codes in beide categorieën.

Zorgverlenernummer

Het zorgverlenernummer telt zes posities. Een korter zorgverlenernummer wordt voorafgegaan door (een) extra nul(len). Algemene zorgverlenernummers invoeren, zoals ‘999999’ en ‘999998’ (voorschrijvers buitenland), is sinds de vernieuwde declaratiestandaard per 1 juli 2015 niet meer mogelijk.

Voorbeeld

De code ‘soort-zorgverlener’ voor apothekers en apotheken is 02. Het zorgverlenernummer van een apotheker is ‘69857’. De volledige AGB-code van deze apotheker is 02069857.

Vastleggen voorschrijvergegevens: invullen van 3 gegevensrubrieken

Het vastleggen van de drie rubrieken (persoonlijke AGB-code, specialisme voorschrijver en de AGB-code instelling) gebeurt bijvoorbeeld zoals in onderstaande tabel.

Een streepje (-) betekent dat de rubriek niet van belang is.

Voorschrijver

Persoonlijke AGB-code

AGB = nn + nnnnnn

Specialisme

Zie: codelijst

 

AGB-code instelling

AGB= nn + nnnnnn

Huisarts, individuele AGB bekend

01xxxxxx

-

-

Huisarts, individuele AGB niet bekend

-

0100

-

Specialist in ziekenhuis

03xxxxxx

-

06xxxxxx

Specialist in ZBC*

03xxxxxx

-

22xxxxxx

Specialist niet in instelling werkzaam

03xxxxxx

-

-

Niet nader te identificeren specialist in ziekenhuis, maar specialisme bekend

-

03xx

06xxxxxx

Niet nader te identificeren specialist in ziekenhuis, en specialisme onbekend

-

0300

06xxxxxx

Tandarts

12xxxxxx

-

-

Tandarts (orthodontist)

13xxxxxx

-

-

Verloskundige

08xxxxxx

-

-

Kaakchirurg in ziekenhuis

11xxxxxx

-

06xxxxxx

Niet nader te identificeren kaakchirurg in ziekenhuis

-

1100

06xxxxxx

Huisarts vanuit huisartsenpost

-

0100

21xxxxxx

Huisarts in gezondheidscentrum: uitsluitend op individuele AGB-code (Gezondheidscentrum is geen instelling)

01xxxxxx

-

-

Overige artsen, waaronder basisartsen, verpleeghuisartsen, SEH-artsen*

84xxxxxx

-

-

Idem, individuele AGB niet bekend, maar categorie wel bekend*

-

84xx

-

Idem, individuele AGB niet bekend, categorie niet bekend*

-

8400

-

Bedrijfsarts, individuele AGB bekend*

14xxxxxx

-

-

Bedrijfsarts, individuele AGB niet bekend*

-

1400

-

Voorschrijver vanuit RIAGG, specialisme onbekend

-

0300

79xxxxxx

Voorschrijver vanuit GGZ-instelling, specialisme onbekend

-

0300

54xxxxxx

Voorschrijver vanuit trombosedienst, specialisme onbekend

-

0300

34xxxxxx

Physician assistant in ziekenhuis*

57xxxxxx

-

06xxxxxx

Verpleegkundig specialist in ziekenhuis*

91xxxxxx

-

06xxxxxx

*Let op: Controleer in het contract met de zorgverzekeraar of voorschriften van overige artsen (84), bedrijfsartsen (14), physician assistants (57) en verpleegkundig specialisten (91) onder de vergoeding vallen.

Bij voorschrijvers vanuit instellingen, zoals waarneemposten huisartsen, RIAGG’s, GGZ-instellingen, trombosediensten heeft de identificatie van de instelling prioriteit.

Voorschrijvers uit het buitenland

Indien een buitenlands recept wordt aangeboden maakt de apotheker zelf een risicoschatting om te bepalen of hij het voorgeschreven product veilig kan ter hand stellen. Vaak kan in deze gevallen de bevoegdheid van de voorschrijver niet gecontroleerd worden en zal de apotheker in geval van twijfel de patiënt verwijzen naar een bevoegd Nederlands arts.

Geen persoonlijke AGB-code

Zonder persoonlijke AGB-code van de voorschrijver (onbekend of niet te achterhalen), blijft de rubriek van de persoonlijke AGB-code leeg. Hoe en of de andere 2 rubrieken worden ingevuld, staat in bovenstaande tabel.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl