Populatiebekostiging

Populatiebekostiging betekent dat het totale zorgaanbod voor een groep inwoners wordt bekostigd vanuit 1 budget. Inmiddels zijn er in het land verschillende zorginitiatieven die experimenteren met vormen van populatiegerichte zorg.

Zorginitiatieven populatiebekostiging

In Nederland hebben zorgverleners en zorgverzekeraars al allerlei initiatieven ontplooid die onnodig dure zorg moeten voorkomen door een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn op lokaal niveau. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport volgt deze pilots en regionale proeftuinen. De bevindingen uit deze zorginitiatieven moeten aanknopingspunten bieden voor verder VWS-beleid.

Landelijke monitor populatiemanagement van het RIVM over regionale proeftuinen (maart 2014)

Open link

Kamerbrief minister VWS over zorginitiatieven populatiebekostiging (april 2013)

Open link

Gedeelde besparingen

De Nederlandse initiatieven met populatiebekostiging richten zich op shared savings: zorgaanbieder(s) spreken met zorgverzekeraar(s) af dat zij een deel van de besparingen ten opzichte van een benchmark mogen behouden. Dit geeft zorgaanbieders een prikkel om minder uit te geven dan het budget. Bijvoorbeeld door minder door te verwijzen, of door te verwijzen naar de goedkoopste aanbieder.

Verkenning populatiebekostiging NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit gaat in een research paper uitgebreid in op de verschillende vormen en de voor- en nadelen van populatiebekostiging. In het paper worden ook de implicaties voor mededinging behandeld, en er staan tips in voor veldpartijen die aan de slag willen met populatiebekostiging.

Research paper NZa: Populatiebekostiging: panacee, hype of verkapt kartel? (september 2013)

Open link