Prestatiebekostiging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft 14 prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg vastgesteld. Deze dienen als basis voor de onderhandeling tussen zorgverzekeraars en farmaceutisch zorgverleners.

Het gaat om de volgende 13 prestaties en een ‘facultatieve prestatie’:

 1. Terhandstelling van een UR-geneesmiddel
 2. Weekterhandstelling van een UR-geneesmiddel
 3. (Week)terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw UR-geneesmiddel
 4. Instructie patiënt UR-geneesmiddel-gerelateerde hulpmiddelen
 5. Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik
 6. Farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling/polikliniekbezoek
 7. Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname
 8. Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis
 9. Voorlichting farmaceutisch zelfmanagement voor patiëntengroep
 10. Advies farmaceutische zelfzorg
 11. Advies gebruik UR-geneesmiddelen tijdens reis
 12. Advies ziekterisico bij reizen
 13. Onderlinge dienstverlening
 14. Facultatieve prestatie

De prestaties 1 t/m 8 behoren tot de verzekerde zorg in het basispakket. Dit betekent dat zorgverzekeraars deze zorg in voldoende mate moeten contracteren voor de bij hen aangesloten verzekerden. Over de overige prestaties kunnen verzekeraars selectiever afspraken maken.

Beleidsregels prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg 2021 en 2022

Open link

Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg

Open link

Facultatieve prestatie

De facultatieve prestatie biedt ruimte om afwijkende zorgprestaties overeen te komen. Hiervoor maken partijen een onderlinge afspraak die zij voorleggen aan de NZa. De NZa publiceert de prestatie na vaststellen op haar website. Andere apothekers kunnen ook gebruikmaken van de prestatie, mits er een contractuele afspraak is met de verzekeraar. De facultatieve prestatie leent zich niet goed voor het maken van afspraken over innovatieve zorginitiatieven die zich tot specifieke regio’s of locaties beperken. Daarvoor wordt verwezen naar de Beleidsregel innovatie.

Vastgestelde facultatieve prestaties

Open link

Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling 

Open link

Innovatie voor kleinschalige experimenten

Open link

Informatiekaart Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten

Open link

Lopende innovatie experimenten

Open link

Transparantie zorginkoopproces Zvw

Open link

Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw

Open link

Beleidsregel handhaving

Open link

Contact

Claudia van Waardhuizen

(070) 373 71 80 c.van.waardhuizen@knmp.nl