Organisatie en infrastructuur (O&I)

Organisatie en infrastructuur (O&I) is een betaaltitel voor prestaties in de eerstelijnszorg die als doel hebben om (multidisciplinaire) samenwerking tussen zorgverleners te stimuleren en te organiseren. O&I vervangt onder andere de betaaltitels voor geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ) en ketenzorg. Goede farmaceutische zorg vereist een structurele en intensieve samenwerking van apothekers met andere zorgverleners. De O&I-prestaties zijn een hulpmiddel om dit te realiseren.

De financiering van O&I richt zich op de gehele eerstelijnszorg in de regio. Het gaat daarbij zowel om de planning van de eerstelijnszorg in de regio als de verbetering van de kwaliteit en kosten van de (multidisciplinaire) zorg. Het is voor de positie en kwaliteit van de farmaceutische zorg in de toekomst van groot belang dat apothekers volwaardig participeren in de contractering en uitvoering van O&I.

Adviezen

Hieronder staan een aantal adviezen geformuleerd om aanspraak te kunnen maken op O&I-gelden:

  • zorg voor een geformaliseerde samenwerking tussen apothekers in de regio (100.000 inwoners), met mandaat bij centraal orgaan om (zorg-)afspraken te kunnen maken;
  • investeer in een goede verhouding/samenwerking met huisartsen(-zorggroep);
  • breng de wijkgerichte zorg (vanuit de apotheek) in kaart;
  • probeer de bestaande betaaltitels, zoals GEZ-gelden, ondergebracht te krijgen in de O&I-structuur in de regio;
  • bepaal zorginhoudelijke programma’s in de regio waarin apothekers een rol kunnen spelen. Houdt rekening met prioriteiten regionale zorgverzekeraar;
  • investeer in het opzetten van een (nieuwe) multidisciplinaire regio-organisatie;
  • investeer, samen met andere zorgverleners, in het maken van een regioplan;
  • investeer in een goede verhouding met de regionale zorgverzekeraar.

Uitvoering

Zilveren Kruis ontwikkelde als eerste zorgverzekeraar een uitgewerkt inkoopbeleid voor O&I. Op basis daarvan sloot Zilveren Kruis met ingang van 2019 in enkele regio’s driejarige O&I-overeenkomsten af met regionale huisartsenorganisaties. Regio Harderwijk is hiervan een voorbeeld. Inmiddels hebben de meeste zorgverzekeraars hun inkoopbeleid voor O&I gepubliceerd. Er zijn tussen de zorgverzekeraars duidelijke verschillen in hun inkoopbeleid voor O&I. Sommige zorgverzekeraars zetten alleen de betaaltitels om (Menzis), andere organiseren O&I vanuit een centraal regioplan (Zilveren Kruis) of gaan uit van wijkplannen (Zorg & Zekerheid). De apothekers zijn tot nu toe vrijwel niet betrokken bij de ontwikkeling en contractering van O&I. 

Ontstaan

De betaaltitel O&I is ontstaan vanuit de afspraken in het bestuurlijk akkoord eerste lijn 2014-2017. De ondertekenaars van het akkoord hadden de overtuiging dat versterking van de organisatiegraad van de eerste lijn een noodzakelijke voorwaarde is om de bestaande ambities te kunnen realiseren. Ook spraken zij af de resultaatgerichtheid van de eerste lijn te verhogen.
Edwin Velzel bracht hierover in oktober 2016 een rapport uit. Dit rapport stelt een aanpak voor met invoering van een aantal nieuwe betaaltitels.

Vervolgens zijn impactanalyses van deze voorstellen uitgevoerd en is op basis daarvan voorgesteld de huidige betaaltitels voor geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ) en ketenzorg te wijzigen in de betaaltitels Wijkmanagement, Regiomanagement en Ketenzorg

Betaaltitels

Per 1 januari 2018 zijn de betaaltitels voor de volgende O&I-prestaties ingevoerd:
a. O&I Wijkmanagement
b. O&I Ketenzorg
c. O&I Regiomanagement
d. O&I Geïntegreerde eerstelijnszorg overig: Dit is een tijdelijke prestatie voor activiteiten op dit terrein die nog niet onder de andere O&I-prestaties gebracht (kunnen) worden
De verwachting is dat met name de betaaltitels Wijkmanagement en Regiomanagement van toepassing zijn voor de apotheker.   

De zorgverzekeraar komt voor deze prestaties een vergoeding overeen met het multidisciplinaire samenwerkingsverband. Het betreft een vergoeding per ingeschreven verzekerde van de bij het samenwerkingsverband aangesloten huisartsen. De grootste zorgverzekeraar in de regio sluit de overeenkomst af en de overige zorgverzekeraars volgen deze.

De ondersteuning richt zich volgens het O&I-model op kwaliteit, innovatie, bedrijfsvoering, informatiebeleid en ICT, professionele samenwerking en gemandateerde afspraken met lokale overheden en zorgaanbieders.

Lees: Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

O&I-financiering staat beschreven in paragraaf 2.1 van de prestatie- en tariefbeschikking.

Informatie en ondersteuning

De KNMP biedt informatie en ondersteuning aan apothekers en apothekersgroepen die met O&I aan de slag willen. Neem daarvoor contact op met Dirk Stobbe.

Een snel overzicht van de belangrijkste aandachtspunten voor O&I geeft de presentatie Belang van organisatie en infrastructuur voor farmaceutische zorg. Erik Gerritsen hield deze presentatie op de KNMP Netwerkdag voor regionale apothekersgroepen op 18 juni 2019.

Bekijk de presentatie

 

Contact

Jeroen van de Pol
Beleidsmedewerker Farmacie & Markt

(070) 373 72 92 j.van.de.pol@knmp.nl

Regiocoördinatie
Rolf Latour

06 51 18 91 82 r.latour@knmp.nl