Aanvraagroutes en besluitvorming medicijnrol

De aanvraag van een medicijnrol kan langs verschillende routes lopen. De besluitvorming die vervolgens plaatsvindt, is aan dezelfde voorwaarden van zorgvuldigheid verbonden.

Het doel van de besluitvorming is om met behulp van geïndividualiseerde distributievorm (GDV) zorg op maat te leveren voor mensen die ordeningsproblemen hebben met hun medicatie, waardoor hun geneesmiddelgebruik verbetert. Alvorens over te stappen op een medicijnrol, overweegt de apotheker eerst of het zelfmanagement kan worden verbeterd door:

  • een schriftelijk innameschema te verstrekken vergezeld van mondelinge voorlichting;
  • een herhaalservice aan te bieden, aangevuld met het synchroniseren van de aflevermomenten;
  • remindertechnieken aan te bieden om een patiënt op een bepaald tijdstip te helpen herinneren dat er medicatie moet worden ingenomen, zoals een sms-dienst, alarm op een horloge of medicijnapp;
  • een zelf door de patiënt of diens mantelzorger(s) te vullen weekcassette aan te bieden;
  • een combinatie van bovenstaande middelen aan te bieden.

Indien bovengenoemde aanpak en maatregelen niet (meer) tot een geordend geneesmiddelgebruik leiden, adviseert de apotheker over te stappen op een GDV. De beslissing voor deze overstap wordt genomen in samenspraak met de patiënt en in afstemming met de voorschrijver.

Gezamenlijke besluitvorming patiënt en voorschrijver

In aansluiting met de NZa-beleidsregel farmaceutische zorgverlening (2020), artikel 5, kan de aanvraag van een medicijnrol voortkomen uit afspraken tussen voorschrijver en patiënt. In dit geval besluiten patiënt en voorschrijver gezamenlijk over de inzet van een medicijnrol. Op grond van het ondertekende voorschrift van de voorschrijver kan de apotheker de medicijnrol aan de patiënt terhandstellen volgens de KNMP-richtlijn ‘Ter hand stellen’. Hierbij geldt: “Er is sprake van ‘Terhandstelling door middel van een GDV’ wanneer geneesmiddelen in gezamenlijke besluitvorming met voorschrijver en patiënt worden ter hand gesteld voor een periode van een week of voor meerdere weken tegelijk voor een individuele patiënt door middel van een GDV”.

Aanvraag door apotheker in samenspraak met patiënt én afstemming met voorschrijver

In aansluiting met de KNMP-richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in GDV’ (welke momenteel wordt herzien) kan ook de apotheker, in samenspraak met de patiënt en afstemming met de voorschrijver, de aanvraag voor een medicijnrol doen. In dit geval draagt de apotheker zorg voor de aanvraag van voorschriften voor de GDV bij de voorschrijver volgens de KNMP-richtlijn ‘zorg voor patiënten met geneesmiddelen in GDV’. Na ondertekening voor akkoord door de voorschrijver kan de apotheker de medicijnrol vervolgens terhandstellen aan de patiënt volgens de KNMP-richtlijn ‘Ter hand stellen’.

Aanvraag door wijkverpleegkundige in samenspraak met patiënt én afstemming met apotheker en voorschrijver

De wijkverpleegkundige kan in samenspraak met de patiënt en afstemming met de apotheker een medicijnrol aanvragen. De wijkverpleegkundige beoordeelt of de patiënt zelfstandig de medicatie kan beheren en gebruiken. Als dit niet meer gaat, kan de wijkverpleegkundige een medicijnrol rechtstreeks aanvragen bij de apotheker. De apotheker stemt het medicatiegebruik af met de voorschrijver volgens de KNMP-richtlijn ‘zorg voor patiënten met geneesmiddelen in GDV’, die op zijn beurt het medicatiegebruik ondertekent voor akkoord. Vervolgens kan de medicijnrol door de apotheker ter hand gesteld worden aan de patiënt volgens de KNMP-richtlijn ‘Ter hand stellen’.

Als het medicatiegebruik aangepast moet worden, bespreekt de wijkverpleegkundige dit met de huisarts. De apotheker start, stopt of wijzigt geneesmiddelen in een GDV alleen als er een schriftelijke aanwijzing is van de voorschrijver. In overleg met de voorschrijver wordt gekeken of de voorgeschreven aanpassing kan wachten tot de volgende uitgifte van de geneesmiddelen in de GDV.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl