Ontslag werknemer

Voor alle ontslagprocedures is het verstandig om juridische bijstand (via rechtsbijstandverzekering of advocaat) in te schakelen. Zowel voor werkgever als werknemer zijn er veel juridische consequenties aan ontslag verbonden. Deze kunt u het beste in kaart laten brengen door een jurist of advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Ook werknemers kunnen zich het beste juridisch laten bijstaan. Als werkgever hoort u uw werknemer hierop te wijzen.

Informatie ontslag UWV

Onderbouwing ontslagaanvraag

Open link

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Open link

Ontslagprocedure 1: toestemming ontslag aanvragen bij UWV

 • schriftelijk toestemming aanvragen voor het ontslag van de werknemer bij het UWV;
 • de ontslagreden zal beargumenteerd moeten worden. In geval van bedrijfseconomische redenen of verval van de functie/werkzaamheden zal dit inzichtelijk gemaakt moeten worden. De werkgever is verplicht om na te gaan of er andere passende arbeid voorhanden is voor de werknemer. Als deze er niet is, zal dit ook in de ontslagaanvraag meegenomen moeten worden;
 • de werknemer krijgt de gelegenheid om schriftelijk op de aanvraag te reageren;
 • daarna krijgen zowel werkgever als werknemer nogmaals de mogelijkheid om op de ingebrachte stukken te reageren.

 
De procedure neemt doorgaans ongeveer 2 maanden in beslag. Nadat het UWV toestemming heeft gegeven voor het ontslag van de werknemer mag de arbeidsovereenkomst worden opgezegd met inachtneming van de geldende opzegtermijn (met aftrek van 1 maand mits er 1 maand opzegtermijn overblijft). Het UWV doet geen uitspraak over een vergoeding. Werknemers kunnen via een kennelijk onredelijke ontslagprocedure (gerechtelijke procedure) proberen om alsnog een vergoeding te ontvangen.  

Ontslagprocedure 2: ontbindingsprocedure bij kantonrechter

 • Middels een verzoekschrift beargumenteert u waarom de arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden. In geval van bedrijfseconomische redenen of verval van de functie/werkzaamheden zal dit inzichtelijk gemaakt moeten worden. De werkgever is verplicht om na te gaan of er andere passende arbeid voorhanden is voor de werknemer. Als deze er niet is, zal dit ook in het verzoekschrift meegenomen moeten worden; 
 • de rechter bepaalt een zittingsdatum waarop de zaak inhoudelijk wordt behandeld;
 • de werknemer krijgt de gelegenheid om een verweerschrift in te dienen;
 • tijdens de zitting wordt de zaak inhoudelijk behandeld. De kantonrechter zal vragen stellen over het ontslag en uiteindelijk een beschikking geven (indien de ontslaggrond valide is).

  De ontbindingsprocedure is doorgaans sneller dan de procedure bij het UWV en bedraagt meestal 1 maand (mede afhankelijk van de zittingsdatum). Nadat de zitting heeft plaatsgevonden, geeft de kantonrechter een beschikking. In de beschikking is de beëindigingsdatum van de arbeidsovereenkomst opgenomen en de (eventuele) hoogte van een vergoeding. In deze procedure kan eveneens rekening gehouden worden met de opzegtermijn minus 1 maand (mits er 1 maand opzegtermijn overblijft).  

  Ontslagprocedure 3: pro forma-ontbinding of beëindigingsovereenkomst

  Indien werkgever en werknemer overeenstemming hebben over de reden van ontslag en de voorwaarden waaronder het ontslag wordt gegeven, kan men de arbeidsovereenkomst beëindigen via de pro forma-ontbinding of de beëindigingsovereenkomst. De voorwaarden van het ontslag moeten schriftelijk vastgelegd worden. Daarnaast moet uit de stukken blijken dat het initiatief voor het ontslag van de werkgever is gekomen en dat beide partijen niet verwijtbaar zijn aan het ontslag. Hiermee wordt een eventuele WW-uitkering voor de werknemer zo goed als mogelijk veilig gesteld (mits werknemer aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoet).

  Bij de pro forma-procedure worden er een verzoek- en verweerschrift ingediend bij de kantonrechter. Omdat werkgever en werknemer het eens zijn over de voorwaarden van het ontslag, wordt aan de kantonrechter verzocht om een beschikking af te geven conform hetgeen in de stukken (verzoek- en verweerschrift) is opgenomen. Voordeel van deze procedure is dat de uitkomst vaststaat en de opzegtermijn eveneens met 1 maand mag worden verkort, mits er 1 maand overblijft. Doorgaans zal de werknemer wel verlangen dat er een vergoeding wordt uitbetaald. 

  Uitvoeringsregeling sociale begeleiding

  Indien de arbeidsovereenkomst door de werkgever aan één of meer werknemers wordt opgezegd wegens reorganisatie, fusie, verkoop of opheffing van de apotheek, waardoor de werkzaamheden van de werknemers overbodig zijn geworden, kan onderstaand format (behorend bij artikel 30 Cao Arbeidsomstandigheden) van toepassing zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

  Format sociaal plan 'Uitvoeringsregeling sociale begeleiding'

  Download

  Contact

  Helpdesk Arbeidszaken
  Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

  (070) 373 72 71 arbeidszaken@knmp.nl