VIPP Farmacie

VIPP Farmacie staat voor versnelling informatie-uitwisseling patiënt en professional. Het programma, inclusief subsidieregeling, is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opgesteld voor openbare apotheken, poliklinische en dienstapotheken. VIPP Farmacie heeft nauwe samenhang met het programma Medicatieoverdracht. Het programma Medicatieoverdracht is begin 2020 van start gegaan onder regie van VWS.

Het doel is om de medicatieveiligheid voor patiënten en de efficiëntie van dossieroverdracht te vergroten door een goede elektronische overdracht van medicatiegegevens door zorgverleners in de keten. VIPP Farmacie is erop gericht om collectief de informatie-uitwisseling compleet, betrouwbaar en actueel te maken. Hiermee wordt geanticipeerd op de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg die uiterlijk in 2026 van kracht wordt.

VIPP Farmacie bestaat uit drie onderdelen:

  1. Het in gebruik nemen van de standaarden voor medicatieoverdracht door apotheken.
    • Er zijn drie informatiestandaarden nodig (medicatieproces 9, Lab2Zorg en Contra-indicatie en Overgevoeligheden (CIO)) om de beschreven informatie-uitwisseling optimaal te kunnen laten verlopen.
  2. De ontsluiting van medicatiegegevens naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van patiënten.
  3. De implementatie van een nieuw medicatiebewakingssysteem.

VIPP Farmacie helpt de rol van apothekers verder uit te bouwen als dé medicatiespecialist in het samenspel tussen professional en patiënt. Zo worden verstrekkingen met verkeerde doseringen voorkomen en medicatie-interacties vermeden. Ook de toediening van geneesmiddelen waar een patiënt allergisch voor is, met alle vermijdbare schade van dien, wordt vermeden. Naast het voorkomen van fouten, kunnen apothekers door fijnmazigere data-analyse ook een bijdrage leveren aan het verder brengen van maatwerk. Dat is beter voor de patiënt, collega-zorgverleners en beter voor apothekers.