Stappenwijzer MeMO-aanpak met behulp van SFK

Deze stappenwijzer beschrijft het gebruik van de MeMO-aanpak met behulp van SFK. Met de MeMO-werkwijze kunnen apotheken ingrijpen om therapietrouw te bevorderen waar nodig.

1. Patiëntselectie

 • Om gefaseerd van start te gaan kiest u een patiëntengroep gekozen waarmee naar verwachting de meeste gezondheidswinst te behalen is.
  Met behulp van de SFK-webrapportage Therapietrouw kan op de volgende geneesmiddelgroepen geselecteerd worden:
  DOAC's, hartglycosiden, vasodilatantia voor chronisch gebruik, lisdiuretica, spironolacton, betablokkers, calciumantagonisten, RAAS-remmers, antilipaemica, Thrombocytenaggregatieremmers, botstructuur- en botmineralisatie-beïnvloedende middelen, en orale bloegglucose-verlagende middelen.
  In deze stappenwijzer is als voorbeeld voor diabetes type II-patiënten gekozen. Deze groep patiënten gebruikt naast orale antidiabetica vaak co-medicatie, zoals lipidenverlagers en RAAS-remmers. De therapietrouw is bij deze patiëntengroep vaak nog niet optimaal, waardoor veel gezondheidswinst te behalen is.
 • Patiënten worden geselecteerd vanwege te late terugkomst bij EU/TU orale diabetesmedicatie of door SFK (patiënt gebruikt orale antidiabetica én is therapieontrouw op antidiabetica en/of rasremmers en/of lipidenverlagers).
 • Besluit op basis van medicatiehistorie/beoordeling wel of niet contact op te nemen met de patiënt. Gesprek kan telefonisch plaatsvinden of onder 4 ogen in de apotheek.

2. Uitvoering

Deel I: Monitoren EU/TU

 • EU-begeleiding volgens protocol, zoals al in gebruik in de apotheek.
  Vastleggen datum waarop tweede recept wordt verwacht (+ 5 dagen), in de apotheekcomputer (agendafunctie/lijst aanmaken in AIS) of in een kantooragenda (bv. Outlook).
  Er wordt een protocol (+ navragen telefoonnummer en geschikt moment van bellen) opgesteld voor contact met de patiënt, dat is bedoeld voor het hele apotheekteam.
 • Patiënt verschijnt niet met tweede recept op de vastgelegde datum. Patiënt wordt gebeld volgens gespreksprotocol en zo nodig uitgenodigd voor een gesprek in de apotheek. Arts wordt zo nodig bericht, en een nieuwe datum wordt vastgesteld of een tweede recept wordt aangeboden.
 • TU-begeleiding volgens protocol zoals gebruikt in de apotheek. Vastleggen datum waarop derde recept wordt verwacht etc. (gelijk aan tweede recept).

Deel II: Maandelijkse identificatie door SFK

 • Zie handleiding 'Gebruik SFK-webrapportage Therapietrouw'
  In dit voorbeeld is gekozen voor patiënten die orale antidiabetica krijgen voorgeschreven en die het gebruik van orale antidiabetica en/of RAS-remmers en/of lipidenverlagers niet lijken te continueren.
 • Alle geïdentificeerde patiënten worden vervolgens opgezocht in de apotheekcomputer (door apotheker of gespecialiseerd lid apotheekteam) en beoordeeld. Is er reden voor interventie? Zo ja, dan worden ze gebeld, volgens protocol. Gevraagd wordt hoe het gebruik is, informatie wordt gegeven, belang therapietrouw wordt benadrukt, tips voor goed gebruik worden gegeven (Baxter?) of een alternatief wordt voorgesteld aan arts. Of afwijkend gebruik wordt met de voorschrijver overlegd, afhankelijk van plaatselijke afspraken. Eventueel wordt een uitgebreid medicatiegesprek aangeboden in de apotheek. Per maand worden alle nieuw geselecteerde personen beoordeeld, besproken of gesproken, en daarna zo snel mogelijk afgerond.

 


 

Gebruik SFK-webrapportage Therapietrouw*

 1. Ga naar www.sfk.nl/webrapportages/therapietrouw
 2. Log in met de inlogcodes van de apotheek.
 3. Open de rapportage Therapietrouw (onder praktijkprogramma’s).
 4. Kies in het startscherm voor de diabetespopulatie.
 5. In tabel 1 wordt het percentage patiënten getoond dat de betreffende geneesmiddelgroep trouw heeft ingenomen.
  Het percentage wordt iedere maand berekend en is gebaseerd op de verstrekkingen van een jaar dat eindigt in betreffende maand. Het getoonde percentage is dus de therapietrouw over een heel jaar en NIET alleen van de betreffende maand.
  Het percentage wordt als volgt berekend. Per patiënt wordt het aantal dagen waarvoor de laatste 12 maanden medicatie is verstrekt afgezet tegen het aantal dagen waarvoor in die periode medicatie nodig was. Als dit aandeel kleiner is dan 80% dan is er sprake van therapie-ontrouw; de patiënten die daaraan voldoen worden afgezet tegen alle patiënten die de betreffende geneesmiddelgroep in die 12 maanden hebben gebruikt.
 6. Klik in de tabel op het percentage van de laatste kolom om een overzicht te krijgen met uw therapie-ontrouwe patiënten.
  ‘Nieuw in lijst ’ betekent dat de patiënt een maand eerder nog therapietrouw was (>80%). In theorie kan de patiënt aan het eind van de maand nog een recept hebben opgehaald, maar wel te laat.
  Door iedere maand de patiënten met de indicatie ‘nieuw in lijst’ na te lopen, mist u geen patiënten die mogelijk ontrouw zijn. Een ‘stopper’ heeft de laatste 4 maanden geen verstrekking gehad.
  Een ‘starter’ is in de rapportageperiode begonnen met de geneesmiddelgroep. ‘Baxter’ betekent weekleveringen in de laatste maand. ‘AWBZ’ betekent dat er een andere manier van declareren is.
 7. Aan de hand van het patiëntenoverzicht kunnen patiënten geselecteerd worden die in de pilot geïncludeerd worden. Zet van deze patiënten het apotheeknummer, patiëntnummer, de maand van selectie, de geneesmiddelgroep waarvoor geselecteerd op de Excellijst voor de SFK (t.b.v. de data-extractie met therapietrouwgegevens op moment van selecteren en na 6-12 maanden).
 8. Ga aan de slag met de interventies en noteer deze.

Herhaal deze stappen iedere maand.

Patiëntgegevens tonen in de webrapportages

SFK biedt de mogelijkheid om patiëntgegevens te tonen in webrapportages. Hiermee is het niet langer noodzakelijk om de patiëntgegevens in uw apotheekinformatiesysteem (AIS) zelf op te zoeken en handmatig te koppelen met de patiëntnummers uit de webrapportage. Dit programma kunt u zelf activeren in iedere webrapportage waarin patëntenlijsten getoond worden.

Bekijk meer informatie over patiëntgegevens koppelen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de SFK-helpdesk op 070-37 37 444 of via .

*T.b.v. het opsporen van therapie-ontrouwe diabetespatiënten.Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl