Morbide obesitas en bariatrische chirurgie

De apotheker heeft binnen het multidisciplinaire zorgteam een belangrijke rol bij de zorg rondom patiënten met morbide obesitas en patiënten die een bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Dosisaanpassing en medicatiebewaking is nodig om enerzijds bijwerkingen en anderzijds gebrek aan effectiviteit te voorkomen.

Mensen met (morbide) obesitas hebben vaak comorbiditeit en gebruiken daardoor veel medicatie. Complicerende factor is de mogelijke verandering van de farmacokinetiek. Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met een toegenomen vetmassa, een verhoogd hartminuutvolume en een sterke doorbloeding van de lever en de nieren. Na een operatie en gewichtsverlies verbeteren of verdwijnen comorbiditeiten. Patiënten hebben mogelijk minder geneesmiddelen nodig. Zij kunnen bijvoorbeeld stoppen met orale antidiabetica en insuline of een lagere dosering gebruiken. 

Contra-indicatie in AIS

Voor een goede medicatiebewaking is het noodzakelijk dat in het Apotheek Informatie Systeem (AIS) de contra-indicatie Morbide obesitas of Bariatrische chirurgie is vastgelegd bij de patiënt. Na een bariatrische ingreep moet, als de patiënt niet langer obees is, de contra-indicatie Morbide obesitas weer worden verwijderd. De contra-indicatie Bariatrische chirurgie blijft levenslang gelden.

Aantal patiënten per apotheek

In Nederland lijden ruim 100.000 volwassenen aan deze ernstigste vorm van zwaarlijvigheid. Gemiddeld betekent dat ongeveer 50 mensen met morbide obesitas per apotheek. Ongeveer 12.000 personen ondergaan per jaar in Nederland bariatrische chirurgie, dat zijn gemiddeld zes personen per apotheek per jaar. In de toekomst neemt het aantal obesitaspatiënten verder toe.

De helft van de 20-plussers in Nederland kampt met overgewicht. Dit was begin jaren tachtig nog 33 procent. In totaal heeft 14 procent in 2017 enige vorm van obesitas, ruim 2,5 keer meer dan begin jaren tachtig.

Toename obesitas

Adviezen voor medicatiebewaking

Het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP ontwikkelt medicatiebewakingsadviezen voor patiënten met morbide obesitas en patiënten met bariatrische chirurgie aan de hand van literatuur. Een multidisciplinaire werkgroep, bestaande uit ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers, huisartsen, internist-endocrinologen en bariatrisch chirurgen, beoordeelt deze adviezen. De adviezen komen beschikbaar via apotheekinformatiesystemen en de KNMP Kennisbank. Voor vragen over medicatiebewaking kunt u contact opnemen met de Helpdesk GIC.

Materialen en nuttige links

Apothekers kunnen publieksmateriaal, FTO-materiaal en kennisdocumenten gebruiken. Ook zijn er verwijzingen naar bijvoorbeeld patiënteninformatie en informatie van de Nederlandse Obesitas Kliniek.

Publieksmateriaal

De KNMP stelt publieksmateriaal beschikbaar over bariatrische chirurgie. Het is vaak bij apothekers niet bekend wie van hun patiënten een maagverkleining hebben ondergaan. De poster, baliekaartjes, en narrowcast helpen apothekers om deze patiënten in kaart te brengen en zijn kosteloos te downloaden of te bestellen.

Bekijk en bestel het publieksmateriaal

FTO-module Obesitas en bariatrische chirurgie

Het IVM heeft in samenwerking met de KNMP en NHG een nieuwe FTO-module ontwikkeld over de gevolgen van morbide obesitas en bariatrische chirurgie voor het gebruik van medicatie. De FTO-module is te downloaden via het IVM:

Download de module en/of presentatie ‘Obesitas en bariatrische chirurgie’

Mindmap ‘Samen naar een gezond gewicht’

De NOK heeft een mindmap ontwikkeld waarop factoren die invloed hebben op overgewicht visueel in beeld zijn gebracht. Deze is als handvat te gebruiken bij een gesprek met de patiënt.

Download de mindmap ‘Samen naar een gezond gewicht’

Geneesmiddelen en gewichtstoename

Medicatiegebruik is een van de factoren die invloed kan hebben op het gewicht. Diverse geneesmiddelen kunnen gewichtstoename veroorzaken. In het stappenplan van het Partnerschap Overgewicht (PON) voor de aanpak van overgewicht en obesitas bij volwassenen zijn overzichten te raadplegen van potentieel gewichtsverhogende medicatie en vervangende medicatie. 

Van belang bij het beoordelen van de medicatie van de patiënt is om rekening te houden met de toedieningsweg en in welke mate dosering en systemische blootstelling een rol spelen bij het gewichtsverhogende effect.

Bekijk de overzichten: 

Potentieel gewichtsverhogende medicatie Vervangende medicatie

Kennisdocumenten:

Kennisdocument morbide obesitas en bariatrische chirurgie (inloggen vereist) Artikel PW 23: Verbeteren van zorg voor bariatrische chirurgiepatiënt (inloggen vereist) Artikel PW 32: Morbide obese patiënt beter op maat bediend (inloggen vereist) FIP poster ‘Poster Pharmaceutical care for morbidly obese and bariatric patients’ Artikel PW14: Anticonceptiecounseling bij bariatrische ingreep is zinvol Nederlandse Obesitas Kliniek: Laboratoriumadviezen en suppletieafwijkingen  Interview UA: Een maagverkleining heeft gevolgen voor de rest van je leven VMI Praktijkprikkel 2021-04

Medicijnjournaal

De KNMP heeft meegewerkt aan het Medicijnjournaal van maart 2020 van het IVM voor het onderwerp medicatiebewaking bij morbide obesitas en bariatrische chirurgie.

Praktijkvoorbeeld Farmaceutisch Zorgpad na Bariatrische Chirurgie

Patiënten na bariatrische chirurgie moeten erop gewezen worden dat medicatiegebruik na bariatrische chirurgie veranderingen met zich kunnen meebrengen.

De ZGT Apotheek (Ziekenhuisgroep Twente) begeleidt patiënten na bariatrische chirurgie. Er worden medicatieadviezen gegeven inclusief Therapeutic Drug Monitoring (TDM) adviezen in samenspraak met de behandelaar. Relevante informatie wordt gedeeld met huisarts en apotheek. De ZGT Apotheek geeft actief aan dat de patiënt bariatrische chirurgie heeft ondergaan, zodat de contra-indicatie ook kan worden ingevoerd in het HIS of AIS als deze al niet is overgenomen vanaf het LSP. Binnen de regio willen we zoveel mogelijk kennis over medicatie en bariatrische chirurgie delen via regionale cursussen of door bij een FTO aan te sluiten.

Elke patiënt krijgt een gepersonaliseerd advies bij ontslag, binnen 5 werkdagen na ontslag en 2 maanden na de ingreep op basis van zijn of haar huidig medicatiegebruik. Door meermalen de patiënt te spreken, willen we het bewustzijn bij de patiënt vergroten en de patiënt zo optimaal mogelijk begeleiden in zijn of haar medicatiegebruik.

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met ZGT Apotheek via .

KNMP/NOK/HMC pilot 

De KNMP voert in samenwerking met de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) en Haaglanden MC een pilot uit om bariatrische chirurgiepatiënten in beeld te brengen bij de openbare apotheek. De overdracht van patiëntgegevens vanuit de NOK’s en ziekenhuizen naar de apotheek is namelijk cruciaal voor goede medicatiebegeleiding.

Een film over deze pilot ‘overdracht contra-indicatie bariatrische chirurgie naar de apotheek’ is getoond tijdens de districtledenwebinars 2020 met het thema ‘Medicatieoverdracht, van richtlijn naar praktijk’.

Praktijkvoorbeeld Preventie/leefstijl

Mensen met morbide obesitas hebben een verhoogd risico op aandoeningen, zoals diabetes type 2. Apothekers kunnen onderstaand praktijkvoorbeeld ter inspiratie gebruiken.

Diabetypering en leefstijl als medicijn (DLAM)
Apotheker Anne-Margreeth Krijger helpt patiënten met diabetes type 2 samen met de huisarts, praktijkondersteuner en diëtist hun diabetes in remissie te brengen. Via uitslagen van een orale glucosetolerantietest (OGTT) bepalen onderzoekers van TNO het subtype diabetes 2, waarbij gekeken wordt naar de functie van de bètacellen en de insulineresistentie van de lever en spieren. Daarnaast geeft de ‘360 graden diagnose’ van TNO inzicht in gedrag, omgeving, lichaam en geest. Elke patiënt krijgt met deze werkwijze een gepersonaliseerde diagnose en advies, op basis waarvan hij in de multidisciplinaire setting werkt aan gerichte leefstijlverandering en afbouw van zijn medicatie. 

De deelnemende partijen in dit onderzoek zijn huisartspraktijk Stevenshof, diëtistenpraktijk Stevenshof, Academische apotheek Stevenshof, Huisartsenpraktijk Zaaijer, Zaaijer en Hensing, Rijncoepel, TNO, LUMC, DVN, KNMP, SCAL en de firma Roche.

Lees meer in het PW-artikel ‘Andere leefstijl of medicatie? Kijk naar het subtype diabetes’ Lees meer in de blog ‘Mag je DM2-patiënten nog wel behandelen met insuline zonder het onderliggende subtype te weten?’ 

Samenwerking zorgverleners: bewegen en gezonde voeding
Apotheker Eelco Otten is samen met twee hardloopcoaches en een orthopedische schoenenwinkel een hardloopclinic gestart. Zij richten zich op mensen met aanleg voor diabetes, met beginnende diabetes of met overgewicht.

Lees meer in het PW-artikel ‘Geen pillen, hardlopen!’

In Amersfoort hebben zorgverleners, diëtisten en bewegingscoaches de handen ineengeslagen om het belang van gezond voedsel en veel bewegen te promoten. De Voedselapotheek verstrekt geen pillen, maar adviezen over een gezonde leefstijl, met veel bewegen en gezond eten. Apotheek Orion (apotheker Mark Slager) is een belangrijke partner van de Voedselapotheek.

Lees meer in het PW-artikel ‘Apotheek zonder pillen’

Nuttige links