Programma Langer Thuis

In het programma Langer Thuis werkt het ministerie van VWS samen met alle betrokken partijen, waaronder de KNMP, aan één doel: dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. Het programma is in juni 2018 gelanceerd als onderdeel van het Pact voor de ouderenzorg.

Het programma helpt bestaande initiatieven voor kwetsbare ouderen te versnellen, nieuwe initiatieven te starten en knelpunten te agenderen. Er zijn 3 actielijnen. De KNMP en apothekers zijn als mede-zorgverleners betrokken bij de actielijn 'Ondersteuning en zorg thuis'. Apothekers kunnen een cruciale rol in het behalen van het doel van het programma spelen. De apotheker kent zijn patiënten, ondersteunt de oudere met zijn medicijngebruik thuis en zorgt voor goed en veilig medicijngebruik in de keten. Bijvoorbeeld een veilige medicatieoverdracht na een ziekenhuisopname. 

Belangrijke patiëntengroep

Ouderen zijn een belangrijke patiëntengroep voor de apotheker. Steeds meer ouderen leven langer ondanks meerdere aandoeningen. Vaak slikken zij hiervoor medicijnen en verblijven zij in de eigen thuisomgeving. Het is de taak van de apotheker als medicatiespecialist om ouderen adequaat te begeleiden zodat zij goed en veilig hun medicijnen blijven nemen. Naast de reguliere begeleiding door middel van eerste en tweede uitgiftegesprekken optimaliseert de apotheker de farmacotherapie van patiënten door medicatiebeoordelingen. In geval van ordeningsproblematiek kan de apotheker een geïndividualiseerde distributievorm inzetten of nuldelijnsondersteuning, zoals de inzet van bezorgers voor vroegsignalering van ordeningsproblemen.

Trends

  • De bevolkingsgroep ouderen neemt de komende decennia nog meer toe.
  • Meer ouderen leven langer gezonder thuis.
  • De zorg wordt steeds complexer. Niet alleen de organisatie van de zorg rondom ouderen, maar ook de behandelmethoden worden steeds meer op maat en individueler.
  • De wensen van de individuele oudere ten aanzien van kwaliteit van leven zorgen ervoor dat er meer op maat gekeken moet worden naar de inzet van medicatie. 
Meer over Langer Thuis

Contact

Dirk Stobbe
Bij afwezigheid kunt u vragen achterlaten bij de helpdesk via (070) 37 37 271

(06) 51 16 93 19 d.stobbe@knmp.nl