Handreiking kwetsbare ouderen

Dertien landelijke partijen delen in deze handreiking actuele inzichten rondom thuiswonende kwetsbare ouderen. De handreiking bevat een 6-stappenplan en een overzicht van rollen en taken die handvatten geven bij het organiseren van zorg aan kwetsbare ouderen.

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Ook zeer kwetsbare ouderen. Goede samenwerking en afstemming tussen zorg- en hulpverleners in de wijk en met de oudere en mantelzorgers is essentieel om mogelijke problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden.

Drie niveaus

De handreiking ondersteunt de zorg voor kwetsbare ouderen op 3 niveaus:

  1. Individuele zorgverleners maken kennis met bruikbare ideeën en suggesties en kunnen hiermee snel aan de slag;
  2. Lokale en regionale samenwerkingsinitiatieven krijgen handvatten om de zorg op lokaal en regionaal niveau te organiseren;
  3. Landelijke partijen krijgen aanknopingspunten om op landelijk niveau te werken aan het oplossen van knelpunten en belemmeringen.
Download de handreiking

De partijen die een bijdrage leverden aan de handreiking zijn: LHV, V&VN, InEen, NHG, KNGF, Laego, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VWS, Sociaal Werk Nederland, de VNG, KNMP en Actiz.

Contact

Nicolette van Horssen

(070) 373 71 31 n.van.horssen@knmp.nl