KNMP-standpunt: medicijnafval

In sommige gemeenten is het goed geregeld: de apotheker neemt medicijnafval in en de gemeente voert deze af zonder kosten te rekenen. In andere gemeenten wordt de afvoer van medicijnafval heel anders aangepakt en kunnen de kosten voor u zijn. De KNMP pleit voor een landelijke kosteloze regeling voor de inzameling van medicijnrestanten.

In juni 2017 moesten apothekers in een kwart van de Nederlandse gemeenten betalen voor het vrijwillig inzamelen van medicijnafval van patiënten, blijkt uit onderzoek van de KNMP. In 2016 was dit nog 45%. Veel gemeenten en apotheken zijn afgelopen jaar tot afspraken gekomen.

Bekijk het onderzoek van de KNMP uit juni 2017

Taak apotheker

Inname, verwerking en afvoer van medicijnafval behoren tot de maatschappelijke taak van de apotheker, vindt de KNMP. Doordat de apotheker het scheiden, anonimiseren en verpakken van geneesmiddelen, vloeistoffen en gevaarlijke stoffen op zich neemt, zorgt deze voor een verantwoorde afvoer van medicijnen en levert hij een belangrijke bijdrage aan het milieu. De KNMP pleit er dan ook voor dat apotheken geen rekening van de gemeente ontvangen voor afvoer en verwerking van door burgers ingeleverd medicijnafval.

Regeling kostenvrije afvoer

De KNMP gaat in het kader van het programma Verspilling samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Infrastructuur en Milieu (IenM) werken aan een regeling voor apothekers om medicijnafval kostenvrij af te voeren. Deze regeling stelt u in staat om aan uw maatschappelijke taak te voldoen. Tot die tijd adviseren wij, wanneer uw gemeente kosten rekent voor het afvoeren van medicijnafval van patiënten, contact op te nemen met uw gemeente met onderstaande argumentatie.

Medicijnafval valt onder klein chemisch afval

Het ministerie van IenM geeft aan dat medicijnafval onder klein chemisch afval (KCA) valt en daarmee niet voor kosten van de detaillist mag komen. Gemeenten zijn verplicht KCA gescheiden in te zamelen en zijn vrij om dit naar keuze in te richten. De meeste gemeenten passen een gecombineerd systeem toe van brengen naar het KCA-depot en ophalen via de chemokar. De grootste hoeveelheden KCA worden ingezameld via het brengsysteem.

Negatieve gevolgen milieu

Geen kostenvrije afvoer van medicijnen heeft tot gevolg dat apotheken een financiële afweging moeten maken om ingeleverde medicijnen aan te nemen. Oude geneesmiddelen belanden hierdoor sneller in het huisvuil of het riool. Dit heeft grote gevolgen voor het milieu en voor het gemeentelijke personeel van de reguliere huisvuildiensten. Het ministerie van IenM vindt dit onwenselijk, zo blijkt uit hun antwoord op een vraag van een apotheker uit Rotterdam aan 'Informatie Rijksoverheid' hierover.

Rijden met medicijnafval

De Inspectie Leefomgeving en Transport stelt dat niet-commerciële inname van kleine hoeveelheden medicijnafval is toegestaan. Dit betekent dat apothekers mogen rijden met medicijnafval. Indien dit afval gevaarlijk is (in de zin van het ADR, de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg) moeten apothekers er rekening mee houden dat de regels van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen van toepassing zijn. Bijvoorbeeld naalden vallen onder deze regelgeving. Daarom worden voor het vervoer hiervan eisen gesteld aan de verpakking, vervoerdocumentatie en opleiding.

Meer informatie op de website van de Inspectie

Voorbeeldbrieven

Onderstaand twee voorbeeldbrieven voor apothekers die zich tot het college van burgemeester en wethouders in hun gemeente willen wenden over het onderwerp medicijnafval. Er is een brief (A) voor apothekers die alle kosten zelf moeten dragen en er is een brief (B) voor apothekers die alleen verantwoordelijk zijn voor de afvoer. Uiteraard kunt u naar eigen inzicht wijzigingen aanbrengen. Hoe dan ook is het van belang persoonlijke gegevens in te vullen.

Download brief A Download brief B

 

Contact

Helpdesk LNA
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 70 lna@knmp.nl