KNMP-standpunt: medicijnafval

Om te zorgen voor een optimale inzameling van medicijnafval, streeft de KNMP ernaar dat apotheken in Nederland de mogelijkheid bieden om overgebleven medicijnen in te leveren. Dit op voorwaarde dat gemeenten zorgdragen voor de inzameling en verwerking van dit medicijnafval. Kosteloos voor de apotheker.

Taak apotheker

Inname, verwerking en afvoer van medicijnafval behoren tot de maatschappelijke taak van de apotheker, vindt de KNMP. Doordat de apotheker het scheiden, anonimiseren en verpakken van geneesmiddelen, vloeistoffen en gevaarlijke stoffen op zich neemt, zorgt deze voor een verantwoorde afvoer van medicijnen en levert hij een belangrijke bijdrage aan het milieu. Apothekers zamelen om die reden sinds jaar en dag op vrijwillige basis ongebruikte medicijnen in. Soms worden zij geconfronteerd met een rekening die fors kan oplopen. De KNMP vindt dit een onwenselijke situatie en wil dat gemeenten zorg dragen voor de afvoer en verwerking van het medicijnafval van patiënten.

Regeling kostenvrije afvoer

De KNMP werkt in het kader van het programma Verspilling samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Infrastructuur en Milieu (I&M) aan een landelijke regeling voor apothekers om medicijnafval kostenvrij af te voeren. Zodat de laagdrempelige inzameling voor patiënten in stand blijft. Ook de lokale aanpak werkt. Daarom adviseren wij u, wanneer uw gemeente kosten rekent voor het afvoeren van medicijnafval van patiënten, contact op te nemen met uw gemeente met onderstaande argumentatie.

Medicijnafval valt onder klein chemisch afval

De restanten van medicijnen worden aangemerkt als klein chemisch afval of klein gevaarlijk afval. Dit omdat het schadelijk is als deze resten in het milieu terechtkomen. Gemeenten zijn op basis van de Wet Milieubeheer verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het klein chemisch afval van hun inwoners. Bewoners kunnen hun medicijnafval daarom naar de milieustraat brengen, in plaats van een veelvoud aan ongebruikte pillen door de wc te spoelen of hoestdrankjes te legen in de gootsteen. Veel medicijngebruikers, zoals ouderen, zijn vaak niet goed ter been. Het is daarom wenselijk dat zij ook dichtbij huis hun medicijnafval kwijt kunnen. Daarom ondersteunen apothekers gemeenten bij de uitvoer en dienen zij in veel gevallen als extra inzamelpunt of vooruitgeschoven post voor inzameling.

Voorbeeldbrieven

Onderstaand twee voorbeeldbrieven voor apothekers die zich tot het college van burgemeester en wethouders in hun gemeente willen wenden over het onderwerp medicijnafval. Er is een brief (A) voor apothekers die alle kosten zelf moeten dragen en er is een brief (B) voor apothekers die alleen verantwoordelijk zijn voor de afvoer. Uiteraard kunt u naar eigen inzicht wijzigingen aanbrengen. Hoe dan ook is het van belang persoonlijke gegevens in te vullen.

Voorbeeldbrief (A) Voorbeeldbrief (B)

Onderzoek medicijnafval 2016

In 45% van de Nederlandse gemeenten moeten apothekers betalen voor het vrijwillig inzamelen van medicijnafval van patiënten. De bedragen die zij betalen aan commerciële afvalverwerkingsbedrijven lopen in sommige gemeenten op tot duizenden euro’s per jaar. Dit blijkt uit onderzoek van de KNMP, uitgevoerd in 2016.

Wat mag wel en wat mag niet?

Mogen apothekers wel of geen medicijnafval vervoeren? Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport mag het, onder voorwaarden. Het meeste dicijnafval valt niet onder gevaarlijk afval. Dat betekent dat apothekers het zonder restrictie mogen wegbrengen. Sommige stoffen, zoals alcohol en cytostatica, vallen wél onder gevaarlijk afval. Daarvoor gelden scherpere regels.

De apotheker is verantwoordelijk voor de classificering van het afval dat hij vervoert. ‘Gewoon’ medicijnafval is geen gevaarlijk afval in het licht van de ADR, de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Anders ligt het voor bijvoorbeeld gebruikte naalden. Daarvoor zijn wel de regels van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen van toepassing. Naalden mag u vervoeren mits u aan de regels voldoet: vervoeren in een goed gesloten container met keurmerk; een vervoersbrief opstellen en meenemen en de vervoerder moet een cursus hebben genoten hiervoor. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de Inspectie.

Contact

Helpdesk LNA
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 70 lna@knmp.nl