KNMP-standpunt Uitwisseling vaccinatiegegevens COVID-19

Binnenkort kan gevaccineerd kan worden tegen COVID-19. De vaccinaties zullen worden toegediend door verschillende zorgverleners die de vaccins zullen registreren in hun eigen registratiesysteem. Vooralsnog zijn er geen plannen voor het beschikbaar maken van deze informatie voor andere zorgverleners.

De KNMP is van mening dat in het kader van medicatieveiligheid de vaccins moeten worden opgenomen in het medicatiedossier van degene die gevaccineerd is en dat deze informatie inzichtelijk moet zijn voor andere zorgverleners. De KNMP pleit ervoor om het uitwisselen van de vaccinatiegegevens tussen zorgverleners zo snel mogelijk te realiseren door ICT-aanpassingen aan de bestaande registratiesystemen. 

Belang van registratie en uitwisseling vaccinatiegegevens

Het belang van overdracht van medicatiegegevens wordt erkend door VWS en alle professionals in de zorg, onder meer door het opstellen van het programma VIPP en door de herziene richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten. De KNMP is van mening dat vaccins onderdeel uitmaken van de medicatiegegevens die uitgewisseld dienen te worden tussen zorgverleners om de zorg veiliger en efficiënter te maken.

Zorgvuldige registratie

De KNMP vindt het zeer belangrijk dat toediening van de COVID-19-vaccins zorgvuldig wordt geregistreerd door de partij die het vaccin toedient, inclusief batchnummer. Dit is van groot belang, omdat er vier of meer verschillende COVID-19-vaccins zullen worden opgenomen in het vaccinatieprogramma.

Opname van de COVID-19-vaccins in het medicatiedossier en inzichtelijkheid voor alle zorgverleners is bovendien noodzakelijk om goede medicatiebewaking uit te kunnen voeren. De COVID-19-vaccins zijn allemaal recent ontwikkeld en bijwerkingen op de lange termijn zijn (nog) niet bekend. Om eventuele bijwerkingen goed te kunnen monitoren en te kunnen relateren aan het vaccin dat is toegediend, is adequate registratie van essentieel belang. De COVID-19-vaccins kunnen daarnaast gecontra-indiceerd zijn bij specifieke patiëntgroepen. Als de vaccins worden opgenomen in het medicatiedossier en dit inzichtelijk is voor andere zorgverleners, kan de apotheker medicatiebewaking uitvoeren.

Aanvullend hierop is bekend dat van de meeste vaccins twee doses moeten worden toegediend. Om de effectiviteit van het vaccin te waarborgen, is het een vereiste dat een persoon twee doses van een en hetzelfde merk vaccin krijgt. Hiervoor is eenduidige registratie noodzakelijk.

Uitwisseling van geregistreerde gegevens

Huisartsen registreren de toegediende vaccins in hun Huisarts Informatie Systeem (HIS), GGD-en doen dit in hun eigen systeem. Specialisten ouderengeneeskunde en bedrijfsartsen registreren de vaccins in lokale systemen. Bij geen van deze partijen wordt de informatie gedeeld met andere zorgverleners. Dit betekent dat andere zorgverleners niet kunnen achterhalen welk vaccin iemand heeft gehad.

De KNMP pleit er daarom voor om uitwisseling met andere zorgverleners zo snel mogelijk te realiseren door uitwisseling tussen de verschillende zorgsystemen en de registratiedatabase mogelijk te maken, bijvoorbeeld door uitwisseling via het LSP. Met minimale ICT-aanpassingen kan de informatie gedeeld worden met andere zorgverleners dan uitsluitend de toedienend arts. Natuurlijk dienen privacy-aspecten daarbij gewaarborgd te worden.

Om uitwisseling van vaccinatiegegevens mogelijk te maken moeten dan ook ICT-aanpassingen van bestaande, beproefde, systemen plaatsvinden. Met deze aanpassingen moet uitwisseling van vaccinatiegegevens mogelijk zijn. Op deze manier kan aan de hand van het medicatiedossier centraal overzicht verkregen worden van de COVID-19-vaccinatiestatus in Nederland.

 

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl