Veelgestelde vragen dexamfetamine 5 mg DB

Bekijk via deze pagina de actuele antwoorden op de veelgestelde vragen over dexamfetamine 5 mg.

Veelgestelde vragen

Waarom mag de doorgeleverde bereiding dexamfetamine 5 mg niet meer geleverd worden nu Amfexa 5 mg op de markt is gekomen? 

Een doorgeleverde bereiding is niet toegestaan als er een geregistreerd therapeutisch equivalent in Nederland of in een andere EU-lidstaat op de markt is.

Meer informatie via de IGZ-circulaire

Amfexa 5 mg werd in 2015 geregistreerd en is per 1 maart in de handel in Nederland. In principe mag dan geen doorgeleverde bereiding worden geleverd. Producent Eurocept besloot na overleg met betrokken partijen de uitlevering van de doorgeleverde bereiding dexamfetamine 5 mg tot 1 mei 2016 te accepteren. 

Komt de dexamfetamine 1 mg na 1 mei voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking?

Zorgverzekeraars hebben in november 2015 aangegeven de dexamfetamine 1mg tabletten per 1-1-2016 (in principe) niet meer te vergoeden. Dit beleid is niet gewijzigd per 1 mei. Dat betekent dat deze tabletten niet vergoed worden, tenzij een verzekeraar voor een individuele patiënt hiertoe vooraf toestemming geeft (machtiging).

Komt de (doorgeleverde) bereiding dexamfetamine 2,5 mg na 1 mei nog voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking?

Ja, volgens de G-Standaard wordt dit product na 1 mei vergoed. De zorgverzekeraars vinden dexamfetamine 2,5 mg een rationele farmacotherapie, omdat de 5 mg niet nauwkeurig gebroken kan worden. De breukstreep van de Amfexa 5 mg is alleen om het breken te vereenvoudigen, zodat het inslikken makkelijker gaat.

Veel zorgverzekeraars gaven aanvankelijk aan dat het meegeven van een andere sterkte niet is toegestaan, als dit was bedoeld om de bijbetaling voor 5 mg te omzeilen. Een aantal zorgverzekeraars is hier inmiddels op teruggekomen, nadat minister Schippers op 22 juni de Tweede Kamer in een debat meldde de verstrekking van de 2 maal 2,5 mg te gedogen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) adviseert haar leden nu positief om de 2,5 mg ook in veelvoud te vergoeden. Het is aan individuele zorgverzekeraars om hier zelf over te beslissen. Via sociale media laten zorgverzekeraars als CZ, Menzis, Zilveren Kruis en DSW Zorg weten te zullen vergoeden.

Komt de doorgeleverde bereiding dexamfetamine 10 mg na 1 mei nog voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking?

De 10 mg dexamfetamine wordt per 1 juni niet meer vergoed.

Mag ik als apotheker de dexamfetamine 5 mg zelf bereiden?

Alleen wanneer apotheken dexamfetamine nog, op kleine schaal, voor hun eigen patiënten bereiden, is dat wettelijk toegestaan. Volgens de KNMP-richtlijn Bereiden gaat de apotheker hierbij na of de apotheekbereiding meerwaarde heeft boven het (ogenschijnlijk) overeenkomstige handelsproduct voor de patiënt.  Het is aan de zorgverzekeraar om te beslissen of deze bereiding voor vergoeding in aanmerking komt. Voor meer informatie zie de LNA-mededeling Organisatie Apotheekbereiding en de KNMP-richtlijn Bereiden.

Hoe is het gesteld met de beschikbaarheid van dexamfetaminepreparaten in verschillende sterktes als doorgeleverde bereiding?

Zie voor een actuele stand van zaken: www.farmanco.knmp.nl.

Mag de huidige voorraad doorgeleverde bereiding van dexamfetamine 5 mg uitverkocht worden?

Een eventuele voorraad doorgeleverde bereiding van dexamfetamine 5 mg mag aan de patiënt afgeleverd worden. De doorleveraars hebben aangegeven met een aantal producten te stoppen, aangezien er nu een geregistreerd preparaat op de markt is. Voor de actuele stand van zaken, zie KNMP Farmanco.

Hoe te handelen in het geval van een bijbetaling?

In principe vindt de bijbetaling in de apotheek plaats. Het kan zijn dat er polissen bestaan waarbij de verzekerde wordt gevrijwaard van bijbetalingen. Maar dat is dan uitzondering op de regel.

Waarom geeft mijn AIS aan dat er een machtiging nodig is voor Amfexa? De patiënt betaalt immers het merendeel zelf als gevolg van de GVS-bijdrage.

Het AIS geeft deze melding omdat de overheid dexamfetamine heeft opgenomen in Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering (Rzv). Dit betekent dat de minister nadere voorwaarden stelt voor de vergoeding. De hoogte van de GVS-bijdrage staat hier los van.
Met het oog op de controle op naleving van de vergoedingsvoorwaarden, hebben zorgverzekeraars de 'Bijlage 2-geneesmiddelen' onderverdeeld in 4 afhandelingsgroepen.
In de maand mei 2016 was er nog geen definitief besluit genomen door de zorgverzekeraars in welke afhandelingsgroep het zou worden opgenomen. In dat geval wordt het middel in de G-Standaard opgenomen in groep 4. De betekenis van groep 4 is 'kan verschillen per zorgverzekeraar'. Sommige AIS-en laten dit zien in de vorm van een melding 'er is mogelijk een machtiging noodzakelijk'. Dit heeft dus te maken met de implementatie van de afhandelingscode 4 in het AIS.
Inmiddels hebben de zorgverzekeraars besloten het middel onder te brengen in afhandelingsgroep 1, wat betekent geen toetsing vooraf. Vanaf juni is dit ook als zodanig verwerkt in de G-Standaard. Vermoedelijk zult u in uw AIS geen melding krijgen bij middelen die opgenomen zijn in afhandelingsgroep 1.

Zie meer informatie over Bijlage 2 en formulieren op de website van ZN

Hoe zit het met een tweede geregistreerd alternatief naast Amfexa?

Minister Schippers van VWS heeft hier in een brief aan de Tweede Kamer melding van gemaakt. Volgens haar kan dit leiden tot prijsverlagingen. Dit betreffende geneesmiddel staat nog niet in de G-Standaard.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl